Báo cáo 3268/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-----------------

Số: 3268/BC-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ
(Kỳ báo cáo: từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010)

 

 

Thực hiện Công văn số 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 như sau:

1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010

Bộ Nội vụ đã hoàn thành giai đoạn thống kê thủ tục hành chính từ tháng 7 năm 2009. Theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, tổng số thủ tục hành chính được thống kê là 180 thủ tục hành chính.

2. Kết quả rà soát thủ tục hành chính từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010

a) Kết quả tự rà soát:

Ngày 25/3/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 248/QĐ-BNV thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong 180 thủ tục hành chính đã được thống kê, có 2/180 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành và chưa có thủ tục mới thay thế, có 3/180 thủ tục hành chính thống kê trùng với các thủ tục khác trong Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Do đó, số lượng thủ tục hành chính được rà soát là 175.

Kết quả rà soát cụ thể:

- 15/175 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên;

+ Chia theo lĩnh vực: có 09 thủ tục thuộc lĩnh vực tổ chức – biên chế; 04 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua-khen thưởng; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

+ Chia theo cấp thực hiện thủ tục: có 06 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Trung ương, 04 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh, 05 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện.

- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; trong đó có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức – viên chức thực hiện ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mật mã dân sự thực hiện ở cấp Trung ương.

- 154/175 thủ tục hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung;

+ Chia theo lĩnh vực: có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ; có 49 thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo; có 42 thủ tục thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ; có 51 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực công chức, viên chức; có 08 thủ tục thuộc lĩnh vực mật mã dân sự.

+ Chia theo cấp thực hiện: có 75 thủ tục thực hiện ở cấp Trung ương; có 42 thủ tục thực hiện ở cấp tỉnh; có 27 thủ tục thực hiện ở cấp huyện; có 10 thủ tục thực hiện ở cấp xã.

- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thực hiện ở cấp Trung ương.

b) Kết quả rà soát sau khi có phương án đơn giản hóa của TCTCT:

Theo đề nghị của TCTCT tại Công văn số 229/CCTTHC ngày 09/6/2010 về việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, Tổ Đề án 30 của Bộ đã yêu cầu các đơn vị xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của từng đơn vị. Đối với một số phương án còn chưa thống nhất giữa TCTCT và các đơn vị rà soát thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo và thành viên TCTCT cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có ý kiến rà soát chưa thống nhất để trao đổi, thống nhất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ.

Ngày 15/7/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Công văn số 2321/BNV-VP gửi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kết quả tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đến TCTCT. Theo Công văn này, kết quả rà soát như sau:

Trong 180 thủ tục hành chính đã được thống kê, có 2/180 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành và chưa có thủ tục mới thay thế, có 3/180 thủ tục hành chính thống kê trùng với các thủ tục hành chính khác trong Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Do đó, số lượng thủ tục hành chính được rà soát là 175 thủ tục. Cụ thể:

- 04/175 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên; trong đó có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua – khen thưởng; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; trong đó có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức- viên chức thực hiện ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mật mã dân sự thực hiện ở cấp Trung ương.

- 165/175 thủ tục hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung; trong đó có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ; có 49 thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo; có 42 thủ tục thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ; có 53 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực công chức, viên chức; có 09 thủ tục thuộc lĩnh vực tổ chức – biên chế; có 08 thủ tục thuộc lĩnh vực mật mã dân sự.

Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan tới việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, cắt giảm thành phần và số lượng hồ sơ không cần thiết, bỏ bớt các bước thực hiện đối với một số thủ tục.

- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thực hiện ở cấp Trung ương.

3. Một số công việc khác đã triển khai thực hiện từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010

- Theo đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (TCTCT) tại Công văn số 136/CCTTHC ngày 31/3/2010 về việc công bố kết quả tự rà soát thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương; ngày 07/4/2010, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính của Bộ, là cơ quan thứ hai ở Trung ương tổ chức thành công Lễ công bố.

- Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2576/VPCP-TCCV ngày 19/4/2010, ngày 18/5/2010, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 30 của Bộ. Ngày 28/5/2010, Bộ Nội vụ có Văn bản số 1575/BC-BNV gửi TCTCT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính.

- Đại diện lãnh đạo và thành viên chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ của TCTCT về tình hình thực hiện Đề án 30.

4. Các công việc dự kiện tiến hành triển khai

- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

- Bám sát hướng dẫn của TCTCT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ sau khi Nghị quyết này được thông qua.

- Thực hiện các công việc khác để triển khai thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30 tại Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 của Bộ Nội vụ, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTg;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCT thực hiện Đề án 30 của Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Tiến Dĩnh

 

thuộc tính Báo cáo 3268/BC-BNV

Báo cáo 3268/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3268/BC-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành:20/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi