Kế hoạch 1601/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1601/KH-BNV

Kế hoạch 1601/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1601/KH-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:12/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 1601/KH-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT- BNV NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP
 
 
Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP), ngày 13 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2016/TT-BNV); căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.
2. Yêu cầu
a) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.
b) Bảo đảm việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định, thiết thực, tránh hình thức; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.
4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
a) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.
b) Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định.
c) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
2. Bộ Nội vụ
a) Hướng dẫn triển khai các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan tại các bộ, ngành, địa phương.
c) Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BNV.
Giao Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và Kế hoạch này.
b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
c) Xây dựng và hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BNV, định kỳ báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) theo quy định.
d) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao Vụ/Ban Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nội vụ làm đầu mối thực hiện và phối hợp với Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: VT, Vụ TH (10);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi