Công văn 5144/LĐTBXH-KHTC 2019 thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------------

Số : 5144/LĐTBXH-KHTC

V/v Thông báo thực hiện

văn bản mới ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được các văn bản mới như sau:

- Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 09/10/2019 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

- Thông tư số 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN Hồng Công, Trung Quốc.

- Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

- Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vị lấy các văn bản từ địa chỉ: http/www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp quy). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm Thông tin

( để đăng lên mạng của Bộ);

- Lưu: VT, KHTC.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

 

 

 

Phạm Quang Phụng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực