Văn bản Luật Hàng hải - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 20 văn bản: Hàng hải
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 97:2015/BTTTT Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải

Ban hành: 11/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BGTVT Báo hiệu hàng hải

Ban hành: 24/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT Thiết bị radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

Ban hành: 26/10/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BGTVT Báo hiệu hàng hải

Ban hành: 05/07/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
08

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-4:2005 Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Phần 4: Trang bị điện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8937:2011 ISO 4261:1993 Sản phẩm dầu mỏ-Nhiên liệu (loại F)-Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong công nghiệp và hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10337:2015 Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải-Yêu cầu kỹ thuật cho hải đồ giấy-Ký hiệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10933:2015 Thông tin duyên hải-Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-5:2003/SĐ2:2005 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-3:2005 Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Phần 3: Hệ thống máy tàu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6259-8A:2003/SĐ2:2005 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8A: Sà lan thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6259-12:2003/SĐ2:2005 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 12: Tầm nhìn từ lầu lái

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8717:2011 Khẩu lệnh lái sử dụng trên tàu biển

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10336:2015 Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10704:2015 Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10703:2015 Yêu cầu chất lượng dịch vận hành đèn biển

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8936:2011 ISO 8217:2010 Sản phẩm dầu mỏ-Nhiên liệu (loại F)-Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
Vui lòng đợi