Công văn 6266/BYT-VPB6 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 6266/BYT-VPB6

V/v: Cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018


Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Dân số- Kế hoạch hóa gia đình gồm 09 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 02 thủ tục (Phụ lục 2).

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 07 thủ tục (Phụ lục 3).

Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Cục KSTTHC - VPCP (để biết);
- Vụ Sức khỏe- Bà mẹ trẻ em (để biết);
- Lưu; VT, VPB6(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-227723-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mã không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trạm y tế xã, phường;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT;

2

B-BYT-227724-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT;

3

B-BYT-227725-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT;

4

B-BYT-286627-TT

Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

5

B-BYT-286628-TT

Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

40/2009/QH12 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

6

B-BYT-286727-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

52/2014/QH13; 60/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 34/2015/TT-BYT;

7

B-BYT-286790-TT

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ủy ban nhân dân cấp xã;

73/2006/QH11;

39/2015/NĐ-CP;

07/2016/TTLT-BYT- BTC-BLĐTBXH;

8

B-BYT-286791-TT

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP; 98/2016/NĐ-CP;

9

B-BYT-286792-TT

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP; 98/2016/NĐ-CP,

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ Y TẾ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-286791-TT

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP; 98/2016/NĐ-CP;

2

B-BYT-286792-TT

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP; 98/2016/NĐ-CP;

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TƯ VÀ CÁC CƠ SỞ Y TẾ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-227723-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trạm Y tế xã, phường;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT;

2

B-BYT-227724-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT;

3

B-BYT-22772&-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

06/2012/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 14/2016/TT-BYT,

4

B-BYT-286627-TT

Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

5

B-BYT-286628-TT

Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

40/2009/QH12; 52/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

6

B-BYT-286727-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

52/2014/QH13; 60/2014/QH13;

10/2015/NĐ-CP;

17/2012/TT-BYT; 34/2015/TT-BYT;

7

B-BYT-286790-TT

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Ủy ban nhân dân cấp xã;

73/2006/QH11;

39/2015/NĐ-CP;

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH;

thuộc tính Công văn 6266/BYT-VPB6

Công văn 6266/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6266/BYT-VPB6Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Anh Đức
Ngày ban hành:22/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi