Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11241

Công văn 4864/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình, trẻ em cấp xã

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2007
11242

Thông tư 103/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

Ban hành: 29/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2007
11243

Nghị định 137/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'drắk, Ea H'leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2007
11244

Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
11245

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
11246

Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Ban hành: 17/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
11247

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
11248

Quyết định 1218/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch”

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
11249

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Ban hành: 09/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2007
11250

Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
11251

Công văn 4356/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
11252

Công văn 4376/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
11253

Công văn 1076/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
11254

Nghị định 131/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
11255

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
11256

Nghị quyết 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2008
11257

Quyết định 2605/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
11258

Quyết định 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
11259

Nghị quyết 43/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
11260

Nghị quyết 41/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
Vui lòng đợi