Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 23.802 văn bản: Hành chính
11561
11562

Công văn 3379/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

11563

Quyết định 1377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

11564
11565
11566

Quyết định 1082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11567
11568

Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11569

Quyết định 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công bố thủ tục hành chính sửa đổi được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

11570

Quyết định 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

11571

Công văn 1472/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020

11572
11573

Công văn 3329/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

11574
11575

Quyết định 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

11576
11577

Công văn 3338/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

11578

Quyết định 745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

11579

Quyết định 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

11580

Quyết định 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Long