Công văn 8125/VPCP-QHĐP phân công chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của UBTVQH

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 8125/VPCP-QHĐP
V/v: Phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của UBTVQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 3903/TTKQH-TH ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị các nội dung sau:

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

3. Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị các nội dung sau:

- Báo cáo của Chính phủ kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025.

- Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

- Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Alien cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

- Tờ trình của Chính phủ về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, đất an ninh và thí điểm tích tụ, tập trung đất đai.

- Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Quốc hội về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

5. Bộ Y tế chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 (Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản về nội dung này).

6. Bộ Công Thương chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 3903/TTKQH-TH ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- HĐDT và các UB của QH;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: các Vụ: TH, HC, PVHĐGS;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, Trợ lý, Thư ký các PTTg, Cổng TTĐTCP; các Vụ: KTTH, PL, NN, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 8125/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8125/VPCP-QHĐP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực