Công văn 9440/VPCP-V.I 2019 tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị thanh tra doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 9440/VPCP-V.I

V/v:  Tổng kết đánh giá tình hình thực

hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Duy Hưng,

Nguyễn Xuân Thành, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, ĐMDN;

- Lưu: VT, V.I(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực