Công văn 2514/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

          BỘ XÂY DỰNG
-------
Số: 2514/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013
 
 

 
Kính gửi:
- Các Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
 
 
Để chuẩn bị cho việc kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 của ngành Xây dựng; Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:
I. Đối với các Sở
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013:
a) Phân tích, đánh giá về tình hình các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong năm 2013; nêu rõ những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất với Bộ.
b) Phần số liệu: thực hiện báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành Xây dựng tại địa phương; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu phấn đấu đạt được.
II. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng
1.    Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013:
a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên phạm vi cả nước, nêu rõ những mặt làm được, những mặt còn hạn chế (có số liệu minh họa kèm theo), nguyên nhân và các giải pháp khắc phục; trong đó cần phân tích, đánh giá, làm rõ những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mà đơn vị được giao chủ trì.
b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã giao cho đơn vị chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (ban hành tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 31/01/2013).
c) Thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực được phân công: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2013, trong đó đề xuất cụ thể các chương trình, đề án cần triển khai thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công (nêu rõ tên chương trình, đề án; cơ quan phối hợp; thời gian trình;…); các giải pháp để thực hiện và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành phấn đấu đạt được trong năm 2014 thuộc lĩnh vực được phân công.
III. Đối với các doanh nghiệp
1. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013; nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, vướng mắc, những mặt làm được và chưa làm được, trong đó cần tập trung báo cáo cụ thể các nội dung sau:
a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn,...).
Phần số liệu thực hiện theo biểu số 01a, 01b, 01c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.
b) Tình hình thực hiện đầu tư các dự án: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013 (các dự án đã và đang triển khai; tiến độ, khối lượng giải ngân và hiệu quả đầu tư,…); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án ((vốn vay thương mại, vốn tự huy động, vốn chủ sở hữu,…);
Phần số liệu thực hiện theo biểu số 03a, 03b, 03c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.
c) Tình hình hoạt động tài chính của công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu); tình hình nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu), tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (nợ sản xuất kinh doanh, nợ đầu tư,…); tình hình thu cổ tức; tình hình sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Phần số liệu thực hiện theo biểu số 02a được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.
- Kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt: Vấn đề góp vốn, liên doanh của công ty mẹ và các công ty con; Vấn đề tăng vốn điều lệ, điều chỉnh vốn nhà nước trong các công ty cổ phần;…
d) Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
   2. Trên cơ sở ước kết quả đạt được năm 2013, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, ổn định, hiệu quả và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.
IV. Đối với các đơn vị sự nghiệp:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2013, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;
- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (trên cơ sở các nguồn vốn: vốn tự huy động, vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước,...) và tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thư­ờng xuyên được giao năm 2013.
- Đánh giá tình hình thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.
- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước) và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ.
 Phần số liệu thực hiện theo biểu số 04a, 04b được ban hành kèm theo Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng.
2. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và đề xuất các giải pháp để thực hiện.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 10/12/2013, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Cao Lại Quang
 

thuộc tính Công văn 2514/BXD-KHTC

Công văn 2514/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2514/BXD-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Lại Quang
Ngày ban hành:27/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 2514/BXD-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi