Công văn 197/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 197/BNV-CCVC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2002
VỀ VIỆC XÉT CHUYỂN NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN
HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Nội vụ nhận được nhiều Công văn của các Bộ, ngành và địa phương đề nghị giải quyết xét chuyển ngạch cho công chức hành chính, sự nghiệp, được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo đã tốt nghiệp các trường trung học, cao đẳng, đại học... và được bố trí vào các vị trí làm việc phù hợp với trình độ đào tạo mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình bố trí, sử dụng đội ngũ công chức hiện nay và phù hợp với hướng sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Nội vụ tạm thời hướng dẫn việc xét chuyển ngạch cho công chức vào các ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: là công chức công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang xếp ở các ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương, được cơ quan cử đi học tập nâng cao trình độ và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Các ngạch tương đương với các ngạch nhân viên, ngạch cán sự hoặc ngạch chuyên viên là các ngạch được quy định tại phụ lục các ngạch tương đương ban hành kèm theo Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển ngạch:

Công chức đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau thì được xem xét chuyển ngạch:

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ của công chức quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức;

- Cơ quan có vị trí, nhu cầu công việc;

- Được bố trí làm đúng ngành nghề đào tạo;

- Đạt yêu cầu trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đề nghị chuyển xếp;

- Không trong thời gian đang thi hành kỷ luật.

3. Hồ sơ của công chức đề nghị chuyển ngạch bao gồm:

- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của công chức trong 3 năm gần nhất.

- Công văn của cơ quan quản lý và sử dụng công chức đề nghị Hội đồng xét chuyển ngạch và cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét. (Trong đó phải xác định rõ vị trí công việc của công chức).

- Bản trích ngang của công chức đề nghị chuyển ngạch gồm các tiêu chí: Họ và tên; năm sinh; năm tuyển dụng; ngạch và hệ số lương đang hưởng, thời gian hưởng; các văn bằng chứng chỉ; ngạch và hệ số lương đề nghị, thời gian hưởng, thời gian xét nâng lương lần sau.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có xác nhận của cơ quan quản lý và sử dụng công chức, hoặc của cơ quan công chứng).

4. Hội đồng xét chuyển ngạch: Khi thực hiện việc xét chuyển ngạch, các Bộ, ngành và UBND tỉnh phải thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch. Thành phần Hội đồng xét chuyển ngạch gồm 5, hoặc 7 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: là đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ, ngành), hoặc lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh);

- Phó chủ tịch Hội đồng: là Vụ trưởng Vụ tổ chức - Cán bộ (đối với các Bộ, ngành), hoặc Trưởng ban Tổ chức chính quyền (đối với UBND tỉnh);

- Trưởng phòng Cán bộ, công chức (hoặc 1 chuyên viên) của Vụ tổ chức Cán bộ, hoặc Ban Tổ chức chính quyền làm uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng;

- Một số uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc có công chức đề nghị xét chuyển ngạch.

5. Tổ chức xét chuyển ngạch:

a. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các Bộ, ngành, hoặc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, căn cứ nhu cầu của đơn vị lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm 2 Công văn này gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ (đối với Bộ, ngành), hoặc Ban Tổ chức chính quyền (đối với UBND tỉnh) để tổng hợp đề nghị Hội đồng xét chuyển ngạch của Bộ, ngành, hoặc UBND tỉnh xem xét.

b. Hội đồng xét chuyển ngạch căn cứ vào Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức; hồ sơ của công chức được đề nghị chuyển ngạch để xem xét, nếu đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm 2 Công văn này thì báo cáo lãnh đạo Bộ, ngành, hoặc lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Công văn (kèm theo danh sách công chức) gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi ra quyết định chuyển ngạch cho công chức theo thẩm quyền. Danh sách đề nghị chuyển ngạch lập theo mẫu quy định gửi kèm theo Công văn này.

c. Việc xếp lương cho công chức được chuyển từ các ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

6. Đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện và xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng, đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bộ, ngành, tỉnh...

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN NGẠCH

(Gửi kèm theo Công văn số......................)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ngày tháng năm vào biên chế

Năm sinh

Trình độ đào tạo trước đây

Đang ở ngạch
công chức

Đã tốt nghiệp Trung học, đại học

Năm tốt nghiệp

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ
vi
tính

Bồi dưỡng quản lý nhà nước

Đề nghị xếp ngạch mới

 

 

 

 

 

 

Mã ngạch công chức

Hệ số lương hiện hưởng

Thời gian xếp lương

 

 

 

 

 

Mã ngạch công chức

Hệ số lương

Thời gian xét nâng lương lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

thuộc tính Công văn 197/BNV-CCVC

Công văn 197/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:197/BNV-CCVCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:12/09/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Công văn 197/BNV-CCVC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi