Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 13 văn bản: Hàng hải
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 97:2015/BTTTT Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BGTVT Báo hiệu hàng hải

Ban hành: 24/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BGTVT Báo hiệu hàng hải

Ban hành: 05/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8937:2011 ISO 4261:1993 Sản phẩm dầu mỏ-Nhiên liệu (loại F)-Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong công nghiệp và hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10337:2015 Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải-Yêu cầu kỹ thuật cho hải đồ giấy-Ký hiệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10933:2015 Thông tin duyên hải-Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8936:2011 ISO 8217:2010 Sản phẩm dầu mỏ-Nhiên liệu (loại F)-Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8717:2011 Khẩu lệnh lái sử dụng trên tàu biển

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10336:2015 Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10703:2015 Yêu cầu chất lượng dịch vận hành đèn biển

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
Vui lòng đợi