Công văn 1147/LĐTBXH-VP sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 1147/LĐTBXH-VP

V/v Bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng
công nghệ thông tin làm việc tại nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng chỉ đạo:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao.

3. Các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan.

4. Các đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học: bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

5. Thủ trưởng các đơn vị:

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh.

6. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để đơn vị thực hiện.

Bộ thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng để Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực