Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 561 văn bản: Hàng hải
541

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số 04/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 25/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
542

Quyết định 128/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
543

Quyết định 127/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí cảng biển

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
544

Quyết định 913/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên và Kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
545

Quyết định 821/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đội tàu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá

Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
546

Nghị định 91/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
547

Quyết định 2106/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
548

Quyết định 639/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải

Ban hành: 12/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
549

Nghị định 79/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 22/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2005
550

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 24/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
551

Quyết định 252/PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về Tổ chức Hoa tiêu Hàng hải, tiêu chuẩn thi và cấp các chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 03/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
552

Nghị định 13-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam

Ban hành: 25/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
553

Nghị định 14-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đăng ký tầu biển và thuyền viên

Ban hành: 25/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
554

Quyết định 174/QĐ-PCVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
555

Quyết định 3321/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư đường thuỷ

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
556

Quyết định 3315/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Vận tải thuỷ miền Nam

Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
557

Quyết định 31-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt nam

Ban hành: 02/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2003
558

Quyết định 203-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
559

Quyết định 204-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
560

Quyết định 202-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi