Công văn 9533/VPCP-NN điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 9533/VPCP-NN

V/v: Điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5007/BTNMT-VP ngày 01 tháng 10 năm 2019 về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án trong Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đề ra. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, đề án trong Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có báo cáo riêng cho từng nhiệm vụ, đề án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: CN, KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực