Công văn 10358/VPCP-TH 2019 phân công chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 10358/VPCP-TH

V/v Phân công chuẩn bị các dự

thảo Nghị quyết, Chỉ thị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                                    - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;

                                                    - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;

                                                    - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Để chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ quan trọng của năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các dự thảo:

- Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2019.

- Dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2019.

2. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo tiến độ, nội dung dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo tiến độ, nội dung dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTgCP (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị;

- Lưu: VT, TH(02b).

BỘ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực