Công văn 6270/BYT-VPB6 2018 cập nhật danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6270/BYT-VPB6

Công văn 6270/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6270/BYT-VPB6Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Anh Đức
Ngày ban hành:22/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 6270/BYT-VPB6
V/v: Cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai Trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia vthủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Tổ chức cán bộ gm 19 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 17 thủ tục (Phụ lục 2).

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tnh, thành phố trực thuộc trung ương: 02 thủ tục (Phụ lục 3).

Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Cục KSTTHC - VPCP (để biết);
- Vụ T
chức cán bộ (để biết);
- Vụ Truyền thông và TĐKT (để biết);
- Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên th tc hành chính

Đơn vthực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-111564-TT

Tuyển dụng công chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định 15/2006/QĐ -BYT;

2

B-BYT-255276-TT

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định vn pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

3

B-BYT-255287-TT

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

4

B-BYT-255289-TT

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định vn pháp y tâm thn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế;

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

5

B-BYT-255293-TT

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế;

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

6

B-BYT-276903-TT

Tặng thưng Huân chương cho tập thể, cá nhân trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưng

15/2003/QH11; 47/2005 /QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

7

B-BYT-276910-TT

Tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho tập th, cá nhân trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

8

B-BYT-276912-TT

Tặng thưng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP:

20/2011/TT-BYT;

9

B-BYT-276914-TT

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

10

B-BYT-276915-TT

Tặng thưng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP,

20/2011/TT-BYT;

11

B-BYT-276916-TT

Tặng thưng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP,

20/2011/TT-BYT;

12

B-BYT-276917-TT

Tặng thưng Cthi đua Bộ Y tế cho các đơn vị có thành tích xuất sắc các lĩnh vực công tác đóng góp cho sự nghiệp y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

13

B-BYT-276918-TT

Tặng thưng Bng khen Bộ Y tế cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế về khen chuyên đề hoặc có thành tích đột xuất đóng góp cho sự nghiệp y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT,

14

B-BYT-276920-TT

Tặng thưng Chiến sĩ thi đua cp Bộ trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT,

15

B-BYT-276921-TT

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

16

B-BYT-276922-TT

Tặng Kỷ niệm chương Kniệm chương “Vì sự nghiệp dân số

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

17

B-BYT-276923-TT

Tặng thưng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tp thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

18

B-BYT-286629-TT

Xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân"

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 32/2001/QH10; 47/2005/QH11; 39/2013/QH13;

19

B-BYT-286630-TT

Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 32/2001/QH10; 47/2005/QH11; 39/2013/QH13;

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TCHỨC CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ Y TẾ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-111564-TT

Tuyển dụng công chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định 15/2006/QĐ-BYT,

2

B-BYT-255276-TT

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

3

B-BYT-255287-TT

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thm quyền của Bộ Y tế

Vụ Tổ chức cán bộ

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

4

B-BYT-276903-TT

Tặng thưởng Huân chương cho tập thể, cá nhân trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

5

B-BYT-276910-TT

Tặng thưng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, cá nhân trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

6

B-BYT-276912-TT

Tặng thưng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

7

B-BYT-276914-TT

Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

8

B-BYT-276915-TT

Tặng thưng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

9

B-BYT-276916-TT

Tặng thưng Cthi đua của Chính phủ cho các đơn vị trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

10

B-BYT-276917-TT

Tặng thưng Cờ thi đua Bộ Y tế cho các đơn v có thành tích xuất sắc các lĩnh vực công tác đóng góp cho sự nghiệp y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

11

B-BYT-276918-TT

Tặng thưng Bằng khen Bộ Y tế cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế về khen chuyên đề hoặc có thành tích đột xut đóng góp cho sự nghiệp y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

12

B-BYT-276920-TT

Tặng thưng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ trong ngành y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

13

B-BYT-276921-TT

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

14

B-BYT-276922-TT

Tặng Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số”

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

15

B-BYT-276923-TT

Tặng thưng danh hiệu Tập thể lao động xuất sc cho các tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11; 47/2005/QH11;

42/2010/NĐ-CP;

20/2011/TT-BYT;

16

B-BYT-286629-TT

Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11 32/2001/QH10 47/2005/QH11 39/2013/QH13

17

B-BYT-286630-TT

Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú

Vụ Truyền thông và Thi đua,khen thưởng

15/2003/QH11 32/2001/QH10 47/2005/QH11 39/2013/QH13

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TƯ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vthực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-255289-TT

Bổ nhiệm giám đnh viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

2

B-BYT-255293-TT

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế;

13/2012/QH13; 85/2013/NĐ-CP;

02/2014/TT-BYT;

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi