Công văn 1774/VPCP-QHQT 2020 tạm hoãn đi công tác nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1774/VPCP-QHQT
V/v: Tạm hoãn đi công tác nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước, đặc biệt là sau khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội ngày 06/3/2020 ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-COV-2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

(Văn bản này để các cơ quan quán triệt thực hiện tới từng đơn vị, cá nhân liên quan).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ 
lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, QHĐP, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực