Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
10541

Công văn 3361/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

Ban hành: 16/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10542

Quyết định 3888/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 16/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10543

Quyết định 1805/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
10544

Quyết định 999/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
10545

Thông báo 258/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2011
10546

Quyết định 1939/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định công tác lập hồ sơ, danh mục hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

Ban hành: 12/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2012
10547

Công văn 631/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 11/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
10548

Quyết định 1570/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Phòng chống thiên tai, Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói giảm nghèo trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2011
10549

Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
10550

Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá

Ban hành: 04/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2011
10551

Quyết định 1555/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2011 của Bộ Nội vụ

Ban hành: 04/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
10552

Nghị quyết 04/2011/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
10553

Công văn 5324/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về một số đề nghị của tỉnh Gia Lai

Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2011
10554

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2011
10555

Công văn 3710/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2011
10556

Nghị quyết 03/2011/QH13 của Quốc hội về việc cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII

Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2011
10557

Công văn 3674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn số 1950/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2011

Ban hành: 01/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2011
10558

Quyết định 1157/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"

Ban hành: 01/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2011
10559

Quyết định 1200/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2011
10560

Quyết định 1158/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ"

Ban hành: 01/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2011
Vui lòng đợi