Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.324 văn bản: Hành chính
11561

Quyết định 126/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
11562

Công văn 5323/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11563

Công văn 2851/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
11564

Công văn 9297/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Cục An toàn lao động tham gia là thành viên của Ban Phòng ngừa công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội An sinh Xã hội Quốc tế (ISSA/Mining)

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
11565

Quyết định 1225/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
11566

Thông báo 368/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
11567

Quyết định 1650/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ để giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
11568

Quyết định 2081/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2010
11569

Công văn 9264/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về huy động luật sư và cán bộ Tổ công tác 30 các bộ, ngành tham gia rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 29/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2009
11570

Quyết định 6640/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 29/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2010
11571

Công văn 181/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ban hành: 29/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2009
11572

Công văn 9236/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ Tết Canh Dần 2010

Ban hành: 28/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2009
11573

Công văn 7944/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
11574

Công văn 4915/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo theo Nghị quyết 30a về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Ban hành: 28/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2009
11575

Chỉ thị 36/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
11576

Công văn 7910/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11577

Công văn 13101/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc giải thích một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
11578

Thông báo 362/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp chống quá tải và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bênh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2009
11579

Công văn 7911/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11580

Quyết định 1760/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Điều chỉnh Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện "Công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin" năm 2009

Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
Vui lòng đợi