Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.834 văn bản: Hành chính
11561

Quyết định 975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
11562

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11563

Quyết định 4942/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11564

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Ngoại giao, Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
11565

Công văn 8885/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp vùng dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11566

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11567

Quyết định 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11568

Quyết định 4903/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11569

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11570

Thông tư 34/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
11571

Công văn 8795/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11572

Quyết định 2954/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
11573

Quyết định 3637/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11574

Quyết định 1824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11575

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
11576

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11577

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11578

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11579

Quyết định 2158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải thể Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11580

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về