Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.173 văn bản: Hành chính
10541

Quyết định 5629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7

10542

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

10543

Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10544

Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10545
10546

Quyết định 2121a/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

10547

Quyết định 2652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

10548

Quyết định 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

10549

Quyết định 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

10550

Quyết định 7291/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

10551

Quyết định 3680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

10552

Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

10553

Quyết định 2629/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

10554

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định một số nội dung, mức chi chế độ hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10555

Quyết định 70/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

10556
10557

Công văn 11886/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk

10558
10559

Quyết định 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

10560

Quyết định 162-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương