Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 574 văn bản: Hàng hải
561

Quyết định 639/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải

Ban hành: 12/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
562

Nghị định 79/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 22/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2005
563

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 24/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
564

Quyết định 252/PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về Tổ chức Hoa tiêu Hàng hải, tiêu chuẩn thi và cấp các chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 03/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
565

Nghị định 13-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam

Ban hành: 25/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
566

Nghị định 14-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đăng ký tầu biển và thuyền viên

Ban hành: 25/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
567

Quyết định 174/QĐ-PCVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
568

Quyết định 3321/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư đường thuỷ

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
569

Quyết định 3315/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Vận tải thuỷ miền Nam

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
570

Quyết định 31-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt nam

Ban hành: 02/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2003
571

Quyết định 203-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
572

Quyết định 204-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
573

Quyết định 202-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
574

Bộ luật Hàng hải số 42-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
Vui lòng đợi