Công văn 5102/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo biên chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5102/BNV-TCBC

Công văn 5102/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo biên chế
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5102/BNV-TCBCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:28/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------
Số: 5102/BNV-TCBC
V/v báo cáo biên chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Căn cứ công văn số 7888-CV/BTCTW ngày 24/11/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về biên chế về việc báo cáo biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo những nội dung:
1. Báo cáo số liệu về biên chế tính đến 30/9/2014
a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2014 theo biểu số 1a (đính kèm).
- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao và số lượng người làm việc trong các đơn sự nghiệp công lập do đơn vị sự nghiệp tự quyết định đến 30/9/2014 theo biểu số 2a (đính kèm).
b) Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2014 theo biểu số 1b (đính kèm).
- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao và số lượng người làm việc trong các đơn sự nghiệp công lập do đơn vị sự nghiệp tự quyết định đến 30/9/2014 theo biểu số 2b (đính kèm).
- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, bản, tổ dân phố ... hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đến 30/9/2014 theo biểu số 3 (đính kèm).
2. Trên cơ sở bám sát các Kết luận số 63-KL/TW và 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất số biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, bản, tổ dân phố ... hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý năm 2015 và định hướng đến hết năm 2016.
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về biên chế./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC (03b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Anh Tuấn
 
 
 
 
 
 
Bộ, ngành …….
BIỂU SỐ 1a
BÁO CÁO SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TÍNH ĐẾN 30/9/2014 KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ .... NGÀY   THÁNG   NĂM 2014 CỦA BỘ ...
(Kèm theo công văn số 5102/BNV-TCBC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

Số TT
Tên đơn vị
Số được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2014
Số có mặt đến 31/10/2014
Dự kiến năm 2015
Dự kiến đến 31/12/2016
Biên chế công chức
Hợp đồng LĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
Công chức
Lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
Biên chế công chức
Lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
Biên chế công chức
Lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Lãnh đạo Bộ, ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Văn phòng Bộ, ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Thanh tra Bộ, ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Vụ ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cục hoặc tương đương ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cục và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổ chức khác có biên chế công chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ, ngành ………
BIỂU SỐ 2a
BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TÍNH ĐẾN 30/9/2014 KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ .... NGÀY   THÁNG   NĂM 2014 CỦA BỘ ......
(Kèm theo công văn số 5102/BNV-TCBC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

Số TT
Tên đơn vị
Số Iượng người làm việc đến 30/9/2014
Số người có mặt đến 31/10/2014
Dự kiến năm 2015
Dự kiến đến 31/12/2016
Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao
Do ĐVSN tự quyết định
Hợp đồng LĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP được giao đến 30/9/2014
Công chức, viên chức
Số người LĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
Số người làm việc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao
Số người làm việc do ĐVSN tự quyết định
Hợp đồng LĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
Số người làm việc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao
Số người làm việc do ĐVSN tự quyết định
Hợp đồng LĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP
 
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Đơn vị sự nghiệp …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi