Báo cáo 9095/BC-VPCP 2023 kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 9095/BC-VPCP

Báo cáo 9095/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9095/BC-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành:20/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 9095/BC-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

______________

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 6507/BNV-CTTN ngày 09 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Chính phủ (VPCP) báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. VPCP hiện có 24 đầu mối, gồm 16 Vụ, 03 Cục, 04 đơn vị sự nghiệp công lập, gần 2000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

VPCP luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bám sát phương châm hành động, chủ đề hành động của Chính phủ từng nhiệm kỳ, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở thành các văn bản, quy định cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong VPCP thực hiện. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất và phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) tại VPCP để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

VPCP đã kịp thời tập trung chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023); Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định có liên quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ trong cơ quan. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

VPCP tập trung tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, của CCVCNLĐ trong xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách, đảm bảo đồng bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

VPCP đã đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền theo hướng lựa chọn những hình thức phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; kết hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân chủ ở cơ sở vào nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị triển khai công tác chuyên môn và công tác Đảng và các cuộc họp giao ban lãnh đạo VPCP. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối về thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện thời sự... Kết quả 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phổ biến Nghị quyết và các quy định của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức.

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cở sở của VPCP thường xuyên triển khai phổ biến, quán triệt việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, các văn bản pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo VPCP chỉ đạo việc tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình hiện nay. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, 06 tháng để sơ kết, tổng kết công tác và giải quyết các công việc thường xuyên.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của VPCP thường xuyên theo dõi, nắm bắt việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc cũng như việc phát huy dân chủ tại cơ quan VPCP; đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua các buổi kiểm tra và làm việc thường xuyên với các đơn vị về công tác chuyên môn; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện Quy chế dân chủ của VPCP.

3. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

VPCP đã kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của các Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo VPCP. Trong các Hội đồng đều có các thành viên đại diện các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công cơ quan tham gia. Thông qua các Hội đồng tư vấn xem xét, kiến nghị trước khi trình Ban Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo VPCP quyết định, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao; nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của CBCCVCNLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên.

Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan VPCP trong sạch, vững mạnh: làm tốt vai trò phối hợp trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, bao gồm việc giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, CCVCNLĐ, góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân; chủ động góp ý kiến với Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, góp phần giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn; lựa chọn những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, những vấn đề bất cập liên quan đến đoàn viên để có những kiến nghị, đề xuất xác đáng, phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo VPCP thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể của cơ quan trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức trong cơ quan; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương về thực hiện Quy chế dân chủ. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và Quy chế dân chủ nói riêng, Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP và các tổ chức công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trên các lĩnh vực công tác của cơ quan.

Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể còn thể hiện ngay từ khâu xây dựng, ban hành các văn bản của VPCP có liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ, công chức luôn có thành phần của các tổ chức chính trị - xã hội. Việc phối hợp vận động CBCCVCNLĐ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị được tổ chức thường xuyên.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Thực hiện các quy định tại Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

VPCP nghiêm túc thực hiện việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị. Những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của cơ quan, đơn vị; thông tin liên quan đến tài chính - ngân sách, tài sản; thông tin liên quan đến công tác cán bộ; kết luận của cấp có thẩm quyền về vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong nội bộ cơ quan, đơn vị; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị; ... các nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị. Thông tin được công khai trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan và cổng thông tin điện tử của VPCP. Ngoài ra, VPCP còn công khai thông tin bằng các hình thức như gửi văn bản đến các đơn vị, phổ biến văn bản trong các cuộc họp, hội nghị; niêm yết tại các đơn vị... bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận lợi.

CBCCVCNLĐ của VPCP được tham gia bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của CBCCVCNLĐ tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVCNLĐ; các quy định. CBCCVCNLĐ tham gia bàn và quyết định các nội dung trên tại tại hội nghị CBCCVCNLĐ định kỳ, bất thường hoặc thể hiện ý kiến tại phiếu lấy ý kiến. Hội nghị CBCCVCNLĐ của VPCP được thực hiện theo đúng quy định về thời gian, trình tự, thành phần, nội dung.

CBCCVCNLĐ tham gia ý kiến vào chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức; Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua người đại diện với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến (Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, các cơ quan, đơn vị áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến).

CBCCVCNLĐ của VPCP được tham gia giám sát, kiểm tra các nội dung về: thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ chính sách, quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Hoạt động giám sát, kiểm tra thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị (Cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra trên).

100% các đơn vị tổ chức, thực hiện hội nghị CBCCVCNLĐ cuối năm theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định; các ý kiến góp ý, kiến nghị của cán bộ, công chức được giải quyết kịp thời, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tranh chấp trong lao động; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình, sát với thực tế.

Những ý kiến góp ý và hoạt động giám sát của CBCCVCNLĐ của VPCP góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân; chủ động góp ý kiến với Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, góp phần giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn; lựa chọn những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, những vấn đề bất cập liên quan đến đoàn viên để có những kiến nghị, đề xuất xác đáng, phù hợp với thực tiễn.

2. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

VPCP có 20 đơn vị hành chính. Trong đó có 16 Vụ, 03 Cục, 01 tổ chức hành chính do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tiếp tục bố trí 07 Phòng trong 02 Vụ và 19 phòng thuộc 03 Cục có đủ tiêu chí, phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị định 101/2020/NĐ-CP; nghiêm túc thực hiện giảm 01 đơn vị (sáp nhập Trung tâm Tin học vào Cục Kiểm soát thủ tục hành chính); bỏ tất cả 06 Phòng thuộc 02 Vụ. Bên cạnh đó, VPCP đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc VPCP; theo đó VPCP đã nghiêm túc sắp xếp, tổ chức lại còn 04 đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Hội trường Thống Nhất; Nhà khách La Thành; Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương).

VPCP thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và coi đây là thước đo quan trọng đánh giá về phẩm chất đạo đức công vụ của của CBCCVCNLĐ. Tích cực mở các đợt sinh hoạt chính trị; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức cơ bản ổn định; có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm trong thực hiện vụ nhiệm vụ được giao; luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đạo đức công vụ được nâng lên rõ rệt...

Tăng cường công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân đối với cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị.

3. Kết quả công tác cải cách hành chính

VPCP luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không phù hợp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các quy định pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hoạt động kiểm tra chuyên ngành; thường xuyên chuẩn hóa các quy trình nội bộ, quy trình điện tử.

Trong năm, VPCP đã tham mưu, đề xuất Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác cải cách TTHC tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết Phiên họp thường kỳ; thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định1; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Công điện2, 02 Chỉ thị3, 01 Quyết định4 và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này5. Đặc biệt, đã phối hợp với các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC6 để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành 01 Thông tư7; làm tốt công tác thẩm tra về TTHC trong các dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC8; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC; tổ chức 08 buổi làm việc9, 02 Hội nghị tập huấn10 và các đoàn công tác hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương; hàng tháng tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả công tác cải cách TTHC trên cả nước; quản lý và bảo đảm hoạt động ổn định Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tổ chức tiếp nhận, phân loại và chuyển 1154 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp11 về những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và sản xuất kinh doanh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thầm quyền.

- Về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và Văn phòng Chính phủ điện tử: Đã thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định12, 03 Quyết định13, 03 Chỉ thị14 và 01 văn bản về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia15; tổ chức quản lý và phát triển các hệ thống thông tin16 phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm an toàn, hiệu quả; tổ chức triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Kết quả công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Năm 2023, Vụ I đã tiếp nhận, phân loại xử lý 22.153 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các công dân, tổ chức gửi Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; qua phân loại, xử lý đã chuyển các Bộ, ngành, địa phương 4.244 đơn đủ điều kiện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Qua công tác xử lý đơn thư, VPCP đã trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số đơn thư phản ánh vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vụ việc các bộ, ngành, địa phương có ý kiến khác nhau; tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

VPCP đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP đã thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo quy định. VPCP đã cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân. Trong năm 2023, VPCP đã tiếp 103 lượt công dân đến Trụ sở khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải thích, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo 04 vụ việc; tuyên truyền, vận động 14 đoàn với hơn 1.000 người công dân trở về địa phương. Các đơn vị trực thuộc quan tâm giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kịp thời thông tin, đối thoại với cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác tiếp công dân để nắm tình hình tư tưởng, góp phần hạn chế tình trạng đơn, thư tố cáo vượt cấp, nặc danh...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy, lãnh đạo VPCP quan tâm, chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị đã kịp thời phổ biến nội dung quy chế gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu, ban hành Quy chế, Quy định của VPCP góp phần thể chế hóa, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, của từng đơn vị.

VPCP luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVCNLĐ với nhiều hình thức phù hợp, chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt dư luận, tình hình trong nước và thế giới đến cán bộ, công chức để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn cơ quan. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định đến toàn thể cán bộ, công chức.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình nơi công tác, từ đó có ý thức đấu tranh xây dựng nội bộ, chống những biểu hiện tiêu cực, lãng phí tại nơi công tác và nơi sinh sống. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động. Đồng thời, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao chất lượng và đạt hiệu quả cao hơn.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở luôn gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện nay có nhiều đổi mới, tích cực. Nội dung học tập gắn với các phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách thủ tục hành chính mang lại hiệu quả thực tiễn, đã tạo ra sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

2. Hạn chế

- Sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các tổ chức đoàn thể có lúc chưa thật nhịp nhàng.

- Việc tổ chức thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở một số đơn vị còn lúng túng; chưa thực sự phát huy hết vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có lúc chưa thật sát sao và thường xuyên.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa có nhiều đổi mới; việc tổng kết, sơ kết ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Một là, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức, không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CCVCNLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giúp công chức, viên chức thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền làm chủ của mình. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị. Từng đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo chủ chốt phải tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, thật sự đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của VPCP; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể trong thực hiện. Thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo, tiếp tục phân công theo dõi và trực tiếp giúp đỡ cơ sở, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời thay thế, bổ sung, kiện toàn ban chỉ đạo; sửa đối, bổ sung quy chế, bảo đảm kinh phí hoạt động.

Bốn là, tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua theo chủ đề “Cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của Đảng bộ cơ quan VPCP nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; tổ chức bộ máy của VPCP theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành; nâng cao đạo đức công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Sáu là, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội.

Bảy là, chỉ đạo các đơn vị đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện dân chủ ở cơ sở và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về thực hiện dân chủ cơ sở.

2. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm quy định rõ các điều kiện bảo đảm công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đề nghị nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện dân chủ, trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, có khen thưởng cho những tổ chức đảng, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Bộ Nội vụ thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân vận nói chung và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng.

- Đưa tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở vào đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 của VPCP gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập, các Văn phòng: Công đoàn, Đảng ủy;

- Lưu: VT, TCCB (02) KL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Xuân Thành

____________________________

1 Gồm: Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 10/11/2023 và Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023.

2 Gồm: Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 và Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023.

3 Gồm: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023.

4 Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

5 Gồm các văn bản: Số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023, số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 và số 547/TTg-KSTT ngày 15/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

6 Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

7 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của VPCP Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

8 Trong năm 2023, đã thẩm tra đối với 1.005 TTHC, quy định kinh doanh tại 58 dự thảo VBQPPL, trong đó, đã đề nghị không quy định 82 TTHC, quy định kinh doanh, sửa đổi, bổ sung 539 TTHC, quy định kinh doanh, chiếm 61,8%.

9 Gồm các buổi làm việc với các bộ: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, và các địa phương: TP Hà Nội, Bình Phước, Bắc Giang, Cà Mau, Bình Dương.

10 Gồm: (1) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (ngày 11/10/2023); (2) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tuyến triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” (ngày 30/6/2023).

11 Gồm: 1097 PAKN của người dân và 57 PAKN của doanh nghiệp.

12 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13 Gồm quyết định: Số 260/QĐ-TTg ngày 18/3/2023, số 261/QĐ-TTg ngày 19/3/2023 và số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023.

14 Gồm: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 03/6/2023.

15 Văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

16 Gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung thâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi