Công văn 1572/VPCP-QHĐP 2020 xin lùi thời gian trình dự án luật tại phiên họp thứ 43

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 1572/VPCP-QHĐP

V/v Xin lùi thời gian trình dự
án luật tại phiên họp thứ 43

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Tổng Thư ký Quốc hội.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3484/TTKQH-TH ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 43 của y ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội cho lùi dự án Luật Thỏa thuận quốc tế sang Phiên họp thứ 44 (tháng 4 năm 2020) vì tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 Chính phủ mới xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo Tổng Thư ký Quốc hội./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTgCP (để b/c);

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;

- VPCP: BTCN, các PCN; cổng TTĐTCP; các Vụ: PL, KTTH, NC, QHQT;

- Lưu: VT, QHĐP (03). NVT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực