Công văn 1963/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 1963/BNV-CCHC
V/v Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg). Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức và các cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm mục tiêu phục vụ cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg tới người dân, tổ chức để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của người dân, tổ chức, xã hội đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo trách nhiệm, thẩm quyền
a) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Rà soát lại việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; qua đó, điều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, quy trình, các bước thực hiện và những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg;
- Ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính khác thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Chỉ đạo các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Ban hành quyết định quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (có thể xem xét việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc có nhiều giao dịch đối với cá nhân, tổ chức);
- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành; định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.
b) Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Rà soát lại việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; điều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, quy trình, các bước thực hiện và những vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; rà soát lại hệ thống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn để đảm bảo có đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với việc đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại;
- Ban hành quyết định công bố tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thực hiện theo cơ chế một cửa;
- Ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế và quy định việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương;
- Ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc (nếu có). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý;
- Ban hành quyết định quy định hình thức triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các huyện đảo, các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ít giao dịch với cá nhân, tổ chức (nếu có);
- Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp (chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; chế độ công tác phí đối với công chức làm nhiệm vụ chuyển hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; kinh phí trang bị đồng phục cho công chức...); quy định đồng phục cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với những ngành, lĩnh vực chưa có quy định đồng phục;
- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trung tâm hành chính tập trung thì nghiên cứu tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thuận tiện cho việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay;
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn;
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí đủ số lượng công chức theo vị trí việc làm và tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.
Trên đây là những nội dung triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

thuộc tính Công văn 1963/BNV-CCHC

Công văn 1963/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1963/BNV-CCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi