Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11581

Công văn 3914/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
11582

Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố 6 tháng cuối năm 2004

Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
11583

Nghị quyết 05/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính mới

Ban hành: 30/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
11584

Quyết định 182/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Tân Bình

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
11585

Chỉ thị 18/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở - ngành thành phố và Quận - Huyện

Ban hành: 21/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
11586

Quyết định 124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

Ban hành: 08/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
11587

Quyết định 160/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
11588

Quyết định 158/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 01/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
11589

Nghị quyết 08/2004/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 30/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
11590

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
11591

Nghị quyết 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
11592

Quyết định 93/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2004 - 2005

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
11593

Quyết định 103/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
11594

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
11595

Quyết định 102/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
11596

Công văn 319/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
11597

Hướng dẫn 11-HD/VPTW của Ban Chấp hành Trung ương về thể thức văn bản của Đảng

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
11598

Công văn 283/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
11599

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 12/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
11600

Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
Vui lòng đợi