Công văn 865/UBDT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cơ quan làm công tác dân tộc

UỶ BAN DÂN TỘC

-------------

Số: 865/UBDT-TCCB

V/v: Xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Công văn số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (từ Trung ương đến địa phương). Để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng vị trí việc cho hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc theo Kế hoạch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban dân tộc đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của Ban Dân tộc cấp tỉnh, phòng dân tộc cấp huyện (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) gửi về Ủy ban dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email: nguyenthanhtung@cema.gov.vn).

(Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ Tổ chức cán bộ; số điện thoại: 024.37340705, 0971108811)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT, CN UBDT (để b/c):

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nông Quốc Tuấn

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực