Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.251 văn bản: Hành chính
21

Quyết định 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
22

Công văn 516/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
23

Quyết định 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
24

Công văn 2693/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
25

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
26

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
27

Công văn 1927/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức cấu thành bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
28

Quyết định 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
29

Quyết định 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
30

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
31

Quyết định 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
32

Quyết định 862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
33

Quyết định 1907/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
34

Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
35

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
36

Công văn 1646/BNV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
37

Quyết định 522/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh lý học Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
38

Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ​c​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
39

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
40

Công điện 442/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
Vui lòng đợi