Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.499 văn bản: Hành chính
10521

Quyết định 2892/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp”

Ban hành: 27/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
10522

Thông báo 427/TB-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc dừng thực hiện một số Điểm của Khoản 12 Điều 7 quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội: ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2010
10523

Quyết định 3982/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2015
10524

Thông tư 153/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
10525

Thông tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2007
10526

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10527

Quyết định 09/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10528

Quyết định 21/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
10529

Quyết định 09/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục Thể thao

Ban hành: 05/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
10530

Quyết định 1518/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Ban hành: 05/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
10531

Quyết định 97/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 30/10/2007 hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2007
10532

Công văn 7016/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
10533

Quyết định 184/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2007
10534

Nghị quyết 59/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
10535

Chỉ thị 27/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 29/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
10536

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Ban hành: 28/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
10537

Công văn 6630/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công ở nước ngoài

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
10538

Thông tư 09/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2007
10539

Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
10540

Nghị quyết 10/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
Vui lòng đợi