Công văn 8129/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 8129/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1879/PTM-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a) Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.

Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng.

b) Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng kiến nghị về việc không bàn giao nhà thuộc sở hữu nhà nước tại địa chỉ số 23 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 6835/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực