Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.092 văn bản: Hành chính
11581

Quyết định 524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

11582

Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

11583

Quyết định 58/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2015

11584

Quyết định 120/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

11585

Công văn 1931/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

11586

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

11587

Quyết định 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

11588

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11589
11590

Quyết định 344/QĐ-BGTVT của bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

11591

Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

11592

Quyết định 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận

11593

Thông tư 02/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

11594
11595

Thông tư 02/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

11596
11597

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

11598
11599

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11600

Quyết định 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương