Công văn 1977/BKHĐT-TCTK 2016 triển khai thi hành Luật Thống kê

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
Số: 1977/BKHĐT-TCTK
V/v:Triển khai thi hành Luật thống kê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Luật thống kê đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để triển khai Luật thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành và địa phương) triển khai một số nội dung sau:
1. Chủ động thực hiện các nội dung được phân công chủ trì trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê (gửi kèm Công văn này).
2. Định kỳ các Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để cùng xử lý./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTK.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo ng văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
 

STT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hp
Thời gian hoàn thành
Sản phẩm chính
I
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kêXây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kêXây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kêXây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kêXây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật thống kê
1
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 4/2016
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê
2
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 4/2016
Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
3
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 4/2016
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
4
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 12/2016
Nghị định quy định chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước
5
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Các bộ. ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 3/2017
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung
6
Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng
Các bộ, ngành và các cơ quan,
Tháng 6/2017
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ
 
......................
 
 
 
 
17
Xây dựng Thông tư ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực
Bộ, ngành
Cơ quan tổ chức khác có liên quan
2018
Thông tư ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực
II
Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kêTổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kêTổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kêTổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kêTổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật thng kê, đề xuất sửa đổi, b sung hoc ban hành mi các văn bản quy phm pháp lut bảo đảm thi hành hiệu quả Luật thống kê
1
Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Tháng 6/2016
Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật
2
Địa phương
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan
Tháng 6/2016
Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật
III
Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kêTổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kêTổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kêTổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kêTổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật thng kê
1
Tổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kêTổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kêTổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kêTổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kêTổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kê
-
Trung ương: Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật thống kê tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho người làm công tác thống kê các bộ, ngành và cấp tỉnh (Thành phần: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Đại diện các bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số Sở, ban, ngành có liên quan)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở, ban, ngành có liên quan
Quý III/2016
Tổ chức hội nghị
-
Địa phương: Tổ chức quán triệt thực hiện Luật thống kê cho người làm công tác thống kê thuộc Chi cục Thống kê, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Cơ quan, tổ chức ở địa phương có liên quan
Quý IV/2016
Tổ chức hội nghị
2
Tuyên truyền, phổ biến Luật thống kêTuyên truyền, phổ biến Luật thống kêTuyên truyền, phổ biến Luật thống kêTuyên truyền, phổ biến Luật thống kêTuyên truyền, phổ biến Luật thống kê
2.1
Biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quý III/2016 và các năm tiếp theo
Ấn phẩm được biên soạn và xuất bản
2.2
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn
 
 
 
 
-
Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Năm 2016 và các năm tiếp theo
Các hình thức tuyên truyền, phổ biến
-
Địa phương
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Năm 2016 và các năm tiếp theo
Các hình thức tuyên truyền, phổ biến
IV
Rà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kêRà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kêRà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kêRà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kêRà soát, đào tạo, bồi dưng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê ở cấp tnh, huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật thống kê
1
Rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê
+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê của đơn vị mình và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016
+ Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê tại địa phương trước ngày 31 tháng 5 năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí dù người làm công tác thống kê tại các phòng ban chuyên môn, bảo đảm đủ công chức làm công tác thống kê khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định
+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ người làm công tác thống kê tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 7 năm 2016
+ Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác thống kê gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 31 tháng 8 năm 2016
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ người làm công tác thống kê trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12 năm 2016
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Năm 2016
Báo cáo kết quả rà soát
2
Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức có liên quan
Trước năm 2020
100% số công chức làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê
3
Kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê bảo đảm đủ các tiêu chuẩn được quy định trong Luật thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trước năm 2020
100% công chức làm công tác thống kê đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật thống kê
Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật thống kê làm công tác thống kê tại các Sở, ban ngành

thuộc tính Công văn 1977/BKHĐT-TCTK

Công văn 1977/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Thống kê
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1977/BKHĐT-TCTKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành:23/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi