Công văn 2026/TTg-TCCV về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2026/TTg-TCCV
V/v: Thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương. 

 

Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi là Đề án 30) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Việc thực hiện thành công Đề án này có ý nghĩa chính trị và kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Tuy nhiên, với quy mô, phạm vi rộng lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở, Đề án 30 đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì mới đạt được mục tiêu đề ra.

Đề án 30 được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: thống kê thủ tục hành chính; giai đoạn 2: rà soát thủ tục hành chính; giai đoạn 3: tổ chức thực hiện kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính và công bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên INTERNET phục vụ nhân dân. Trong đó giai đoạn thống kê có vai trò quyết định đối với sự thành công của Đề án. Để thực hiện tốt Đề án này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thống kê thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành hính của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 125 /CCTTHC (đối với bộ, cơ quan ngang bộ), Công văn số 126/CCTTHC (đối với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ngày 04 tháng 11 năm 2008. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ việc thống kê thủ tục hành chính phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 02 năm 2009; đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thống kê thủ tục hành chính phải hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Kết thúc giai đoạn thống kê các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tiếp tục thống kê thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo sát sao công tác thống kê thủ tục hành chính tại bộ, địa phương mình, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện theo mẫu báo cáo của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ; gắn việc thi đua khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với việc thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương mình.

3. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm điều kiện làm việc và bố trí ngay cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008, Công văn số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008; có chính sách cán bộ thích hợp đối với những cán bộ được điều động về làm việc chuyên trách tại Tổ công tác sau khi kết thúc Đề án 30 vào cuối năm 2010.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008 có văn bản hướng dẫn các bộ và địa phương gắn việc thực hiện Đề án 30 với việc xem xét thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: Tổ phó, các thành viên;
- Lưu VT, TCCV (5).

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Công văn 2026/TTg-TCCV

Công văn 2026/TTg-TCCV về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2026/TTg-TCCVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:21/11/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 2026/TTg-TCCV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
-------
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom– Happiness
----------
No: 2026/TTg-TCCV
Ref: Implementation of the Master Plan of AP Simplification
Hanoi, 21 November 2008
 
 To:
- Ministers, Heads of ministerial level agencies
- Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under central management
 
The Master Plan for AP Simplification in the fields of state management for the period 2007-2010 (hereinafter called Project 30) is considered by the Government and Prime Minister as a core mission, a breakthrough to the administrative reform up to 2010. A successful Project 30 means significant political and economic achievements, higher economic growth, improved relations between state administrative agencies and citizens, businesses; ensuring transparent handling of people’s business and contributing to effective anti- corruption.    However, given its broad scale and applicability, Project 30 requires proper attention and decisive direction from Ministers, Heads of ministerial level agencies, Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under central management to achieve set objectives.
Project 30 will be implemented in 3 phases: Phase 1- Inventory of administrative procedures (APs); Phase 2- Review of APs; Phase 3-
Recommendation to simplify APs and publication of the national database of
APs on the internet, of which the inventory phase plays a decisive role to the success of the Project. Towards good implementation of the Project, the Prime Minister asks Ministers, Heads of ministerial level agencies, Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under central management to:
1. Inventory in proper manner all APs as required and guided by the STF in Official Document 125/CCTTHC (for ministries and ministerial level agencies), and Official Document 126/CCTTHC (for provincial People’s Committees) dated 04 November, 2008. For ministries and ministerial level agencies, inventory of APs must be completed by 1 February 2009; for People’s Committees of provinces and cities under central management, the deadline is by 1 May 2009.
At the end of the inventory phase, ministries, ministerial level agencies and provincial People’s Committees shall be responsible for inventory of missing, newly promulgated or amended APs so that to be supplemented under the STF guidance.
2. Closely direct the inventory of APs in their respective agencies/provinces; report on a monthly basis to the Prime Minister on the progress, using the STF report form; mainstream the Project 30 implementation within their respective agencies/provinces into the award/discipline and promotion action of their agencies.
3. Finalize the organization of, ensure working conditions and staffing for their respective TFs as directed by the Prime Minister in Official Document 3335/VPCP-TCCV dated 22 May 2008 and Official Document 6279/VPCP- TCCV dated 23 September 2008; provide appropriate staffing for officers assigned to work full time in TFs after the termination of Project 30 in late 2010.
4. The Minister of Home Affairs shall take lead and coordinate with the Minister, Chairman of the Office of Government in December 2008 in providing guidance documents to ministries and provinces on how to attach the Project 30 implementation with award/discipline and promotion./.
 

 
Recipients:
- As above;
- The PM and deputy PMs (for reporting);
- The Central Organization Committee
- MOHA
- People’s Councils of provinces and cities under central management
- OOG: Minister/Chairman and the Deputy Heads, departments and bureaus;
- STF: Deputy Director and members;
- Filing: Archives, Dept. of State
Administrative Organization & Civil Services(5).
THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 2026/TTg-TCCV DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Công văn 7931/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Công văn 7931/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Hành chính

Vui lòng đợi