Công văn 4687/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
Số: 4687/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.
 
Trả lời công văn số 3829/HQHP-GSQL ngày 05/07/2012 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine thu hồi máy móc nhập khẩu của Công ty TNHH Denyo Việt Nam (là DNCX) sau khi đã đền bù theo Luật kinh doanh bảo hiểm do sự cố, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan để Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine tại Việt Nam nhận lại chiếc máy dập nêu trên từ Công ty TNHH Denyo Việt Nam sau khi Công ty đã đền bù theo Luật kinh doanh bảo hiểm:
a) Công ty TNHH Denyo Việt Nam làm thủ tục tái xuất máy đã nhận đền bù bảo hiểm cho Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine như tái xuất hàng hóa ra nước ngoài.
b) Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine làm thủ tục nhập khẩu để thu hồi máy theo loại hình nhập phi mậu dịch, sử dụng tờ khai phi mậu dịch.
2. Về trị giá tính thuế của chiếc máy dập này được xác định theo giá trị còn lại căn cứ vào văn bản giám định tổn thất của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền giám định tổn thất hoặc giám định viên độc lập.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực