Công văn 725/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
---------
Số: 725/BNV-CCHC
V/v: hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 
 

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Ngày 08/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chương trình tổng thể). Để triển khai thực hiện Chương trình tổng thể, tiếp theo Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, báo cáo cải cách hành chính hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và các phụ lục kèm theo) như sau:
I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
1. Kế hoạch cải cách hành chính năm
- Căn cứ Chương trình tổng thể, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh, thành phố) xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm với các nhiệm vụ cụ thể về: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Các nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị; kết quả đầu ra cụ thể và bố trí nguồn kinh phí cần thiết để thực hiện.
- Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các bộ, tỉnh, thành phố lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, tỉnh, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách trung ương. Các bộ, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách chi tiết cho các nhiệm vụ cải cách hành chính kèm theo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của các bộ, tỉnh, thành phố. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, các bộ, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 10/12 hàng năm; riêng năm 2012 các bộ, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/3/2012.
2. Báo cáo cải cách hành chính
- Báo cáo cải cách hành chính năm của các bộ, tỉnh, thành phố phải bám sát tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn.
- Trên cơ sở Đề cương Báo cáo cải cách hành chính năm do Bộ Nội vụ hướng dẫn và thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, các bộ, tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý và 6 tháng gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Việc báo cáo đột xuất về cải cách hành chính sẽ được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính về Bộ Nội vụ: báo cáo quý gửi trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 10/12 hàng năm.
II. CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
1. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP đối với các cơ quan thuộc Chính phủ được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan thuộc Chính phủ về cơ bản có nội dung, cơ cấu giống với kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh, thành phố (khoản 1 Mục I) và những điểm khác biệt sau đây:
- Không có nội dung về cải cách thể chế.
- Nội dung về cải cách thủ tục hành chính tập trung vào rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong nội bộ hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ.
3. Báo cáo cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo khoản 2 Mục I ở trên và không có nội dung về cải cách thể chế.
4. Các cơ quan tham khảo mẫu Đề cương Kế hoạch và Báo cáo của các bộ để xây dựng cho phù hợp. Quy định về lập và gửi kế hoạch cải cách hành chính năm, báo cáo cải cách hành chính định kỳ và năm thực hiện giống các bộ.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm và báo cáo cải cách hành chính năm. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ (ông Phạm Minh Hùng - Vụ Cải cách hành chính, ĐT: 04.62820404-8051, DĐ: 0986.333.966, email: phamminhhung@moha.gov.vn) để kịp thời giải quyết.
Để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác cải cách hành chính, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về cơ quan, đơn vị đầu mối triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của mình (tên cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email…) và gửi văn bản về Bộ Nội vụ (qua Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 31/3/2012./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

Thuộc tính văn bản
Công văn 725/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 725/BNV-CCHC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!