Công văn 1803/UBND-VX 2021 TP.HCM giảm một nửa nhân sự làm việc tại trụ sở Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH H CHÍ MINH

______________

Số: 1803/UBND-VX

Về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành ph Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

 

 

KHẨN

                                                      

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

 

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kim soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2022/TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Th Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thay đi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước thực hiện nghiêm các yêu cầu của y ban nhân dân Thành phố tại Công văn s 1737/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2021 và Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai tăng cường các biện pháp kim soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó lưu ý các nội dung thực hiện tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hp. Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc y ban nhân dân Thành phố, sở, ban, ngành Thành phố và y ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: giao Thủ trưởng các đơn vị có báo cáo nhu cầu b trí cán bộ, công chức, người lao động công tác tại đơn vị cho Sở Nội vụ (trong ngày 03 tháng 6 năm 2021) tổng hp, báo cáo y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại công sở.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1174/STTTT-CNTT ngày 01 tháng 6 năm 2021 về sử dụng công nghệ thông tin trong cao điểm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc; lưu ý không đ công việc bị đình trệ, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công tại nhà là cơ sở quan trọng đ đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại quý II năm 2021 và thời gian tiếp theo đến khi có thông báo mới.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyn ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết; trường hp cần thiết thanh tra, kim tra phải hạn chế số lượng người tham gia; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

3. Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính

3.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, t chức; đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, cụ thể như sau:

a) Trường hp các thủ tục hành chính đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ quan, đơn vị đã phối hp với các đơn vị bưu chính công ích đ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ trường hp đặc biệt, cấp bách được nêu tại Điểm b mục này).

b) Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp: tiếp nhận trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giao Văn phòng y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp.

3.2. Việc trả kết quả giải quyết đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trước ngày 03 tháng 6 năm 2021, thực hiện như sau:

- Cơ quan, đơn vị chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hp thực hiện (trừ trường hp quy định pháp luật bắt buộc cá nhân, tổ chức phải trực tiếp nhận kết quả); khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động phối hp với các đơn vị bưu điện và các đơn vị, doanh nghiệp khác trả kết quả không thu phí qua bưu chính (theo hình thức văn thư đi) hoặc các hình thức chuyển trả đảm bảo khác cho cá nhân, tổ chức.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức đến trực tiếp trụ sở để nhận kết quả thì cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện trả kết quả.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, ph biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc tổ chức làm việc tại nhà và công khai việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến khác (các App) của cơ quan, đơn vị (nếu có).

5. Đối với các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài):

Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khuyến khích hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở giải quyết các công việc thật sự cần thiết.

6. Các trường hợp đặc biệt áp dụng tại quận Gò vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ:

6.1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành ph Thủ Đức và các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn khác đang cư trú trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành ph. Giao Thủ trưởng đơn vị phân công, giao việc và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được làm việc tại nhà.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công việc có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà: phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế theo quy định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hp ngoài địa bàn quận Gò vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12.

6.2. Các cơ quan, đơn vị nhà nước có trụ sở trên địa bàn quận Gò vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 (bao gồm y ban nhân dân quận Gò vấp, y ban nhân dân các phường trực thuộc y ban nhân dân quận Gò vấp và y ban nhân dân phường Thạnh Lộc, Quận 12): bố trí tối đa không quá 1/3 s lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị làm việc tại trụ sở để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ (không bao gm lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được huy động); đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tokhaiyte.vn khi ra vào địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 theo quy định.

7. Đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công, bố trí phù hp với yêu cầu công tác.

Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch y ban nhân dân các phường, xã, thị trấn khn trương, nghiêm túc trin khai thực hiện văn bản này và các văn bản có liên quan về kim soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố đến khi có thông báo mới của y ban nhân dân Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Sở Nội vụ, Sở Y tế;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cổng thông tin điện tử Thành phố;

- Trung tâm Báo chí Thành phố;

- VPUB: CVP, PCVP/VX;

- Các Phòng CV, HC-TC, TTTH;

- Lưu: VT, (VX-TC)

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

 

 

thuộc tính Công văn 1803/UBND-VX

Công văn 1803/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước bảo đảm phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1803/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:03/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , Hành chính , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định
15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Cơ cấu tổ chức, Hành chính

Vui lòng đợi