Báo cáo 1820/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác cải cách hành chính tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 1820/BC-BNN-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010
 
 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7 NĂM 2010
 
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 6/2010
1. Cải cách thể chế
1.1. Về công tác xây dựng pháp luật
Về kết quả ban hành văn bản QPPL từ 30/4/2010 đến 29/5/2010: Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư của Bộ trưởng. (phụ lục kèm theo).
1.2. Về triển khai cơ chế "một cửa"
Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, trong tháng, bộ phận “một cửa” của Cục Thý y và Cục Bảo vệ thực vật đã tiếp nhận được 750 hồ sơ; trả lời đúng hẹn đạt trên 97,0%, trễ hẹn gần 3,0%.
1.3. Về thủ tục hành chính
Tổ công tác Đề án 30 của Bộ tiếp tục đôn đốc các đơn vị rà soát các văn bản có chứa các thủ tục hành chính và tiến hành thống kê các thủ tục hành chính mới thuộc ngành; Báo cáo Tổ công tác đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về sơ kết thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của Bộ (văn bản số 1560/BC-BNN-VP ngày 28/5/2010); triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá 8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổ công tác Đề án 30 của Bộ đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện thủ tục hành chính tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
2. Cải cách tổ chức bộ máy
Trong tháng, Bộ tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bố trí cán bộ công chức của 3 Tổng cục; dự kiến các lĩnh vực công việc phân cấp cho Tổng cục; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Đề án tinh giản biên chế hành chính; hoàn thiện việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; uỷ quyền cho các đơn vị thuộc Bộ ký các quyết định xuất cảnh cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị.
3. Công tác phát triển nguồn nhân lực
Bộ đã ký 11 Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Phó chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Quản lý nông nghiệp và nước sạch nông thôn thuộc Tổng cục Thuỷ lợi; Quyền chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên khai thác Thuỷ lợi Bắc Nam Hà; Phó trưởng Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp; Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Quảng Ngãi.
Thành lập các Tiểu ban triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phê duyệt Điều lệ hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.
Công bố kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; họp Ban chỉ đạo đào tạo nhân lực theo nhu cầu của xã hội của Bộ; hoàn thiện hồ sơ các Hội đồng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2009.
Chọn các Trường thuộc Bộ và các thành viên xây dựng chương trình khung dạy nghề trình độ cao đằng nghề và trung cấp nghề; tổ chức thảo luận với đoàn đánh giá giữa kỳ Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp (ADB) về nội dung đào tạo sau đại học và hướng dẫn các trường xây dựng chương trình đào tạo; triển khai đào tạo sau đại học 02 khoá tại nước ngoài; Thẩm định danh sách giải quyết chế độ theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP đợt 2 năm 2010; xây dựng các chức danh tiêu chuẩn công chức, viên chức lĩnh vực thuỷ sản thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Về Tài chính công
Giao dự toán ngân sách nhà nước lần 3 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Gửi Bộ Tài chính hiệp y lần 4 của Bộ.
Thông báo quyết toán năm 2008 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Ban hành thống nhất một số biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý tài chính kế toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Ban hành thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2010 hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.
Tham gia với Bộ Tài chính tổng hợp những vướng mắc tồn tại của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
Tham gia ý kiến về sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước.
Làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Hiện đại hoá nền hành chính và công tác chỉ đạo
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; triển khai việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các đơn vị. Triển khai tới các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2010.
1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2010, dự kiến 46 văn bản gồm 05 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 39 văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch gồm: Các dự án luật (Dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Dự án Luật Thủy sản; Dự án Luật Thú y; Dự án Luật Thủy lợi; Dự án Luật Nông nghiệp); Trình 03 dự thảo văn bản để Chính phủ xem xét ban hành và ban hành theo thẩm quyền 20 văn bản.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
4. Triển khai tiếp Đề án 30: các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát bổ sung văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ 01/01/2009 có chứa các thủ tục hành chính và thống kê các thủ tục hành chính để công bố trên mạng; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá 8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Các đơn vị tổ chức tổng kết 10 năm chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng ( để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; Trên omard.gov.vn
- Dự án CCHC;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị;
- Lưu: VT. VPCCHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám
 
DANH MỤC
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN
TỪ NGÀY 30/4/2010- 29/5/2010
 (Ban hành kèm theo văn bản số: 1820 /BC- BNN-VP, ngày 15 tháng 6 năm 2010)
 
I. VĂN BẢN CẤP BỘ
1. Thông tư số 27/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về quy trình thủ tục đầu tư sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ tài sản cố định hàng năm từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý.
2. Thông tư số 28/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2010 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, Vắcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I/2010.
3. Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010 Ban hành Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Thông tư số 30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/5/2010 Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.
5. Thông tư số 31/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/5/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thú y.
 

thuộc tính Báo cáo 1820/BC-BNN-VP

Báo cáo 1820/BC-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác cải cách hành chính tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1820/BC-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:15/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

tải Báo cáo 1820/BC-BNN-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009

Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009

Hành chính

Vui lòng đợi