Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
11281

Nghị định 55/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 18/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
11282

Nghị định 61/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 18/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
11283

Nghị định 46/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11284

Nghị định 42/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11285

Nghị định 43/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11286

Nghị định 45/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11287

Nghị định 41/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11288

Nghị định 44/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11289

Nghị định 47/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11290

Nghị định 32/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004-2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11291

Nghị định 36/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11292

Nghị định 38/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11293

Nghị định 39/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11294

Nghị định 35/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11295

Nghị định 34/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11296

Nghị định 33/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11297

Nghị định 37/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
11298

Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 10/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
11299

Quyết định 06/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp đồng đội quản lý trật tự đô thị và đội thi hành quyết định hành chính thành đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và tổ chức quản lý trật tự đô thị phường - xã, thị trấn

Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
11300

Thông tư 03/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
Vui lòng đợi