Công văn 1896/VPCP-QHĐP điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1896/VPCP-QHĐP

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc                   

 

Về đề nghị của y ban Dân tộc tại Tờ trình số 202/TTr-UBDT ngày 25 tháng 02 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của y ban Dân tộc về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II sang cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020.

2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công; đề xuất thời gian cụ thể tổ chức Đại hội, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các thành viên ban chỉ đạo Đại hội các DTTSVN;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, QHĐP(3b).Phg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực