Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.951 văn bản: Hành chính
1941

Công văn 4972/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
1942

Công văn 980/TTg-TH của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Ban hành: 07/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2016
1943

Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
1944

Công văn 7905/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
1945

Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1946

Công văn 41/CCTTHC về việc hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 12/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1947

Công văn 9335/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về yêu cầu báo cáo số liệu

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1948

Công văn 05/CCTTHC về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1949

Công văn 126/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1950

Công văn 319/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
1951

Công văn 0427/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
Vui lòng đợi