Công văn 6264/BYT-VPB6 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 6264/BYT-VPB6

V/v: Cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế gồm 30 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 27 thủ tục (Phụ lục 2).

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 03 thủ tục (Phụ lục 3).

Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Cục KSTTHC - VPCP (để biết);
- Vụ Trang thiết bị và CTYT (để biết);
- Lưu: VT, VPB6(02b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-286649-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

2

B-BYT-286650-TT

Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

3

B-BYT-286651-TT

Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

4

B-BYT-286652-TT

Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về hãng, nước sản xuất trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

5

B-BYT-286653-TT

Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc tên của trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

6

B-BYT-286671 -TT

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC;

7

B-BYT-286672-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

8

B-BYT-286673-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

9

B-BYT-286674-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

10

B-BYT-286758-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

11

B-BYT-286759'TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

12

B-BYT-286760-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

13

B-BYT-286761-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

14

B-BYT-286762-TT

Cấp lại số lưu hành đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

15

B-BYT-286763-TT

Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

16

B-BYT-286764-TT

Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

17

B-BVT-286765-TT

Công bố đủ điều kiện tư vấn vế kỹ thuật trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

18

B-BYT-286766-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

19

B-BYT-286767-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm A chưa có số đăng ký lưu hành

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

20

B-BYT-286768-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

21

B-BYT-286769-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

22

B-BYT-286770-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

23

B-BYT-286771-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

24

B-BYT-286772-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

25

B-BYT-286773-TT

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

26

B-BYT -286774-TT

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

27

B-BYT-286775-TT

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

28

B-BYT-286776-TT

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

29

B-BYT-286807-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

30

B-BYT-286808-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-286649-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

2

B-BYT-286650-TT

Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

3

B-BYT-286651-TT

Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

4

B-BYT-286652-TT

Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về hãng, nước sản xuất trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

5

B-BYT-286653-TT

Điều chỉnh nội dung của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có thay đổi về tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc tên của trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

36/2005/QH11;

187/2013/NĐ-CP

30/2015/TT-BYT

6

B-BYT-286671-TT

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT; 03/2013/TT-BTC;

7

B-BYT-286672-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

8

B-BYT-286673-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

9

B-BYT-286674-TT

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

16/2012/QH13;

181/2013/NĐ-CP

09/2015/TT-BYT

10

B-BYT-286758-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

11

B-BYT-286759-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

12

B-BYT-286760-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

13

B-BYT-286761-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

14

B-BYT-286762-TT

Cấp lại số lưu hành đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

15

B-BYT-286763-TT

Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

16

B-BYT-286764-TT

Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

17

B-BYT-286765-TT

Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

18

B-BYT-286766-TT

Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

19

B-BYT-286767-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm A chưa có số đăng ký lưu hành

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

20

B-BYT-286768-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

21

B-BYT-286769-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

22

B-BYT-286770-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

23

B-BYT-286771-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế nhóm B, C, D chưa có số đăng ký lưu hành là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

24

B-BYT-286772-TT

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

25

B-BYT-286773-TT

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

26

B-BYT-286807-TT

Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

27

B-BYT-286808-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

67/2014/QH13:

36/2016/NĐ-CP

Phụ lục 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
(Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Căn cứ pháp lý

Luật

Nghị định

Thông tư

1

B-BYT-286774-TT

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

2

B-BYT-286775-TT

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

3

B-BYT-286776-TT

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Sở Y tế;

67/2014/QH13;

36/2016/NĐ-CP

thuộc tính Công văn 6264/BYT-VPB6

Công văn 6264/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6264/BYT-VPB6Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Hà Anh Đức
Ngày ban hành:22/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi