Công văn 12491/VPCP-QHĐP 2018 Kết luận của UBTVQH tại phiên họp 29

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 12491/VPCP-QHĐP
V/v: Thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29 (văn bản số 2587/TB-TTKQH ngày 14 tháng 12 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

1. Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 12 năm 2018; trong đó việc sửa đổi tên gọi của Pháp lệnh là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

2. Về chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung hơn cho công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời lưu ý một số vấn đề sau:

a) Bổ sung các dự án luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

b) Tiếp tục rà soát các luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

c) Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến việc chuẩn bị tờ trình, báo cáo tóm tắt trình bày tại hội trường, trong đó chỉ nêu những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn ý kiến khác nhau để đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Thông báo số 2587/TB-TTKQH ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (đ
b/c);
- HĐDT và các
y ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, TH, KGVX, TCCV, NC, V.I, TKBT, QHQT, ĐMDN; Cục TTKSHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực