Công văn 6459/BNV-CCHC xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6459/BNV-CCHC

Công văn 6459/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6459/BNV-CCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:07/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 6459/BNV-CCHC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

Số: 6459/BNV-CCHC
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan để triển khai các hoạt động tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Để tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương một cách liên tục, thống nhất, đồng bộ và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin kết quả cải cách hành chính trong phạm vi cả nước, phục vụ tốt cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong khi chờ Chính phủ ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn tới, Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về ban hành và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, cơ quan về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; trên cơ sở đánh giá thực trạng và yêu cầu thực tiễn, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 để triển khai thực hiện. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Thời điểm ban hành Kế hoạch chậm nhất là ngày 31/12/2020.

- Nội dung Kế hoạch cải cách hành chính phải bảo đảm toàn diện trên tất cả 6 lĩnh vực cải cách, bao gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính: (3) Cải cách tổ chức bộ máy; (4) Cải cách công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải cụ thể, xác định rõ kết quả đạt được, rõ mốc thời gian hoàn thành và xác định rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, phải bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch.

2. Về thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021

a) Nội dung báo cáo:

Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được trong triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ theo quy định. Nội dung báo cáo gồm những phần chính sau:

- Tình hình tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính.

- Kết quả chủ yếu đạt được: Nêu tóm tắt kết quả nổi bật đạt được trong triển khai 6 nội dung cải cách hành chính. Cung cấp số liệu theo các biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

- Những khó khăn, vướng mắc.

- Kiến nghị, đề xuất.

b) Thời hạn, hình thức nhận báo cáo:

Báo cáo cải cách hành chính định kỳ phải do lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương ký ban hành và gửi đến Bộ Nội vụ qua Trục liên thông văn bản quốc gia để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn Bộ Nội vụ nhận báo cáo chậm nhất là ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo. Thời điểm chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo Quý I/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021.

- Báo cáo Quý III/2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021.

- Báo cáo tổng hợp năm 2021: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021, thay thế Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ (Ông Phùng Doãn Hưng, Vụ Cải cách hành chính, số điện thoại: 098.26.27.828. email: phungdoanhung@moha.gov.vn) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c):
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa:
- Vụ Ban TCCB đơn vị phụ trách CCHC của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ)

 

STT

Chỉ tiêu thống kê
(sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, hàng năm)

Kết quả thống kê

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng/ Tỷ lệ

 

1.

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

 

 

 

1.1.

Kế hoạch CCHC

 

 

 

1.1.1.

Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch

Nhiệm vụ

 

 

1.1.2.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Nhiệm vụ

 

 

1.1.3.

Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành

Văn bản

 

 

1.2

Kiểm tra CCHC

 

 

 

1.2.1

Số cơ quan, đơn vị thuộc bộ đã kiểm tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

1.2.2.

Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Vấn đề

 

 

1.2.3

Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong

Vấn đề

 

 

1.3.

Thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao

 

 

 

1.3.1.

Tổng số nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ

 

 

1.3.2.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn

Nhiệm vụ

 

 

1.3.3.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn

Nhiệm vụ

 

 

1.4.

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức

Không - 0

Có - 1

 

 

1.4.1

Số lượng phiếu khảo sát

Phiếu

 

 

1.4.2.

Hình thức khảo sát

Trực tuyến - 0

Phát phiếu - 1

Kết hợp - 2

 

 

2.

Cải cách thể chế

 

 

 

2.1.

Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành

Văn bản

 

 

Trong đó

Số luật, pháp lệnh được thông qua

Văn bản

 

 

Số nghị định được ban hành

Văn bản

 

 

Số thông tư được ban hành

Văn bản

 

 

2.2.

Số VBQPPL quy định chi tiết còn nợ đọng

Văn bản

 

 

2.3.

Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền

Văn bản

 

 

2.4.

Số VBQPPL đã rà soát

Văn bản

 

 

2.5.

Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát

Văn bản

 

 

2.6.

Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong

Văn bản

 

 

3.

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

3.1.

Thống kê TTHC

 

 

 

3.1.1.

Số TTHC công bố mới

Thủ tục

 

 

3.1.2.

Số TTHC bãi bỏ, thay thế

Thủ tục

 

 

3.1.3

Tổng số TTHC đang có hiệu lực thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý

Thủ tục

 

 

Trong đó

Số TTHC cấp Trung ương;

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp tỉnh;

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp huyện;

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp xã;

Thủ tục

 

 

3.2.

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

 

3.2.1.

Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

3.2.2.

Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

3.3.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

 

3.3.1.

Số TTHC liên thông cùng cấp

Thủ tục

 

 

3.3.2.

Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

Thủ tục

 

 

3.3.3.

Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ

%

 

 

3.3.4.

Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa

%

 

 

3.4.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC đã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

3.5.

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

 

3.5.1.

Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC

Thủ tục

 

 

3.5.2.

Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC

Thủ tục

 

 

4.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

4.1.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

 

 

 

4.1.1.

Tổng số cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ

 

 

 

Trong đó

Số Vụ và tương đương

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số Cục, Ban và tổ chức tương đương

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số Tổng cục và tổ chức tương đương

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số tổ chức hành chính bên trong trực thuộc các Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương[1]

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.1.2.

Số tổ chức liên ngành do bộ thành lập hoặc được giao chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.1.3.

Tổng số đơn vị sự nghiệp thuộc bộ

Cơ quan, đơn vị

 

 

Trong đó

Số ĐVSN phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số ĐVSN thuộc bộ theo danh sách được Thủ tướng phê duyệt

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số đơn vị sự nghiệp khác thuộc bộ2

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.2.

Số liệu về biên chế công chức

 

 

 

4.2.1.

Tổng số biên chế được giao trong năm

Người

 

 

4.2.2.

Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo

Người

 

 

4.2.3.

Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước

Người

 

 

4.2.4.

Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

 

 

4.2.5.

Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015

%

 

 

4.3.

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

4.3.1.

Tổng số người làm việc được giao

Người

 

 

4.3.2.

Tổng số người làm việc có mặt

Người

 

 

4.3.3.

Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

 

 

4.3.4.

Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015

%

 

 

5.

Cải cách chế độ công vụ, công chức

 

 

 

5.1.

Vị trí việc làm của công chức, viên chức

 

 

 

5.1.1.

Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.1.2.

Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.1.3.

Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.2.

Tuyển dụng công chức, viên chức

 

 

 

5.2.1.

Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)

Người

 

 

5.2.2.

Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt

Người

 

 

5.2.3.

Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)

Người

 

 

5.2.4.

Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt

Người

 

 

5.3

Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo

 

 

 

5.3.1.

Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển

Đã thực hiện = 1

Chưa thực hiện = 0

 

 

5.3.2.

Số lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục thuộc bộ được bổ nhiệm mới

Người

 

 

5.3.3.

Số lãnh đạo của các tổ chức bên trong vụ, cục, tổng cục thuộc bộ được bổ nhiệm mới

Người

 

 

5.4.

Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền)

 

 

 

5.4.1.

Số lãnh đạo cấp bộ bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.2.

Số lãnh đạo cấp vụ, cục, tổng cục thuộc bộ bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.3.

Số lãnh đạo của các tổ chức bên trong các vụ, cục, tổng cục thuộc bộ bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.4.

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ luật.

Người

 

 

6.

Cải cách tài chính công

 

 

 

6.1.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.2.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.3.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.4.

Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.5.

Số đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

7.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

 

 

 

7.1.

Cập nhật Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Chưa = 0

Hoàn thành = 1

 

 

7.2.

Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Chưa làm = 0

Đang làm = 1

Hoàn thành = 2

 

 

7.3.

Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

%

 

 

7.4.

Tỷ lệ hồ sơ công việc của bộ được xử lý trên môi trường mạng

%

 

 

7.5.

Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ

Văn bản

 

 

Trong đó

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử).

%

 

 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy

%

 

 

7.6.

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ

Chưa có = 0

Đang xây dựng = 1

Đã hoàn thành = 2

 

 

7.7.

Dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

7.7.1.

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3

TTHC

 

 

7.7.2.

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4

TTHC

 

 

7.7.3.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3

%

 

 

7.7.4.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4

%

 

 

 

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 của Bộ Nội vụ)

STT

Chỉ tiêu thống kê
(sử dụng cho kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm)

Kết quả thống kê

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng/ Tỷ lệ

 

1.

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

 

 

 

1.1.

Kế hoạch CCHC

 

 

 

1.1.1.

Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch

Nhiệm vụ

 

 

1.1.2.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành

Nhiệm vụ

 

 

1.1.3.

Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành

Văn bản

 

 

1.2

Kiểm tra CCHC

 

 

 

1.2.1.

Số sở, ngành đã kiểm tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

1.2.2.

Số UBND cấp huyện đã kiểm tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

1.2.2.

Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Vấn đề

 

 

1.2.3

Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong

Vấn đề

 

 

1.3.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

 

 

 

1.3.1.

Tổng số nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ

 

 

1.3.2.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn

Nhiệm vụ

 

 

1.3.3.

Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn

Nhiệm vụ

 

 

1.4.

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức

 

 

 

1.4.1

Số lượng phiếu khảo sát

Phiếu

 

 

1.4.2.

Hình thức khảo sát

Trực tuyến - 0

Phát phiếu - 1

Kết hợp - 2

 

 

1.5.

Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp

Không = 0

Có = 1

 

 

2.

Cải cách thể chế

 

 

 

2.1.

Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành

Văn bản

 

 

2.2.

Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền

Văn bản

 

 

2.3.

Số VBQPPL đã rà soát

Văn bản

 

 

2.4.

Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát

Văn bản

 

 

2.5.

Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong

Văn bản

 

 

3.

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

3.1.

Thống kê TTHC

Thủ tục

 

 

3.1.1.

Số TTHC công bố mới

Thủ tục

 

 

3.1.2.

Số TTHC bãi bỏ, thay thế

Thủ tục

 

 

3.1.3

Tổng số TTHC đang có hiệu lực

Thủ tục

 

 

Trong đó

Số TTHC cấp tỉnh;

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp huyện;

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp xã;

Thủ tục

 

 

3.2.

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

 

3.2.1.

Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

3.2.2.

Số TTHC mức độ 3 và 4 đã tích hợp lên Cổng DVC quốc gia

Thủ tục

 

 

3.3.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

 

 

3.3.1.

Số TTHC liên thông cùng cấp

Thủ tục

 

 

3.3.2.

Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

Thủ tục

 

 

3.3.3.

Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ

%

 

 

3.3.4.

Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa

%

 

 

3.4.

Kết quả giải quyết TTHC

%

 

 

3.4.1.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

3.4.2.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

3.4.3.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn

%

 

 

3.4.4.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hẹn (ở cả 3 cấp)

%

 

 

3.4.5.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh vực xây dựng được giải quyết đúng hẹn (ở cả 3 cấp)

%

 

 

3.5.

Vận hành Cổng dịch vụ công

 

 

 

3.5.1.

Số TTHC được tích hợp lên Cổng DVC

Thủ tục

 

 

3.5.2.

Số TTHC cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng DVC

Thủ tục

 

 

3.5.3.

Số TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến

Thủ tục

 

 

4.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

 

4.1.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

 

 

 

4.1.1.

Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.1.2.

Số ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.1.3.

Số tổ chức liên ngành do cấp tỉnh thành lập

Cơ quan, đơn vị

 

 

4.1.4

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Cơ quan, đơn vị

 

 

Trong đó

Số ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số ĐVSNCL thuộc sở, ngành và tương đương

Cơ quan, đơn vị

 

 

Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện

Cơ quan, đơn vị

 

 

Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015

%

 

 

4.2.

Số liệu về biên chế công chức

 

 

 

4.2.1.

Tổng số biên chế được giao trong năm

Người

 

 

4.2.2.

Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo

Người

 

 

4.2.3.

Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước

Người

 

 

4.2.4.

Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

 

 

4.2.5.

Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015

%

 

 

4.3.

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

4.3.1.

Tổng số người làm việc được giao

Người

 

 

4.3.2.

Tổng số người làm việc có mặt

Người

 

 

4.3.3.

Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo

Người

 

 

4.3.4.

Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015

%

 

 

5.

Cải cách chế độ công vụ, công chức

 

 

 

5.1.

Vị trí việc làm của công chức, viên chức

 

 

 

5.1.1.

Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.1.2.

Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.1.3.

Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra

Cơ quan, đơn vị

 

 

5.2.

Tuyển dụng công chức, viên chức

 

 

 

5.2.1.

Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)

Người

 

 

5.2.2.

Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt

Người

 

 

5.2.3.

Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên

Người

 

 

5.2.4.

Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)

Người

 

 

5.2.5.

Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt

Người

 

 

5.3

Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo

 

 

 

5.3.1.

Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển

Đã thực hiện = 1

Chưa thực hiện = 0

 

 

5.3.2.

Số lãnh đạo cấp sở, ngành được bổ nhiệm mới

Người

 

 

5.3.3.

Số lãnh đạo của cấp phòng thuộc sở, ngành được bổ nhiệm mới

Người

 

 

5.3.4.

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện được bổ nhiệm mới

Người

 

 

5.4.

Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền)

 

 

 

5.4.1.

Số lãnh đạo cấp tỉnh bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.2.

Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.3.

Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật

Người

 

 

5.4.4.

Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị SNCL bị kỷ luật.

Người

 

 

6.

Cải cách tài chính công

 

 

 

6.1.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.2.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.3.

Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.4.

Số đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

6.5.

Số đơn vị SNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Cơ quan, đơn vị

 

 

7.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

 

 

 

7.1.

Cập nhật Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Chưa = 0

Hoàn thành = 1

 

 

7.2.

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND các huyện.

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 100% UBND cấp huyện, cấp xã.

Chưa có = 0

2 cấp = 1

3 cấp = 2

 

 

7.3.

Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Chưa = 0

Đang làm = 1

Hoàn thành = 2

 

 

7.4.

Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được cấp chứng thư số

 

 

 

7.5.

Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)

Chưa = 0

Đang làm = 1

Hoàn thành = 2

 

 

7.6.

Số liệu về trao đổi văn bản điện tử

 

 

 

7.6.1.

Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã

 

 

 

Trong đó

Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh

%

 

 

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh

%

 

 

Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND huyện

%

 

 

7.6.2

Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Văn bản

 

 

Trong đó

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử).

%

 

 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy

%

 

 

7.7.

Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh

 

 

 

7.7.1.

Tỷ lệ sở ngành đã kết nối liên thông với Hệ thống

%

 

 

7.7.2.

Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống

%

 

 

7.7.3.

Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống

%

 

 

7.8.

Dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

7.8.1.

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3

TTHC

 

 

7.8.2.

Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4

TTHC

 

 

7.8.3.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3

%

 

 

7.8.4.

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4

%

 

 

 

 


[1] Gồm: Các phòng trực thuộc Vụ (nếu có); các phòng và tương đương trực thuộc Cục; các vụ và tương đương trực thuộc Tổng cục.

[2] Bao gồm: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, tổng cục, văn phòng bộ (nếu có)

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi