Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4966/VPCP-CN
V/v
: Bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3324/BGTVT-VP ngày 11 tháng 4 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 1566/BTP-VP ngày 06 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3198/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 5 năm 2019), Tài chính (văn bản s 6040/BTCN-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2019), Công an (văn bản số 1223/BCA-C08 ngày 09 tháng 5 năm 2019), xây dựng (văn bản số 169/BXD-VP ngày 15 tháng 5 năm 2019) về việc bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ; trên cơ sở đó, xem xét sự cần thiết bổ sung các đề án nêu trên vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực