Công văn 5072/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị rà soát và đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
Số: 5072/BKHĐT-PTDN
V/v:Đề nghị rà soát, đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước.
 
 
Tại điểm k Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan báo cáo về:
- Rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Tập đoàn kinh tế nhà nước với nội dung cơ bản sau:
+ Tên gọi và ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạt động;
+ Chức năng, nhiệm vụ hoạt động chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; định hướng xã hội hóa.. .(nếu có);
+ Quy mô hoạt động; tổ chức bộ máy; số lượng lao động tại thời điểm hiện tại;
+ Tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2014 (theo biểu mẫu kèm theo);
+ Đánh giá tình hình hoạt động và vai trò, ý nghĩa hoạt động của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội;
- Đề xuất hình thức sắp xếp dự kiến đối với từng đơn vị sự nghiệp trực thuộc (cổ phần hóa và tỷ lệ Nhà nước nắm giữ; giữ nguyên hình thức nhưng thực hiện cơ chế tự chủ, hạch toán như doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg...). Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
- Để đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị Quý Cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 10/8/2015, đồng thời gửi bản mềm (softcopy) theo địa chỉ email: huongtran.aed@gmail.com (liên hệ: chị Trần Thanh Hương; điện thoại: 080 43507).
Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
 

Nơi nhận:
-Như trên (kèm mẫu biểu báo cáo);
- VPCP (để b/c);
- Các Vụ: KHGD, LĐVX (để cung cấp thông tin/tham gia ý kiến);
- Lưu: VT, Cục PTDN
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
 
Đơn vị: triệu đồng

TT
Tên đơn vị sự nghiệp
Chức  năng, nhiệm vụ chính
Phân loại đơn vị sự nghiệp (*)
Tổng nguồn thu
Cơ cấu nguồn thu
Tổng nguồn chi
Cơ cấu nguồn chi
Cơ chế tài chính áp dụng
Đánh giá khả năng CPH
Số lượng lao động 31/12/2014
Thu nhập bình quân của người lao động
Kinh phí do NSNN cấp
Vốn đầu tư phát triển (trong nguồn thu do NSNN cấp)
Thu từ hoạt động sự nghiệp
Nguồn thu khác (tài trợ, biếu tặng, vốn vay, vốn liên doanh...)
 
Chi thường xuyên
Chi không thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ghi cụ thể theo các hình thức sau:

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động;
- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động;
- Đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động;
- Tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí;
- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Hình thức khác (ghi cụ thể).
(**) Đánh giá khả năng CPH: Ghi “Có” hoặc “ Không” trên cơ sở tiêu chí của điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg (tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi)

thuộc tính Công văn 5072/BKHĐT-PTDN

Công văn 5072/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị rà soát và đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5072/BKHĐT-PTDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Huy Đông
Ngày ban hành:23/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi