Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
11281

Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân

Ban hành: 14/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
11282

Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
11283

Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
11284

Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
11285

Quyết định 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
11286

Nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
11287

Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11288

Quyết định 160/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11289

Quyết định 159/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
11290

Báo cáo 28/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sơ kết thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30)

Ban hành: 31/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
11291

Báo cáo 1575/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 28/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
11292

Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11293

Công văn 3449/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2010
11294

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
11295

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
11296

Công văn 3459/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
11297

Công văn 3499/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
11298

Quyết định 1466/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 24/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
11299

Quyết định 2672/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

Ban hành: 21/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2010
11300

Thông tư 04/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
Vui lòng đợi