Công văn 4966/VPCP-CN 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

Thuộc tính văn bản
Công văn 4966/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4966/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4966/VPCP-CN
V/v
: Bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3324/BGTVT-VP ngày 11 tháng 4 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 1566/BTP-VP ngày 06 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3198/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 5 năm 2019), Tài chính (văn bản s 6040/BTCN-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2019), Công an (văn bản số 1223/BCA-C08 ngày 09 tháng 5 năm 2019), xây dựng (văn bản số 169/BXD-VP ngày 15 tháng 5 năm 2019) về việc bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ; trên cơ sở đó, xem xét sự cần thiết bổ sung các đề án nêu trên vào Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan