Công văn 725/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------
Số: 725/BNV-CCHC
V/v: hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 08/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chương trình tổng thể). Để triển khai thực hiện Chương trình tổng thể, tiếp theo Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, báo cáo cải cách hành chính hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và các phụ lục kèm theo) như sau:
I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
1. Kế hoạch cải cách hành chính năm
- Căn cứ Chương trình tổng thể, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh, thành phố) xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm với các nhiệm vụ cụ thể về: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Các nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị; kết quả đầu ra cụ thể và bố trí nguồn kinh phí cần thiết để thực hiện.
- Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các bộ, tỉnh, thành phố lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, tỉnh, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách trung ương. Các bộ, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách chi tiết cho các nhiệm vụ cải cách hành chính kèm theo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của các bộ, tỉnh, thành phố. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, các bộ, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 10/12 hàng năm; riêng năm 2012 các bộ, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm và gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/3/2012.
2. Báo cáo cải cách hành chính
- Báo cáo cải cách hành chính năm của các bộ, tỉnh, thành phố phải bám sát tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn.
- Trên cơ sở Đề cương Báo cáo cải cách hành chính năm do Bộ Nội vụ hướng dẫn và thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, các bộ, tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo cải cách hành chính hàng quý và 6 tháng gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Việc báo cáo đột xuất về cải cách hành chính sẽ được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Thời gian gửi báo cáo cải cách hành chính về Bộ Nội vụ: báo cáo quý gửi trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6 và báo cáo năm gửi trước ngày 10/12 hàng năm.
II. CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
1. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP đối với các cơ quan thuộc Chính phủ được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan thuộc Chính phủ về cơ bản có nội dung, cơ cấu giống với kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các bộ, các tỉnh, thành phố (khoản 1 Mục I) và những điểm khác biệt sau đây:
- Không có nội dung về cải cách thể chế.
- Nội dung về cải cách thủ tục hành chính tập trung vào rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong nội bộ hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ.
3. Báo cáo cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện theo khoản 2 Mục I ở trên và không có nội dung về cải cách thể chế.
4. Các cơ quan tham khảo mẫu Đề cương Kế hoạch và Báo cáo của các bộ để xây dựng cho phù hợp. Quy định về lập và gửi kế hoạch cải cách hành chính năm, báo cáo cải cách hành chính định kỳ và năm thực hiện giống các bộ.
Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm và báo cáo cải cách hành chính năm. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ (ông Phạm Minh Hùng - Vụ Cải cách hành chính, ĐT: 04.62820404-8051, DĐ: 0986.333.966, email: phamminhhung@moha.gov.vn) để kịp thời giải quyết.
Để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác cải cách hành chính, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về cơ quan, đơn vị đầu mối triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của mình (tên cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email…) và gửi văn bản về Bộ Nội vụ (qua Vụ Cải cách hành chính) trước ngày 31/3/2012./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

thuộc tính Công văn 725/BNV-CCHC

Công văn 725/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:725/BNV-CCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành:01/03/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi