Dự thảo Thông tư về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân lần 2

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân lần 2
  • Lĩnh vực: Hành chính
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

BỘ CÔNG AN

-------

Số:         /2020/TT-BCA

DỰ THẢO 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày          tháng     năm 2020

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân

-------------------

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an đơn vị, địa phương), học viện, trường Công an nhân dân (sau đây viết tắt là trường Công an nhân dân), sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ).

2. Tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh Công an nhân dân.

Điều 3. Mục đích thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân

1. Công khai thông tin về tuyển sinh Công an nhân dân đến cán bộ, chiến sĩ và công dân, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức, công dân, tạo nguồn tuyển người đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bổ sung, phát triển nguồn nhân lực trong Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

2. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công dân; phát huy vai trò, trách nhiệm công khai, minh bạch của Thủ trưởng đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân trong tuyển sinh Công an nhân dân.

3Phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác tuyển sinh Công an nhân dân.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong tuyển sinh

1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về tuyển sinh; bảo đảm công khai, minh bạch quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân tham gia tuyển sinh Công an nhân dân. Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có nguyện vọng dự tuyển vào Công an nhân dân.

2. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về tuyển sinh hoặc lợi dụng dân chủ để vu khống, tạo dư luận xấu, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức và cá nhân thực hiện công tác tuyển sinh Công an nhân dân.

3. Thực hiện dân chủ phải đi đôi với chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Công an đơn vị, địa phương và trường Công an nhân dân.

 

Chương II

         QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 5. Thực hiện dân chủ trong tuyên truyền, thông tin về tuyển sinh

1. Căn cứ chỉ tiêu được giao và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an, trường Công an nhân dân thông báo công khai quy định tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo của trường về chỉ tiêu, điều kiện dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, chiêu sinh, nhập học. Thông báo được thể hiện bằng văn bản hành chính, báo nói, báo viết, báo hình hoặc trực tiếp thông tin cho thí sinh (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước).

2. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an và thông báo tuyển sinh của trường Công an nhân dân, Công an đơn vị, địa phương thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin, như: báo nói hoặc báo viết hoặc báo hình hoặc trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân cư trú trên địa bàn về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước), thông tin liên hệ của cán bộ tuyển sinh.

3. Trường Công an nhân dân, Công an đơn vị, địa phương thông báo công khai phí tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

4. Thông tin về tuyển sinh phải được niêm yết công khai ít nhất 45 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác, không kịp thời.

Điều 6. Thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh

1. Sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân, gồm: tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra sức khoẻ; kiểm tra học lực, hạnh kiểm; năng khiếu, các khả năng khác và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

2. Trường Công an nhân dân, Công an đơn vị, địa phương thành lập hội đồng sơ tuyển tuyển sinh và các ban chuyên môn (nếu cần thiết) theo thẩm quyền.

Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng sơ tuyển và các ban chuyên môn.

3. Hội đồng sơ tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Bộ Công an, làm việc công khai, dân chủ và quyết định theo đa số.

4. Công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển.

5. Hội đồng sơ tuyển cấp giấy chứng nhận sơ tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an cho thí sinh đạt sơ tuyển.

Điều 7. Thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển

1. Trường Công an nhân dân thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn theo thẩm quyền để thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn cho Hội đồng tuyển sinh.

2. Trường Công an nhân dân tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định.

3. Tại các điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải có hòm thư, số điện thoại liên hệ  để thí sinh góp ý về công tác tuyển sinh, phản ánh những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh.

4. Hội đồng tuyển sinh phải kiên quyết, xử lý đúng quy chế tuyển sinh đối với cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật về địa điểm, thời gian, nhân sự tham gia công việc về đề thi, bảo quản bài thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo đúng quy chế tuyển sinh. Kết quả chấm thi, chấm phúc khảo phải được niêm yết công khai tại trường hoặc trên trang thông tin điện tử của trường và gửi phiếu báo điểm thi, điểm phúc khảo đến thí sinh đúng thời gian quy định.

5. Hội đồng tuyển sinh quyết định phương án điểm xét tuyển theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Thông báo công khai điểm thi, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh dự thi) theo quy định.

6. Trường Công an nhân dân gửi giấy báo chiêu sinh, tiếp nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển trong thời gian quy định.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong tuyển sinh

1. Đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật về công tác tuyển sinh của cán bộ, chiến sĩ và công dân gửi đến Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân phải được Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, báo cáo Cục Đào tạo để phối hợp, chỉ đạo giải quyết theo quy định của Bộ Công an.

2. Trường hợp đã xác minh kết luận người dự thi, dự tuyển vi phạm các quy định, không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn thì căn cứ quy định hiện hành, đơn vị tuyển sinh xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định đã tuyển sinh theo thẩm quyền và báo cáo Cục Đào tạo; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có sai phạm trong công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định và thông báo công khai trong nội bộ Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân.

3. Các sai sót thuộc Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân về công tác tuyển sinh phải được giải quyết, xử lý, khắc phục kịp thời để bảo đảm quyền, lợi ích cho cán bộ, chiến sĩ và công dân tham dự tuyển sinh.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra thực hiện dân chủ trong tuyển sinh

Cục Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện dân chủ trong tuyển sinh của trường Công an nhân dân và Công an đơn vị, địa phương. Khi phát hiện đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân không thực hiện đúng các nội dung về dân chủ quy định tại Thông tư này, vi phạm quy chế, quy định về tuyển sinh, Cục Đào tạo báo cáo Lãnh đạo Bộ yêu cầu chấn chỉnh hoặc hủy bỏ kết quả tuyển sinh và xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân sai phạm.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2020 và thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BCA ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc bị thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và trường Công an nhân dân có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ và tổ chức thực hiện thông tư này.

2. Cục Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, tổ chức, công dân phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Đào tạo) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Đơn vị trực thuộc Bộ;                                                          
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;                      
- Học viện, trường Công an nhân dân;                  

- Lưu: VT, V03, X02 (P2).T. 200.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm