Công văn 4536/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
--------
Số: 4536/BNV-TCBC
V/v: Báo cáo nh hình biên chế năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 
 

Kính gửi:
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phthành lập;
- Ủ
y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

 
Căn cứ ng văn số 9801-CV/BTCTW ngày 23/9/2015 của Ban Chđạo Trung ương v qun lý biên chế về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tổ chức do Chính ph, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương báo cáo số liệu về biên chế như sau:
1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lp (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1A (đính kèm).
- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 2A (đính kèm).
2. Đối với y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là y ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo số liệu về biên chế như sau:
- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1B (đính kèm).
- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu s 2B (đính kèm).
Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 23/10/2015 đ tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trn Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC (03b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……
 
Biểu s 1B
BÁO CÁO SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
(Kèm theo công v
ăn s 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 ca Bộ Nội vụ)
 

TT
Tên đơn vị
Số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015
Số người có mặt đến 30/9/2015
Biên chế công chức
Hợp đng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Công chức
Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 
Tổng cộng
 
 
 
 
A.
HỘI ĐNG NHÂN DÂN
 
 
 
 
I.
Cấp tỉnh
 
 
 
 
1.
Lãnh đạo HĐND
 
 
 
 
2.
Văn phòng HĐND
 
 
 
 
3.
Ban ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Cấp huyện
 
 
 
 
1.
Huyện ...
 
 
 
 
 
Lãnh đạo HĐND
 
 
 
 
 
Bộ phận văn phòng HĐND
 
 
 
 
 
Các Ban của HĐND
 
 
 
 
2.
Huyện ...
 
 
 
 
...
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Y BAN NHÂN DÂN
 
 
 
 
I.
Cp tỉnh
 
 
 
 
1.
Lãnh đạo UBND
 
 
 
 
2.
Văn phòng UBND
 
 
 
 
3.
Thanh tra
 
 
 
 
4.
S...
 
 
 
 
...
 
 
 
 
...
Tổ chức ... (có sử dụng biên chế công chức)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Cấp huyện
 
 
 
 
1.
Huyện ...
 
 
 
 
2.
Huyện ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……
Biểu số 2B
BÁO CÁO SỐ LIỆU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
(Kèm theo
công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nội vụ)
 

TT
Tên đơn vị
Sđược cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015
Số người có mặt đến 30/9/2015
Slượng người làm việc
Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Viên chức
Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
 
Tổng cộng
 
 
 
 
I.
Cấp tỉnh
 
 
 
 
1.
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
 
 
 
 
2.
Sự nghiệp y tế
 
 
 
 
3.
Sự nghiệp VHTT&DL
 
 
 
 
4.
Sự nghiệp nghiên cứu KH
 
 
 
 
5.
Sự nghip khác
 
 
 
 
II
Cấp huyện
 
 
 
 
1.
Huyện ...
 
 
 
 
-
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
 
 
 
 
-
Sự nghiệp y tế
 
 
 
 
-
Sự nghiệp văn hóa th thao
 
 
 
 
-
Sự nghiệp khác
 
 
 
 
2.
Huyện ...
 
 
 
 
-
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
 
 
 
 
-
Sự nghiệp y tế
 
 
 
 
-
Sự nghiệp văn hóa th thao
 
 
 
 
-
Sự nghiệp khác
 
 
 
 
3.
...
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 

 
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 4536/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4536/BNV-TCBC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!