Tiêu chuẩn TCVN 12192:2018 Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12192:2018

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12192:2018 Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc
Số hiệu:TCVN 12192:2018Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Giao thông, Thông tin-Truyền thông
Năm ban hành:2018Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12192:2018

HỆ THỐNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Transportation messages system for expressways

Lời nói đầu

TCVN 12192:2018 do Ban soạn thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

HỆ THỐNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Transportation Messages System for Expressways

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này mô tả nguyên tắc định nghĩa và tiêu chuẩn hóa yêu cầu logic đối với việc trao đổi dữ liệu giữa các phần tử của hệ thống ITS trên đường cao tốc, cung cấp danh sách các thông điệp được sử dụng trong hệ thống giao thông thông minh trên đường cao tốc. Các thông điệp được định nghĩa trong tiêu chuẩn này độc lập với các cơ chế được sử dụng để trao đổi vật lý dữ liệu. Các thông điệp chỉ mô tả dữ liệu được trao đổi giữa các ứng dụng và các yêu cầu lớp cao khác của trao đổi.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 7789-3:2007 (ISO/IEC 11179-3:2003) Công nghệ thông tin - Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR) - Phần 3: Siêu mô hình đăng ký và các thuộc tính cơ bản.

IEEE 1489:1999 Standard for Data Dictionaries for Intelligent Transportation Systems (Tiêu chuẩn cho các từ điển dữ liệu cho các hệ thống giao thông thông minh).

ISO/IEC 8824-1:2015 Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation (Công nghệ thông tin - Cú pháp ký hiệu cú pháp trừu tượng một (ASN.1): Đặc tả ký hiệu cơ bản).

ISO/IEC 8824-2:2015 Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Information object specification (Công nghệ thông tin - Cú pháp ký hiệu cú pháp trừu tượng một (ASN.1): Đặc tả đối tượng thông tin).

ISO/IEC 9834.1:2005 Information technology - Open Systems Interconnection Procedures for the operation of OSl Registration Authorities: General procedures and top arcs of the ASN.1 Object Identifier tree (Công nghệ thông tin - Các thủ tục liên kết nối các hệ thống mở cho hoạt động của các tổ chức có thẩm quyền đăng ký OSI: Các thủ tục tổng quát và các cung đỉnh của cây định danh đối tượng ASN.1).

ISO 14813-6:2017 Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 6: Data presentation in ASN.1 (Hệ thống giao thông thông minh - Kiến trúc mô hình tham chiếu cho lĩnh vực ITS - Phần 6: Biểu diễn dữ liệu trong ASN.1).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Thực thể (entity)

Sự vật cụ thể hoặc trừu tượng đang tồn tại, đã tồn tại, hoặc có thể tồn tại gồm cả các mối liên kết giữa các sự vật này.

Ví dụ: Một người, địa điểm, quá trình, đặc tính, đối tượng, khái niệm, tổ hợp, trạng thái, hoặc sự kiện...

CHÚ THÍCH: Một thực thể vẫn tồn tại dù dữ liệu về nó có hay không có.

3.2

Thuộc tính (attribute)

Một đặc tính của một thực thể.

3.3

Sơ đồ phân loại (classification scheme)

Một sơ đồ sắp xếp hoặc phân chia các thực thể thành các nhóm dựa trên các đặc tính chung của các thực thể.

3.4

Khái niệm dữ liệu (data concept)

Một nhóm các cấu trúc từ điển dữ liệu bất kỳ được định nghĩa trong tiêu chuẩn này (phần tử dữ liệu, khái niệm phần tử dữ liệu, kiểu thực thể, đặc tính, miền giá trị, và miền đặc tính tổng quát) đề cập tới sự trừu tượng hoặc sự vật trong thế giới tự nhiên có thể được nhận biết bởi các giới hạn và có nghĩa rõ ràng, các đặc tính và phương thức hoạt động của chúng tuân theo cùng tập quy tắc.

3.5

Từ điển dữ liệu (data dictionary)

Công nghệ thông tin để tài liệu hóa, lưu trữ và gọi ra dạng cú pháp (dạng biểu diễn) và một số ngữ nghĩa của các phần tử dữ liệu và các khái niệm dữ liệu khác.

3.6

Từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng (functional-area data dictionary)

Một từ điển dữ liệu tiêu chuẩn hóa cú pháp và các ngữ nghĩa của phần tử dữ liệu, bên trong và giữa các lĩnh vực ứng dụng trong cùng lĩnh vực chức năng.

3.7

Phần tử dữ liệu (data element)

Đơn vị của dữ liệu mà việc định nghĩa, định danh, biểu diễn và các giá trị cho phép được quy định bởi một tập các thuộc tính.

Ví dụ: Một khái niệm phần tử dữ liệu là “ROUTE.BUS_Stop_location”.

3.8

Khái niệm phần tử dữ liệu (data element concept)

Khái niệm có thể được biểu diễn dưới dạng một phần tử dữ liệu, được mô tả độc lập với bất kỳ cách biểu diễn cụ thể nào.

Ví dụ: Một khái niệm dữ liệu là “ROUTE.BUS_Stop”.

3.9

Sổ đăng ký dữ liệu (data registry)

Hệ thống thông tin cho việc đăng ký siêu dữ liệu.

3.10

Kiểu dữ liệu (data type)

Sự phân loại của tập hợp các ký tự, các digit, và/hoặc các ký hiệu được sử dụng để mã hóa các giá trị của một phần tử dữ liệu dựa trên các thao tác có thể được thực hiện trên phần tử dữ liệu.

Ví dụ: Một kiểu dữ liệu là kiểu INTERGER (được định nghĩa trong ISO/IEC FDIS 8824-1).

3.11

Kiểu thực thể (entity type)

Cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một thực thể trong các từ điển dữ liệu hệ thống giao thông thông minh (ITS).

3.12

Miền đặc tính tổng quát (generic property domain)

Sự biểu thị một cặp gồm một đặc tính và một miền giá trị, không đề cập tới kiểu thực thể bất kỳ mà nó có thể được kết hợp.

Ví dụ: Một miền đặc tính tổng quát là “Stop_location”.

3.13

Mẫu (instance)

Một lần xuất hiện của một thực thể thuộc về một kiểu thực thể xác định.

3.14

Thuộc tính meta (meta-attribute)

Một đặc tính tài liệu của một khái niệm dữ liệu.

3.15

Siêu dữ liệu (metadata)

Dữ liệu định nghĩa và mô tả dữ liệu khác.

3.16

Tên (name)

Ký hiệu quy ước của một đối tượng bằng diễn đạt về ngôn ngữ.

3.17

Đặc tính (property)

Một đặc tính tài liệu của một kiểu thực thể được sử dụng để nhóm và phân biệt các thực thể riêng biệt.

Ví dụ: Một đặc tính là “Stop”. Đặc tính này có thể được kết hợp với các kiểu thực thể “ROUTE.BUS” và “ROUTE.TRAVELER”.

3.18

Ngữ nghĩa (semantics)

Nghĩa, bao gồm khái niệm, được kết hợp với một thực thể xác định.

3.19

Cú pháp (syntax)

Cấu trúc các diễn đạt trong một ngôn ngữ và các quy tắc chi phối cấu trúc của một ngôn ngữ.

3.20

Miền giá trị (value domain)

Tập các giá trị cho phép.

Ví dụ: Một miền giá trị là các số được ứng dụng cho các làn đường, có kiểu INTEGER như là kiểu dữ liệu và quy tắc giá trị hợp lệ biểu thị dải từ 1-99.

3.21

Khung dữ liệu (data frame)

Một nhóm các phần tử dữ liệu với mục đích chính là đề cập tới nhóm với một tên duy nhất, và do đó tái sử dụng hiệu quả các nhóm của các phần tử dữ liệu xuất hiện phổ biến cùng nhau (như ASN.1 Sequence, Sequence Of, Set, Set Of, hoặc Choice) trong một đặc tả phần chính của thông điệp. Kiểu khái niệm dữ liệu này, tuy nhiên, cũng có thể được sử dụng để mô tả các nhóm của các phần tử dữ liệu cho các mục đích khác.

3.22

Thông điệp (message)

Một nhóm các phần tử dữ liệu và/hoặc các khung dữ liệu, siêu dữ liệu thông điệp được kết hợp, được sử dụng để truyền tải một đơn vị thông tin toàn diện. Một thông điệp là một sự mô tả trừu tượng sử dụng nguyên tắc xây dựng các thông điệp.

3.23

Nhóm thông điệp (message group)

Tập hợp các thông điệp liên quan.

3.24

Tập thông điệp (message set)

Tập hợp các thông điệp dựa trên các tên lớp ITS.

3.25

Thuộc tính thông điệp (message attribute)

Thông tin mô tả một thông điệp và nó có thể đặc tả, ở mức logic, các yêu cầu được liên kết phù hợp cho việc trao đổi dữ liệu, biên dịch, và điều khiển.

3.26

Phần chính của thông điệp (message body)

Phần của đặc tả thông điệp mô tả các phần tử dữ liệu và/hoặc các khung dữ liệu được bao gồm trong thông điệp.

3.27

Mẫu thông điệp (message instance)

Sự xuất hiện một thông điệp bao gồm các giá trị thực đối với các phần tử dữ liệu và trong một số trường hợp, dữ liệu về thông điệp.

4  Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt

API

Application Programming Interface

Giao diện lập trình ứng dụng

ASN.1

Abstract Syntax Notation One

Cú pháp Ký hiệu cú pháp trừu tượng một

BBGTĐT

 

Biển Báo Giao Thông Điện Tử

C

Condition

Có điều kiện

CS

Character Sequence

Chuỗi ký tự

ETC

Electronic Toll Collection

Thu phí điện tử

GPS

Global Positioning System

Hệ thống định vị toàn cầu

IC

Integrated Circuit

Mạch tích hợp

IEC

International Electrotechnical Commission

Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Viện các kỹ sư điện và điện tử

INT

INTEGER

Số nguyên

IOS

Information Object Specification

Đặc tả đối tượng thông tin

ISP

Internet Service Provider

Nhà cung cấp dịch vụ Internet

ITE

Institute of Transportation Engineers

Viện các kỹ sư giao thông vận tải

ITS

Intelligent Transportation Systems

Hệ thống giao thông thông minh

ITU-T

International Telecommunication Union - Telecommunication

Liên minh viễn thông quốc tế - Viễn thông

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Nhóm các chuyên gia hình ảnh liên kết

M

Mandatory

Bắt buộc có

MPEG

Moving Picture Experts Group

Nhóm các chuyên gia hình ảnh động

MS - ETMCC

Message Sets for External Traffic Management Center Communications

Tập thông điệp cho truyền thông trung tâm quản lý giao thông bên ngoài

O

Option

Tùy chọn

PTZ

Pan Tilt Zoom

Quay, quét, thu phóng

QLĐHGT

 

Quản lý điều hành giao thông

TBTP

 

Thiết bị thu phí

TCĐBVN

 

Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

TCVN

 

Tiêu chuẩn quốc gia

TICP

Transit Communications Interface Profiles

Profile giao diện truyền thông chuyển tiếp

TMC

Traffic Management Center

Trung tâm quản lý giao thông

5  Nguyên tắc xây dựng các thông điệp dữ liệu

5.1  Yêu cầu chung

Tất cả các thông điệp ITS phải được đặc tả tuân theo các cấu trúc cú pháp và các thuộc tính bắt buộc được nêu trong tiêu chuẩn này. Các thông điệp có thể lựa chọn để yêu cầu sự tuân thủ tới bất kỳ thuộc tính tùy chọn và mở rộng được nêu trong tiêu chuẩn này. Hình 1 mô tả một thông điệp ITS và các phần tử của toàn bộ thông điệp.

Hình 1. Thông điệp ITS

Nguyên tắc xây dựng các thông điệp bao gồm đặc tả siêu dữ liệu về thông điệp, gồm các yêu cầu trao đổi dữ liệu bất kỳ kết hợp với thông điệp và đặc tả phần chính của thông điệp (mô tả các phần tử dữ liệu được bao gồm trong thông điệp). Các thông điệp sẽ được mã hóa sử dụng cú pháp một ký hiệu cú pháp trừu tượng (ASN.1). Đặc tả đối tượng thông tin ASN.1 (IOS) sẽ được sử dụng để kết hợp đặc tả các thuộc tính của thông điệp và phần chính của thông điệp thành đặc tả khuôn dạng hoàn thiện của thông điệp logic.

5.2  Đặc tả siêu dữ liệu về thông điệp

Siêu dữ liệu (metadata) là dữ liệu về thông điệp được đặc tả. Nguyên tắc xây dựng các thông điệp bao gồm tập các thuộc tính bắt buộc và tùy chọn được sử dụng để đặc tả siêu dữ liệu thông điệp, ví dụ, để mô tả đặc tính của thông điệp và các yêu cầu trao đổi dữ liệu của thông điệp trong ứng dụng của nó và/hoặc môi trường của thông điệp. Siêu dữ liệu về thông điệp sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển và thực hiện các ứng dụng và các môi trường thông điệp kết hợp của chúng.

Khi các yêu cầu cho các ứng dụng và/hoặc các môi trường thông điệp hỗ trợ một thông điệp được đặc tả sử dụng nguyên tắc xây dựng các thông điệp, các yêu cầu sẽ được đặc tả ở mức logic.

5.3  Đặc tả phần chính của thông điệp

Phần thứ hai của nguyên tắc xây dựng các thông điệp là phần chính hay còn gọi là các nội dung của thông điệp. Khi đặc tả một thông điệp, các nội dung của thông điệp sẽ được đặc tả bởi các phần tử dữ liệu (bao gồm các khung dữ liệu được hình thành từ các nhóm các phần tử dữ liệu, và trong một số trường hợp là các kiểu khái niệm dữ liệu khác) được nhóm lại hoặc được đóng gói thành các thông điệp. Sự có mặt của các phần tử dữ liệu này sẽ hình thành phần chính của thông điệp đối với một thông điệp đầy đủ. Các đặc tả được mã hóa ở dạng cú pháp ASN.1 theo ISO/IEC 8824-1:2015 và ISO/IEC 8824-2:2015. Các đặc tả chỉ sử dụng các phần tử dữ liệu, các khung dữ liệu được hình thành từ các phần tử dữ liệu, và trong một số trường hợp là các kiểu khái niệm dữ liệu khác, được đặc tả trong từ điển dữ liệu ITS.

Các phần tử dữ liệu và các khung dữ liệu bao gồm phần chính của thông điệp được đặc tả sử dụng ASN.1 Name (tên tuân thủ các quy tắc đặt tên ASN.1). Tên mô tả của một phần tử dữ liệu có thể tùy chọn được bao gồm trong bổ sung của tên ASN.1 Name.

Việc đóng gói hay nhóm các khái niệm dữ liệu (các phần tử dữ liệu, các khung dữ liệu, và/hoặc các kiểu khái niệm dữ liệu khác) thành thông điệp có thể bao gồm một hoặc tất cả các đặc tả sau:

- Các khái niệm dữ liệu bao gồm phần chính của thông điệp, bao gồm thứ tự của chúng, khi khả dụng.

- Sự lặp lại các khái niệm dữ liệu bên trong một chuỗi hoặc sự lặp lại các đoạn của chuỗi, bao gồm phần chính của thông điệp.

- Tùy chọn, các giá trị mặc định, và có điều kiện (phụ thuộc) giữa các khái niệm dữ liệu bao gồm phần chính của thông điệp.

CHÚ THÍCH:

1 - Các chuỗi lặp lại của các khái niệm dữ liệu được cho phép như là một phần của đặc tả thông điệp.

2 - Các đặc tả thông điệp chỉ sử dụng các phần tử dữ liệu để đảm bảo tính tường minh. Tuy nhiên, các cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn có thể được đặc tả trong thông điệp bằng cách xây dựng các nhóm các phần tử dữ liệu sử dụng cú pháp chuỗi và tập của ASN.1. Các chuỗi xảy ra phổ biến hoặc các nhóm các phần tử dữ liệu khác có thể được điều khiển thông qua việc sử dụng kiểu khái niệm dữ liệu "khung dữ liệu".

Đối với các trường hợp trong đó nguồn siêu dữ liệu trực tiếp từ từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS hoặc đăng ký dữ liệu ITS, một đặc tả thông điệp sẽ bao gồm các khung dữ liệu và các phần tử dữ liệu được biểu diễn rõ ràng trong từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS.

Các dải giá trị cho phép, các danh sách các giá trị đối với các kiểu liệt kê, hoặc các quy tắc xác định các giá trị hợp lệ đối với các miền giá trị của các phần tử dữ liệu được đặc tả cho các phần tử dữ liệu như là một phần của siêu dữ liệu về chúng trong từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS.

Các kiểu dữ liệu và các ràng buộc về kích cỡ được đặc tả cho các phần tử dữ liệu như là một phần của siêu dữ liệu về chúng trong từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS.

Siêu dữ liệu bất kỳ liên quan đến các phần tử dữ liệu trong một đặc tả thông điệp được bổ sung cho thông tin trong một từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS phải được duy trì trong liên kết với từ điển dữ liệu và/hoặc đăng ký dữ liệu để đảm bảo tính tương hợp.

5.4  Các thuộc tính của thông điệp

5.4.1  Các thuộc tính bắt buộc của thông điệp

Các thuộc tính sau là duy nhất cho các thông điệp và bắt buộc cho việc đặc tả thông tin thông điệp.

5.4.1.1  Định danh thông điệp

Một định danh đối tượng ASN.1 duy nhất cho thông điệp (xem Phụ Lục A).

Tất cả các thông điệp ITS phải có một định danh đối tượng được định nghĩa bởi ISO/IEC 9834.1:2005. Mỗi miền thông điệp cũng có thể sử dụng các sơ đồ định danh bổ sung cho các thông điệp của mình. Các sơ đồ này có thể được xác định thông qua các sự mở rộng định danh thông điệp, hoặc thông qua các thuộc tính khác được sử dụng để mô tả thông điệp.

Ví dụ: Profile giao diện truyền thông chuyển tiếp (TCIP) có định danh thông điệp “Vận tải công cộng phổ biến” (NTCIP 1401v.01.08) là “CptStopPoint” với đối tượng định danh thông điệp “cpt 16.”. Định danh đối tượng hoàn thiện của thông điệp này là:

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enter-prises(1) nema(1206) transportation(4) tcip(3) cpt(1) cptstoppoint(16)}

Hoặc

{1 3 6 1 4 1 1206 4 3 1 16}

5.4.1.2  Nguồn siêu dữ liệu

Chỉ thị nơi siêu dữ liệu thường trú được sử dụng để mô tả và biên dịch các phần tử dữ liệu, các giá trị của chúng bao gồm dữ liệu mẫu trong phần chính của thông điệp.

Nguồn mặc định là “trực tiếp”, với giả thiết hệ thống thu biết tất cả dữ liệu đang được gửi, dựa trên các phần tử dữ liệu được đặc tả trong từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS.

Nguồn “gián tiếp” nghĩa là thông điệp bao gồm dữ liệu tương ứng với ít nhất một số phần tử dữ liệu không biết được bởi hệ thống thu, nhưng được đặc tả trong các hệ thống khác ở định dạng phù hợp với nguyên tắc xây dựng các thông điệp. Trong trường hợp này, trong đặc tả phần chính của thông điệp, nguồn của siêu dữ liệu phải được đặc tả cho phần tử dữ liệu bất kỳ không được tìm thấy trong đăng ký dữ liệu ITS. Điều này phải được đặc tả như là một tham chiếu tới một số nguồn bên ngoài (ví dụ, một từ điển dữ liệu hoặc đăng ký dữ liệu không thuộc ITS).

Nguồn “được gắn vào” nghĩa là thông điệp bao gồm siêu dữ liệu cho các phần tử dữ liệu không được tìm thấy trong từ điển dữ liệu lĩnh vực chức năng ITS và/hoặc đăng ký dữ liệu ITS, hoặc không được tham chiếu gián tiếp trong một số nguồn bên ngoài. Trong trường hợp này, siêu dữ liệu phải được đặc tả trong đặc tả phần chính của thông điệp, nếu được xác định ở thời điểm mà đặc tả được cung cấp. Trong các trường hợp trong đó siêu dữ liệu không được xác định trước, nơi lưu giữ (“được gắn vào”) phải được đặc tả cho dữ liệu này.

Giá trị của thuộc tính này phải được đặc tả là “trực tiếp/không trực tiếp/được gắn vào” với dữ liệu tham chiếu hoặc siêu dữ liệu được gắn vào được mô tả một cách phù hợp.

Ví dụ:

- Trực tiếp

- Gián tiếp

- Được gắn vào

5.4.1.3  Các thuộc tính meta cơ bản

5.4.1.3.1  Tên mô tả

Từ mô tả hoặc nhóm các từ mô tả một thông điệp.

Các tên mô tả biểu diễn nghĩa của khái niệm dữ liệu và hỗ trợ việc hiểu ngữ nghĩa. Các tên mô tả phải được xây dựng tương tự như các phần tử dữ liệu.

Ví dụ: Thông điệp mô tả sự kiện giao thông xảy ra.

5.4.1.3.2  Định nghĩa

Một mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên dạng văn bản của thông điệp cung cấp thông tin về mục đích và ứng dụng của thông điệp. Mô tả này định nghĩa các yêu cầu đối với việc trao đổi dữ liệu (thông điệp kỳ vọng một đáp ứng, yêu cầu chức năng được thực hiện bởi hệ thống thu...) và có thể bao gồm dữ liệu về các vùng chức năng và/hoặc các ứng dụng gửi và/hoặc thu nhận thông điệp dựa trên, ví dụ các luồng dữ liệu trong hệ thống ITS Quốc gia.

Ví dụ: Thông điệp được sử dụng để mô tả sự kiện giao thông xảy ra trên tuyến đường.

5.4.1.3.3  Kiểu khái niệm dữ liệu

Sự phân loại kiểu khái niệm dữ liệu.

Giá trị hợp lệ cho thông điệp là “Thông điệp”. Giá trị hợp lệ cho các khung dữ liệu là "Khung dữ liệu".

Ví dụ:

- Thông điệp

- Cơ sở dữ liệu

5.4.1.3.4  Tên ASN.1

Tên của thông điệp được biểu thị sử dụng mã hóa cú pháp ASN.1 và các quy tắc đặt tên.

CHÚ THÍCH:

Thông tin về quy tắc đặt tên phần tử dữ liệu ASN.1 và sự chuyển đổi các tên phần tử dữ liệu từ điển ITS thành các tên ASN.1 được mô tả ở Phụ Lục B.

Ví dụ: TrafficInformationRequest.

5.4.2  Các thuộc tính tùy chọn của thông điệp

Các thuộc tính meta cơ bản và quản lý sau là tùy chọn cho đặc tả thông điệp.

5.4.2.1  Các thuộc tính meta cơ bản

5.4.2.1.1  Ngữ cảnh tên mô tả

Một sự chỉ định vùng chức năng ITS mà bên trong nó tên mô tả là phù hợp.

Các giá trị cho thuộc tính này là các tên của các thành phần chức năng trong kiến trúc hệ thống ITS Quốc gia.

Ví dụ: Cung cấp thông tin sự kiện giao thông.

5.4.2.1.2  Nguồn

Nguồn gốc của thông điệp

Ví dụ: Tập thông điệp - Thông tin sự kiện giao thông.

5.4.2.1.3  Tên lớp [tập thông điệp]

Tên hoặc số lượng tập thông điệp trong đó thông điệp được phân loại một cách có nghĩa.

Ví dụ: Đối với truyền thông từ Trung tâm quản lý giao thông (TMC) tới nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các tập thông điệp bao gồm:

- Mô tả mạng đường bộ

- Trạng thái mạng hiện tại

- Trạng thái mạng được dự đoán

- Các sự kiện đường bộ được lập kế hoạch

- Các sự kiện mạng hiện tại và cập nhật sự kiện mạng

5.4.2.1.4  Tên sơ đồ phân loại (bắt buộc nếu 5.4.2.1.3 được đặc tả; nếu khác, không được áp dụng)

Sự chỉ định (ví dụ tiêu đề hoặc số) một sơ đồ phân loại bao gồm Tên lớp.

5.4.2.1.5  Phiên bản sơ đồ phân loại (bắt buộc nếu 5.4.2.1.3 được đặc tả; nếu khác, không được áp dụng)

Số phiên bản của sơ đồ phân loại bao gồm Tên lớp.

Ví dụ: V1

5.4.2.1.6  Từ khóa

Một hoặc nhiều từ quan trọng được sử dụng để tìm kiếm và gọi ra thông điệp.

Các từ khóa có thể được trích xuất từ định nghĩa, tên mô tả, tên phân loại của khái niệm dữ liệu và các thuộc tính meta khác kết hợp với khái niệm dữ liệu. Một số từ khóa có thể được đặc tả trong danh sách từ điều khiển như là một phần của đăng ký dữ liệu ITS.

Ví dụ:

- Tuyến

- Phân đoạn tuyến

- Chất lượng tuyến

5.4.2.1.7  Khái niệm dữ liệu quan hệ (kết hợp với 5.4.2.1.8)

Tên của các khái niệm dữ liệu khác liên quan với thông điệp được đặc tả.

Ví dụ: “Khuyến nghị hành khách”; đối với thông điệp Chú ý sự kiện xảy ra, một thông điệp quan hệ có thể là khuyến nghị hành khách.

5.4.2.1.8  Kiểu quan hệ (kết hợp với 5.4.2.1.7)

Một từ hoặc cụm từ biểu thị đặc tính của mối quan hệ giữa một khái niệm dữ liệu và khái niệm dữ liệu quan hệ của nó.

Các giá trị hợp lệ được đặc tả là “Tạo ra” và “Được tạo ra bởi”. Các giá trị hợp lệ khác có thể được bổ sung như là một chức năng của đăng ký dữ liệu và phải được liệt kê trong danh sách từ điều khiển.

- Tạo ra: Một hệ thống thu thông điệp này sẽ tạo ra các thông điệp được đặc tả bởi khái niệm dữ liệu quan hệ.

- Được tạo ra bởi: Một hệ thống chỉ tạo ra thông điệp này nhằm đáp ứng tới thông điệp được đặc tả bởi khái niệm dữ liệu quan hệ.

Ví dụ: “Được tạo ra bởi”; việc sử dụng thông điệp khuyến nghị hành khách có thể phụ thuộc vào việc thu được thông điệp của một sự kiện xảy ra.

5.4.2.1.9  Các nhận xét

Các bình luận hoặc thông tin bình luận thích đáng khác về thông điệp.

Ví dụ: Đối với thông tin liên quan, xem tài liệu về năng lực đường cao tốc.

5.4.2.1.10  Tên tượng trưng

Tên của thông điệp được sử dụng trong một ứng dụng và/hoặc các chương trình truyền thông.

Ví dụ: Khuyến nghị hành khách.

5.4.2.1.11  Sử dụng tên tượng trưng

Tên của các chương trình ứng dụng trong đó tên tượng trưng được sử dụng.

Ví dụ: API thông tin hành khách.

5.4.2.1.12  Các ràng buộc

Một phát biểu dạng văn bản về sự ràng buộc bất kỳ không phải các ràng buộc được xác định bởi các thuộc tính meta khác được mô tả trong tiêu chuẩn. Các ràng buộc có thể bao gồm ràng buộc về phần cứng hoặc phần mềm ứng dụng.

Ví dụ: Bảng thời gian phải được hiển thị ở dạng bảng trong phương tiện truyền thông.

5.4.2.2  Các thuộc tính meta dữ liệu quản lý

5.4.2.2.1  Định danh khái niệm dữ liệu

Một định danh dạng số được gán tuần tự, không có bất kỳ ngữ nghĩa kết hợp nào ngoài khái niệm dãy số.

Giá trị của thuộc tính meta này được gán tự động cho các thông điệp được đưa vào đăng ký dữ liệu ITS.

Ví dụ: 39372.

5.4.2.2.2  Phiên bản khái niệm dữ liệu

Một tham chiếu tới việc xem xét lại một thông điệp không thay đổi nội dung ngữ nghĩa của nó.

Các phiên bản được thiết lập để ghi lại các quản lý hoặc các thay đổi nhỏ, không có ngữ nghĩa tới một thông điệp. Các thay đổi ngữ nghĩa sẽ tạo ra một thông điệp mới khác. Giá trị của thuộc tính meta này được duy trì tự động bởi hệ thống đăng ký dữ liệu.

Ví dụ: V3.

5.4.2.2.3  Lớp bảo mật

Chỉ thị các thông điệp bao gồm thông tin của một đặc tính nhạy cảm, trong đó ứng dụng hoặc hệ thống truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp mức và kiểu bảo mật phù hợp.

Nếu bảo mật phù hợp, thuộc tính meta này có thể được sử dụng để đặc tả các yêu cầu cho các vấn đề liên quan đến bảo mật như mật mã hóa (ví dụ, dữ liệu cần phải duy trì mật mã hóa trong toàn bộ quá trình trao đổi), các phê chuẩn, các mật khẩu mỗi khi việc định hướng lại/chuyển tiếp được cho phép. Các yêu cầu này ở mức logic và không hạn chế phương thức hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu như vậy.

Ví dụ: Các phần của thông điệp này không thể đọc được nếu bị can thiệp bởi hệ thống không có thẩm quyền trong quá trình trao đổi.

5.4.2.2.4  Ngày được đăng ký

Ngày mà thông điệp bắt đầu được đưa vào đăng ký dữ liệu ITS.

Giá trị của thuộc tính meta này tự động được gán cho các thông điệp được đưa vào đăng ký dữ liệu ITS.

Ví dụ: 20160219 (Ngày 19 tháng 2 năm 2016).

5.4.2.2.5  Ngày thay đổi cuối cùng

Ngày mà phiên bản cuối cùng của thông điệp được cập nhật trong đăng ký dữ liệu ITS.

Giá trị của thuộc tính meta này tự động được gán cho các thông điệp được đưa vào đăng ký dữ liệu ITS.

Ví dụ: 20161110 (Ngày 10 tháng 11 năm 2016).

5.4.2.2.6  Người sử dụng thay đổi cuối cùng

Định danh của người sử dụng cuối cùng thay đổi đặc tả thông điệp.

Giá trị của thuộc tính meta này tự động được gán cho các thông điệp được đưa vào đăng ký dữ liệu ITS.

Ví dụ: Nguyễn Văn A của tổ chức ITE MS-ETMCC đối với thông điệp với định danh khái niệm dữ liệu 222948, xuất hiện ví dụ như là “nva5643” cho giá trị của thuộc tính meta này bên trong bản ghi khái niệm dữ liệu phù hợp.

5.4.2.2.7  Tổ chức đăng ký (bắt buộc nếu nguồn là đăng ký bên ngoài)

Tham chiếu tới tổ chức mà thông điệp được đăng ký.

Thuộc tính này thường là Tổ chức đăng ký ITS.

Ví dụ:

- Tổ chức đăng ký ITS

- Tổ chức đăng ký EPA

5.4.2.2.8  Số điện thoại tổ chức đăng ký (bắt buộc nếu nguồn là đăng ký bên ngoài)

Số điện thoại [số truy nhập, mã nước, mã vùng, và số] của tổ chức đăng ký có thẩm quyền.

Đây thường là số điện thoại của tổ chức đăng ký ITS.

Ví dụ: 1.84.043.9999

5.4.2.2.9  Tên tổ chức quản lý

Một tham chiếu tới tổ chức chịu trách nhiệm về thông điệp.

Ví dụ: Tổ chức ITE MS-ETMCC.

5.4.2.2.10  Số điện thoại quản lý

Số điện thoại [số truy nhập, mã nước, mã vùng, và số] của tổ chức quản lý dữ liệu có thẩm quyền.

Ví dụ: 1.84.043.8888

5.4.2.2.11  Tên tổ chức đệ trình

Một tham chiếu tới tổ chức chịu trách nhiệm đệ trình thông điệp cho đầu vào trong đăng ký dữ liệu.

Đây là tổ chức được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm mô tả, biên soạn và đề nghị thông điệp cho đăng ký.

Ví dụ: Tổ chức ITE MS-ETMCC.

5.4.2.2.12  Số điện thoại tổ chức đệ trình

Số điện thoại [số truy nhập, mã nước, mã vùng, và số] của tổ chức đệ trình có trách nhiệm.

Ví dụ: 1.84.043.7777.

5.4.2.2.13  Người sử dụng

Tên truy nhập của một người truy nhập có thẩm quyền tới đăng ký dữ liệu.

Ví dụ: Nguyễn Văn A.

5.4.2.2.14  Xem xét [nhóm thông điệp]

Tên hoặc số chỉ thị một nhóm thông điệp mà thông điệp được gán dựa trên đặc tính của nó.

CHÚ THÍCH:

Khi được áp dụng, thuộc tính meta này được sử dụng cho các mục đích biên soạn, mô tả, và tổ chức, và không phải là sơ đồ phân loại hình thức như tập thông điệp.

Một thông điệp có thể nằm trong nhiều nhóm thông điệp.

Ví dụ: Các cảnh báo thiết bị bên đường.

5.4.2.2.15  Tên mô tả đồng nghĩa

Tên được gán cho một thông điệp khác biệt về tên mô tả của nó, nhưng biểu diễn cùng thông điệp.

Tên này chỉ được áp dụng khi có hai thông điệp có nghĩa tương đương và có phần chính thông điệp giống nhau.

CHÚ THÍCH:

Các tên mô tả đồng nghĩa chỉ được giới thiệu khi cần thiết.

Ví dụ: Tên mô tả đồng nghĩa cho thông điệp KhuyennghiHanhkhach có thể là CanhbaoHanhkhach.

5.4.2.2.16  Ngữ cảnh tên mô tả đồng nghĩa (bắt buộc nếu 5.4.2.2.15 được đặc tả, nếu khác không được áp dụng cho các thông điệp)

Một chỉ định vùng ITS mà tên mô tả đồng nghĩa là phù hợp.

Ví dụ: Cung cấp giám sát và điều khiển phương tiện.

5.4.2.2.17  Các nhóm phù hợp

Một chỉ định người quản lý vùng chức năng ITS có thể bị tác động bởi các thay đổi tới một thông điệp xác định.

Ví dụ: Nguyễn Văn A của ITE MS-ETMCC ở 1.84.043.7777 cho thông điệp 222948.

5.4.3  Các thuộc tính mở rộng của thông điệp

Các thuộc tính mở rộng sau đây là tùy chọn cho việc đặc tả các thông điệp, chúng có thể được sử dụng để đặc tả siêu dữ liệu bổ sung cho một số thông điệp ITS.

Các thuộc tính tùy chọn xác định thông tin bổ sung về đặc tính của thông điệp, và một số thuộc tính xác định các yêu cầu trao đổi dữ liệu mà thông điệp logic thực hiện trên các ứng dụng và/hoặc các môi trường thông điệp. Trong số tập các thuộc tính thông điệp tùy chọn, một số thuộc tính có thể áp dụng cho các môi trường thông điệp xác định (và các giao thức kết hợp của chúng). Điều này để ngỏ khả năng cho các chuyên gia trong lĩnh vực chức năng xác định khi họ đặc tả các thông điệp cho lĩnh vực chức năng hoặc miền thông điệp của mình, kết hợp với các chuyên gia về các giao thức và các môi trường thực hiện thông điệp phù hợp. Tất cả các thuộc tính được đặc tả trong nguyên tắc xây dựng các thông điệp đều là một yêu cầu logic.

5.4.3.1  Ưu tiên

Chỉ thị thông điệp có mức ưu tiên hay không. Nếu được áp dụng, sơ đồ ưu tiên và/hoặc mức ưu tiên của thông điệp phải được đặc tả.

Đặc tả là ưu tiên/không ưu tiên. Nếu “ưu tiên”, thuộc tính này có thể được sử dụng để đặc tả sơ đồ và/hoặc mức ưu tiên của thông điệp. Mặc định là không ưu tiên.

Ví dụ:

- Ưu tiên, khẩn cấp so với cho phép thời gian

- Ưu tiên, khẩn cấp/bình thường/thấp

- Ưu tiên, 1-10 (10 là ưu tiên cao nhất)

- Không ưu tiên

5.4.3.2  Tần suất/chế độ thông điệp

Chỉ thị thời gian kỳ vọng hoặc tỷ lệ xảy ra của một trường hợp của thông điệp. Ngoài ra, cũng chỉ thị chế độ thông điệp đối với các thông điệp định kỳ.

Chỉ thị trường hợp thông điệp là “định kỳ/điều khiển sự kiện/điều khiển người sử dụng” hay không. Nếu định kỳ, hướng dẫn có thể được cung cấp bởi nhà phát triển thông điệp về tần suất hay dải các tần suất. Nhiều lựa chọn được cho phép, ví dụ, “định kỳ và điều khiển sự kiện.”.

Ví dụ:

- Định kỳ, 20 s

- Điều khiển sự kiện

- Điều khiển người sử dụng

5.4.3.3  Xác minh sự phân phát

Chỉ thị trường hợp của thông điệp sẽ/có thể yêu cầu sự phân phát tới bên thu chủ định được xác nhận. Có thể bao gồm tiêu chuẩn phát lại.

Nếu được sử dụng, đặc tả là “sẽ” hoặc “có thể”. Nhà phát triển thông điệp phải cung cấp hướng dẫn người thực hiện về phương thức thuộc tính này được sử dụng.

Ví dụ:

- Sẽ, quan trọng cho các giao dịch thu phí, phát lại trong 4 h.

- Sẽ, cố gắng phân phát khi “Sự kiện_lưu lượng” là đúng.

5.5  Các thuộc tính được sử dụng để đặc tả các khung dữ liệu

Các khung dữ liệu là các nhóm được đặt tên của các phần tử dữ liệu. Do đó, chúng không yêu cầu các thuộc tính tương tự được đặc tả như được yêu cầu đối với các phần tử dữ liệu. Mặt khác, các khung dữ liệu không giống với các thông điệp. Trong khi các khung dữ liệu được đặc tả có các phần tử dữ liệu như là các thành phần của chúng (tương tự như phương thức các thông điệp có các phần tử dữ liệu), và các khung dữ liệu và/hoặc các khái niệm dữ liệu khác là các thành phần của chúng, các khung dữ liệu không có ngữ nghĩa tương tự được kết hợp với chúng như là các thông điệp.

Các khung dữ liệu là một nhóm các phần tử dữ liệu, được sử dụng cho mục đích sử dụng lại trong nhiều thông điệp bằng cách sử dụng các cấu trúc ASN.1 như SET, SEQUENCE hoặc CHOICE. Chúng không được trao đổi trực tiếp giữa các ứng dụng ITS. Chúng không bao gồm một đơn vị thông tin hoàn thiện trong ngữ cảnh của ứng dụng ITS. Chúng không được quản lý và điều khiển cấu hình theo phương thức của các thông điệp. Do đó, các khung dữ liệu không yêu cầu các thuộc tính tương tự được đặc tả như được yêu cầu cho các thông điệp.

5.6  Sử dụng cú pháp ASN.1

Các cấu trúc cú pháp của ASN.1 (ISO/IEC 8824-1:2015 và ISO/IEC 8824-2:2015) phải được sử dụng để mã hóa các thuộc tính của thông điệp và các phần tử dữ liệu bao gồm phần chính của thông điệp. Các phát biểu được tạo thành bởi sử dụng các cấu trúc ASN.1 được liệt kê trong ISO/IEC 8824-1:2015 và ISO/IEC 8824-2:2015, tuân theo các quy tắc cú pháp ASN.1, phải là các sản phẩm ASN.1 hợp lệ.

Phụ Lục B mô tả các cấu trúc ASN.1 và các ví dụ sử dụng ASN.1.

5.7  Đóng gói đặc tả thông điệp trong một ASN.1 IOS

Một đối tượng thông tin ASN.1 là một cơ chế cú pháp được sử dụng để nhóm việc đặc tả các thuộc tính của thông điệp và phần chính của thông điệp thành một thực thể duy nhất. Phụ Lục B cung cấp các mẫu và các ví dụ của các IOS tuân thủ nguyên tắc xây dựng các thông điệp. Việc đóng gói đặc tả thông điệp thành định dạng ASN.1 IOS sẽ làm thuận tiện cho các đặc tả thông điệp ITS được cung cấp cho một miền thông điệp được trao đổi và được biên dịch bởi các miền thông điệp ITS khác.

5.8  Mối quan hệ giữa các đặc tả thông điệp và đăng ký dữ liệu ITS

Các thông điệp, và các khung dữ liệu, được mô tả như là các khái niệm dữ liệu và có thể được quản lý trong đăng ký dữ liệu ITS. Một phần của đăng ký dữ liệu đóng vai trò như là một danh mục thông điệp logic; có chức năng được cung cấp để đặc tả các thông điệp (các thuộc tính mô tả thông tin về thông điệp và phần chính của thông điệp) và các khung dữ liệu. Mỗi khi có thể và khả dụng, các thuộc tính meta tương tự được ứng dụng cho các thông điệp và các khung dữ liệu và cho các khái niệm dữ liệu khác được bao gồm trong đăng ký dữ liệu. Sự khác nhau chủ yếu là nhiều thuộc tính là tùy chọn cho các thông điệp, và một số các thuộc tính thông điệp bổ sung khác được bao gồm như là các thuộc tính meta mở rộng trong đăng ký dữ liệu. Hơn nữa, bởi vì các khung dữ liệu là các nhóm được đặt tên cần thiết của các phần tử dữ liệu, và các phần tử dữ liệu này phải sẵn sàng được đặc tả chính xác trong đăng ký dữ liệu, chỉ một tập nhỏ các thuộc tính được xem như khả dụng cho việc đặc tả các khung dữ liệu.

6  Danh sách các thông điệp dữ liệu

Danh sách các bộ thông điệp dữ liệu giao thông cho hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc được mô tả ở Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Danh sách bộ thông điệp dữ liệu giao thông

Bộ thông điệp dữ liệu hình ảnh giao thông

Thông điệp truy vấn danh mục các camera

Thông điệp thông báo về danh mục camera

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật camera

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật camera

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của camera

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của camera

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Thông điệp yêu cầu điều khiển camera

Thông điệp về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển/từ chối thực hiện điều khiển camera

Thông điệp hủy bỏ yêu cầu điều khiển camera

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động của camera

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động của camera

Thông điệp truy vấn danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo về danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp truy vấn dữ liệu ảnh chụp mới nhất từ camera

Thông điệp thông báo về dữ liệu hình ảnh chụp mới nhất của camera

Thông điệp truy vấn dữ liệu ảnh chụp từ camera hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Thông điệp thông báo về dữ liệu hình ảnh chụp từ camera hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Thông điệp truy vấn dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Thông điệp thông báo về dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Bộ thông điệp dò bằng hình ảnh và dò xe

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp truy vấn dữ liệu dò sự kiện

Thông điệp về dò sự kiện

Thông điệp yêu cầu về trạng thái sự cố

Thông điệp thông báo về trạng thái sự cố

Thông điệp yêu cầu về kết quả xử lý hình ảnh

Thông điệp thông báo về kết quả xử lý hình ảnh

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị dò xe

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị dò xe

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị dò xe

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị dò xe

Thông điệp truy vấn dữ liệu dò xe

Thông điệp về dò xe

Thông điệp về tình trạng ùn tắc giao thông

Thông điệp thông báo về lưu lượng xe

Bộ thông điệp quan trắc thời tiết

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị đo thời tiết

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị đo thời tiết

Thông điệp yêu cầu bản tin thời tiết

Thông điệp giám sát thời tiết

Thông điệp tình hình thời tiết xấu

Bộ thông điệp phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp truy vấn dữ liệu định danh phương tiện

Thông điệp về dữ liệu định danh phương tiện

Bộ thông điệp kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cân động

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cân động

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật cân động

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật cân động

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của cân động

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của cân động

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động cân động

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động cân động

Thông điệp truy vấn dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp về dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp quản lý kiểm tra tải trọng xe

Bộ thông điệp sự kiện giao thông

Thông điệp truy vấn thông tin sự kiện giao thông

Thông điệp sự kiện giao thông

Thông điệp về công trình thi công

Thông điệp về hạn chế giao thông do công trình thi công

Bộ thông điệp chỉ dẫn Biển Báo Giao Thông Điện Tử (BBGTĐT)

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật BBGTĐT

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu bảng Font chữ BBGTĐT

Thông điệp đáp ứng về bảng Font chữ BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp điều khiển BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động BBGTĐT

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động BBGTĐT

Thông điệp chỉ dẫn BBGTĐT

Thông điệp chỉ dẫn nhập liệu BBGTĐT

Thông điệp chỉ dẫn giới hạn tốc độ BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu hiển thị thông tin khẩn cấp BBGTĐT

Thông điệp hủy bỏ hiển thị thông tin khẩn cấp BBGTĐT

Thông điệp hiển thị thông tin dạng ký tự BBGTĐT

Thông điệp hiển thị thông tin điều khiển giao thông BBGTĐT

Thông điệp yêu cầu điều chỉnh độ sáng BBGTĐT

Thông điệp về việc nhận được/không nhận được yêu cầu chỉ dẫn BBGTĐT

Bộ thông điệp về thu phí

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp phát hành thẻ IC

Thông điệp nạp tiền thẻ IC

Thông điệp thẻ IC bị vô hiệu quá

Thông điệp giao dịch thu phí chạm và đi

Thông điệp kết thúc giao dịch thu phí

Thông điệp đăng ký Thiết Bị Thu Phí (TBTP) ETC

Thông điệp nhận dạng xe vào vùng nhận diện của thiết bị thu phí ETC

Thông điệp giao dịch tính khoản phí ước tính ETC

Thông điệp giao dịch thu phí TBTP khi xe đi qua trạm thu phí ETC

Thông điệp giao dịch về khoản phí đã trừ từ hệ thống ETC

Thông điệp thiết bị thu phí ETC bị vô hiệu quá

Thông điệp giao dịch trong kiểm soát làn xe/giám sát hậu kiểm ETC

Thông điệp hỗ trợ cưỡng chế thu phí

Thông điệp quản lý thu phí theo giờ

Thông điệp về doanh thu phí

Bộ thông điệp về quản lý, giám sát các thiết bị

Các thông điệp về quản lý thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển/từ chối thực hiện điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp hủy bỏ yêu cầu điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Các thông điệp về quản lý thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Các thông điệp về quản lý thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Các thông điệp về quản lý máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Các thông điệp về quản lý thiết bị nhập liệu

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị nhập liệu

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị nhập liệu

Các thông điệp về quản lý bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ xử lý phân tích giao thông

Các thông điệp về quản lý bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ điều khiển camera trung tâm

Các thông điệp về quản lý bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ điều khiển BBGTĐT trung tâm

Các thông điệp về quản lý máy chủ làn

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt máy chủ làn

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt máy chủ làn

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật máy chủ làn

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật máy chủ làn

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của máy chủ làn

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của máy chủ làn

Thông điệp yêu cầu điều khiển máy chủ làn từ xa

Thông điệp về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển/từ chối thực hiện điều khiển máy chủ làn từ xa

Thông điệp hủy bỏ yêu cầu điều khiển máy chủ làn từ xa

Thông điệp yêu cầu thông tin lập lịch máy chủ làn

Thông điệp thông báo thông tin lập lịch máy chủ làn

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ làn

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ làn

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động máy chủ làn

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động máy chủ làn

Bộ thông điệp về bãi đỗ xe

Thông điệp quản lý bãi đỗ xe

Thông điệp về tình trạng hoạt động của bãi đỗ xe

Bộ thông điệp về kế hoạch hạ tầng

Thông điệp về kế hoạch bảo trì, sửa chữa hạ tầng

Thông điệp báo cáo về hạ tầng

Bộ thông điệp về kế hoạch điều khiển lưu lượng

Thông điệp yêu cầu kế hoạch điều khiển lưu lượng

Thông điệp thông báo về kế hoạch điều khiển lưu lượng

Bộ thông điệp về tài sản vật lý

Thông điệp yêu cầu danh sách tài sản vật lý

Thông điệp thông báo danh sách tài sản vật lý

Thông điệp yêu cầu trạng thái tài sản vật lý

Thông điệp thông báo trạng thái tài sản vật lý

Bộ thông điệp về phương tiện ưu tiên

Thông điệp yêu cầu thông tin về phương tiện ưu tiên

Thông điệp thông báo thông tin về phương tiện ưu tiên

Bộ thông điệp hỗ trợ tuyến yêu cầu

Thông điệp yêu cầu thông tin tuyến cho các phương tiện

Thông điệp thông báo thông tin tuyến cho các phương tiện

Danh sách chi tiết các thông điệp dữ liệu giao thông bao gồm các phần tử dữ liệu chính cho hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc được mô tả ở Bảng 2.

Bảng 2. Danh sách các thông điệp dữ liệu giao thông

Tên thông điệp

Mô tả

Tên phần tử dữ liệu chính

Thông điệp truy vấn danh mục các camera

Thông điệp được sử dụng để truy vấn về danh mục các camera quan sát giao thông được quản lý tại các Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu truy vấn danh mục camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về danh mục camera

Thông điệp thông báo về danh mục các camera quan sát giao thông được quản lý tại các Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh mục camera)

Tổng số camera trên tuyến

Mã định danh camera 1

Loại camera 1

Vị trí lắp đặt camera 1

Khả năng điều khiển PTZ camera 1

Định dạng dữ liệu hình ảnh camera 1

Độ phân giải hình ảnh tối đa camera 1

Mã định danh camera 2

Loại camera 2

Vị trí lắp đặt camera 2

Khả năng điều khiển PTZ camera 2

Định dạng dữ liệu hình ảnh camera 2

Độ phân giải hình ảnh tối đa camera 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật camera

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các camera trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật camera

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các camera trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật camera)

Số lượng camera được bổ sung

Mã định danh camera được bổ sung

Số lượng camera bị loại bỏ

Mã định danh camera bị loại bỏ

Số lượng camera được thay mới

Mã định danh camera được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của camera)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Thông tin trạng thái hoạt động hiện tại (hướng của camera...)

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của camera)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu điều khiển camera

Thông điệp được sử dụng để gửi dữ liệu yêu cầu điều khiển camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera

Mã thông tin (yêu cầu điều khiển camera)

Kiểu lệnh yêu cầu điều khiển camera

Giá trị lệnh yêu cầu điều khiển camera

Ngày/Giờ

Thông điệp về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển/từ chối thực hiện điều khiển camera

Thông điệp thông báo về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển hoặc từ chối thực hiện điều khiển camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera

Mã thông tin (trả lời yêu cầu điều khiển camera)

Mã thông báo

Ngày/Giờ

Thông điệp hủy bỏ yêu cầu điều khiển camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu hủy bỏ việc điều khiển camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera

Mã thông tin (hủy bỏ yêu cầu điều khiển camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động của camera

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của camera)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để truy vấn về danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh được quản lý tại các Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu truy vấn danh mục bộ lưu trữ hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp thông báo về danh mục các bộ lưu trữ hình ảnh được quản lý tại các Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh mục bộ lưu trữ hình ảnh)

Tổng số bộ lưu trữ hình ảnh trên tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh 1

Loại bộ lưu trữ hình ảnh 1

Vị trí lắp đặt bộ lưu trữ hình ảnh 1

Dung lượng bộ lưu trữ hình ảnh 1

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh 2

Loại bộ lưu trữ hình ảnh 2

Vị trí lắp đặt bộ lưu trữ hình ảnh 2

Dung lượng bộ lưu trữ hình ảnh 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các bộ lưu trữ hình ảnh trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các camera trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật bộ lưu trữ hình ảnh)

Số lượng bộ lưu trữ hình ảnh được bổ sung

Mã định danh camera được bổ sung

Số lượng bộ lưu trữ hình ảnh bị loại bỏ

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh bị loại bỏ

Số lượng bộ lưu trữ hình ảnh được thay mới

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Thông tin trạng thái hoạt động hiện tại

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ lưu trữ hình ảnh

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của bộ lưu trữ hình ảnh)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu ảnh chụp mới nhất từ camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về dữ liệu hình ảnh chụp mới nhất từ camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu truy vấn dữ liệu hình ảnh mới nhất của camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về dữ liệu hình ảnh chụp mới nhất của camera

Thông điệp được sử dụng để gửi dữ liệu hình ảnh chụp mới nhất từ camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (gửi hình ảnh chụp mới nhất của camera)

Mã định danh của địa điểm sự kiện giao thông xảy ra

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh mới nhất

Mã định danh dữ liệu sự kiện giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu ảnh chụp từ camera hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về dữ liệu hình ảnh chụp từ camera giúp hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu truy vấn dữ liệu hình ảnh camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về dữ liệu hình ảnh chụp từ camera hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Thông điệp được sử dụng để gửi dữ liệu ảnh chụp từ camera hỗ trợ xem xét xảy ra sự cố

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (gửi hình ảnh chụp của camera trong khoảng thời gian 5 min trước khi xảy ra sự cố tới 10 min sau khi xảy ra sự cố)

Mã định danh của địa điểm sự kiện giao thông xảy ra

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh trong khoảng thời gian 5 min trước khi xảy ra sự cố tới 10 min sau khi xảy ra sự cố

Mã định danh dữ liệu sự kiện giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (yêu cầu truy vấn dữ liệu xem video trực tuyến từ camera)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Thông điệp được sử dụng để gửi dữ liệu xem video trực tuyến từ camera

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera giám sát

Mã thông tin (gửi dữ liệu xem video trực tuyến của camera)

Mã định danh của địa điểm sự kiện giao thông xảy ra

Địa chỉ mạng dữ liệu xem video trực tuyến được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu xem video trực tuyến

Dữ liệu xem video trực tuyến

Mã định danh dữ liệu sự kiện giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Tổng số bộ xử lý nhận dạng hình ảnh trên tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh 1

Vị trí bộ xử lý nhận dạng hình ảnh 1

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh 2

Vị trí bộ xử lý nhận dạng hình ảnh 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các bộ xử lý nhận dạng hình ảnh trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các bộ xử lý nhận dạng hình ảnh trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Số lượng bộ xử lý nhận dạng hình ảnh được bổ sung

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh được bổ sung

Số lượng bộ xử lý nhận dạng hình ảnh bị loại bỏ

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh bị loại bỏ

Số lượng bộ xử lý nhận dạng hình ảnh được thay mới

Mã định danh camera được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Thông tin trạng thái hoạt động hiện tại

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý nhận dạng hình ảnh

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của bộ xử lý nhận dạng hình ảnh)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu dò sự kiện

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu truy vấn dữ liệu dò sự kiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu dữ liệu dò sự kiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp về dò sự kiện

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về dò sự kiện theo chu kỳ

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo dữ liệu dò sự kiện)

Mã định danh camera giám sát

Mã định danh làn đường

Nhóm sự kiện giao thông

Lớp sự kiện giao thông

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh sự kiện giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về trạng thái sự cố

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về trạng thái sự cố xảy ra

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu trạng thái sự cố)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về trạng thái sự cố

Thông điệp được sử dụng để thông báo về trạng thái sự cố xảy ra

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo trạng thái sự cố)

Mã định danh đoạn tuyến sự cố xảy ra

Mã định danh làn đường sự cố xảy ra

Mã định danh địa điểm sự cố xảy ra

Cột cây số đầu tiên (địa điểm xảy ra sự cố)

Cột cây số cuối (địa điểm xảy ra sự cố)

Mã định danh camera giám sát

Trạng thái sự cố

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về kết quả xử lý hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về kết quả xử lý hình ảnh của sự cố xảy ra

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu kết quả xử lý hình ảnh)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về kết quả xử lý hình ảnh

Thông điệp được sử dụng để thông báo về kết quả xử lý hình ảnh của sự cố xảy ra

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo kết quả xử lý hình ảnh)

Mã định danh camera giám sát

Trạng thái kết quả nhận dạng hình ảnh

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt cảm biến dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến dò xe)

Tổng số thiết bị dò xe trên tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe 1

Loại thiết bị dò xe (công nghệ dò) 1

Vị trí thiết bị dò xe 1

Mã định danh thiết bị dò xe 2

Loại thiết bị dò xe (công nghệ dò) 2

Vị trí thiết bị dò xe 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị dò xe trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị dò xe trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị dò xe)

Số lượng thiết bị dò xe được bổ sung

Mã định danh thiết bị dò xe được bổ sung

Số lượng thiết bị dò xe bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị dò xe bị loại bỏ

Số lượng thiết bị dò xe được thay mới

Mã định danh thiết bị dò xe được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị dò xe)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị dò xe)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị dò xe

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị dò xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị dò xe)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu dò xe

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu truy vấn dữ liệu dò xe theo chu kỳ

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu dữ liệu dò xe)

Ngày/Giờ

Thông điệp về dò xe

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về dữ liệu dò xe theo chu kỳ

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo dữ liệu dò xe)

Mã định danh thiết bị dò xe

Mã định danh làn đường

Thời điểm bắt đầu

Thời điểm kết thúc

Tổng số xe nhận dạng được

Tốc độ xe trung bình

Kích thước xe

Độ chiếm dụng mặt đường

Ngày/Giờ

Thông điệp về tình trạng ùn tắc giao thông

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (tình trạng ùn tắc giao thông)

Mã định danh làn đường

Mã định danh camera giám sát

Mã định danh thiết bị dò xe

Tổng số xe nhận dạng được

Tốc độ xe trung bình

Trạng thái ùn tắc giao thông

Cột cây số đầu tiên (xảy ra ùn tắc)

Cột cây số cuối (xảy ra ùn tắc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lưu lượng xe

Thông điệp được sử dụng để tổng hợp về dữ liệu xe chạy thực tế trên các tuyến đường vào các thời điểm trong ngày

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo lưu lượng xe)

Mã định danh camera giám sát

Mã định danh thiết bị dò xe

Tổng lưu lượng xe trong ngày

Tỷ lệ lượng xe cỡ lớn trong tổng lưu lượng xe trong ngày

Lưu lượng xe trong ngày của xe loại 1

Lưu lượng xe trong ngày của xe loại 2

Lưu lượng xe trong ngày của xe loại 3

Lưu lượng xe trong ngày của xe loại 4

Lưu lượng xe trong ngày của xe loại 5

Tổng lưu lượng xe trong 1 h gần nhất

Tỷ lệ lượng xe cỡ lớn trong tổng lưu lượng xe trong 1 h gần nhất

Lưu lượng trong 1 h gần nhất của xe loại 1

Lưu lượng trong 1 h gần nhất của xe loại 2

Lưu lượng trong 1 h gần nhất của xe loại 3

Lưu lượng trong 1 h gần nhất của xe loại 4

Lưu lượng trong 1 h gần nhất của xe loại 5

Tổng lưu lượng xe trong 15 min gần nhất

Tỷ lệ lượng xe cỡ lớn trong tổng lưu lượng xe trong 15 min gần nhất

Lưu lượng trong 15 min gần nhất của xe loại 1

Lưu lượng trong 15 min gần nhất của xe loại 2

Lưu lượng trong 15 min gần nhất của xe loại 3

Lưu lượng trong 15 min gần nhất của xe loại 4

Lưu lượng trong 15 min gần nhất của xe loại 5

Tổng lưu lượng xe trong 5 min gần nhất

Tỷ lệ lượng xe cỡ lớn trong tổng lưu lượng xe trong 5 min gần nhất

Lưu lượng trong 5 min gần nhất của xe loại 1

Lưu lượng trong 5 min gần nhất của xe loại 2

Lưu lượng trong 5 min gần nhất của xe loại 3

Lưu lượng trong 5 min gần nhất của xe loại 4

Lưu lượng trong 5 min gần nhất của xe loại 5

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu và danh sách các địa điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt cảm biến đo thời tiết)

Tổng số thiết bị đo thời tiết trên tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết 1

Loại cảm biến đo thời tiết 1

Vị trí thiết bị đo thời tiết 1 (gồm tọa độ GPS và thông tin làn)

Mã định danh thiết bị đo thời tiết 2

Loại cảm biến đo thời tiết 2

Vị trí thiết bị đo thời tiết 2 (gồm tọa độ GPS và thông tin làn)

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị đo thời tiết trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị đo thời tiết trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị đo thời tiết)

Số lượng thiết bị đo thời tiết được bổ sung

Mã định danh thiết bị đo thời tiết được bổ sung

Số lượng thiết bị đo thời tiết bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị đo thời tiết bị loại bỏ

Số lượng thiết bị đo thời tiết được thay mới

Mã định danh thiết bị đo thời tiết được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị đo thời tiết

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị đo thời tiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị đo thời tiết)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu bản tin thời tiết

Thông điệp được sử dụng để gửi yêu cầu tìm kiếm hoặc đăng ký nhận bản tin thời tiết theo chu kỳ đo

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu bản tin thời tiết)

Ngày/Giờ

Thông điệp giám sát thời tiết

Thông điệp được sử dụng để thông báo thông tin thời tiết quan trắc được và đưa ra cảnh báo về thời tiết khi cần thiết

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (bản tin thời tiết)

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Thời điểm bắt đầu đo

Thời điểm kết thúc đo

Nhiệt độ trung bình

Nhiệt độ lớn nhất

Nhiệt độ nhỏ nhất

Lượng mưa trung bình

Lượng mưa lớn nhất

Lượng mưa nhỏ nhất

Tốc độ gió trung bình

Tốc độ gió lớn nhất

Tốc độ gió nhỏ nhất

Tầm nhìn trung bình

Tầm nhìn lớn nhất

Tầm nhìn nhỏ nhất

Trạng thái cảnh báo nhiệt độ

Trạng thái cảnh báo lượng mưa

Trạng thái cảnh báo tốc độ gió

Trạng thái cảnh báo tầm nhìn

Ngày/Giờ

Thông điệp tình hình thời tiết xấu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình hình thời tiết xấu quan trắc được trên tuyến

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thời tiết xấu)

Mã định danh thiết bị đo thời tiết

Nhiệt độ trung bình

Lượng mưa trung bình

Tốc độ gió trung bình

Tầm nhìn trung bình

Trạng thái nhiệt độ cao

Trạng thái mưa lớn

Trạng thái tốc độ gió lớn

Trạng thái tầm nhìn thấp

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Tổng số thiết bị phát hiện định danh phương tiện trên tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện 1

Vị trí thiết bị phát hiện định danh phương tiện 1

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện 2

Vị trí thiết bị phát hiện định danh phương tiện 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị phát hiện định danh phương tiện trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị phát hiện định danh phương tiện trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Số lượng thiết bị phát hiện định danh phương tiện được bổ sung

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện được bổ sung

Số lượng thiết bị phát hiện định danh phương tiện bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện bị loại bỏ

Số lượng thiết bị phát hiện định danh phương tiện được thay mới

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị phát hiện định danh phương tiện)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về dữ liệu định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu dữ liệu định danh phương tiện)

Ngày/Giờ

Thông điệp về dữ liệu định danh phương tiện

Thông điệp được sử dụng để thông báo về dữ liệu định danh phương tiện

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (dữ liệu định danh phương tiện)

Mã định danh thiết bị phát hiện định danh phương tiện

Biển số xe nhận dạng được

Thời gian nhận diện có xe qua

Hành vi của phương tiện

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh chụp toàn cảnh

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt cân động

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt cân động)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt cân động

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt cân động)

Mã định danh đoạn tuyến

Tổng số thiết bị cân động trên tuyến

Mã định danh cân động 1

Vị trí cân động 1

Mã định danh cân động 2

Vị trí cân động 2

...

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật cân động

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các cân động trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật cân động)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật cân động

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các cân động trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật cân động)

Số lượng cân động được bổ sung

Mã định danh cân động được bổ sung

Số lượng cân động bị loại bỏ

Mã định danh cân động bị loại bỏ

Số lượng cân động được thay mới

Mã định danh cân động được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của cân động

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của cân động)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của cân động

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của cân động)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của cân động)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động cân động

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của cân động)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động cân động

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị cân động

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh cân động

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của cân động)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu truy vấn hoặc đăng ký nhận mới dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (quản lý kiểm tra tải trọng xe)

Mã định danh đoạn tuyến

Ngày/Giờ

Thông điệp về dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp được sử dụng để thông báo về dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (dữ liệu kiểm tra tải trọng xe)

Mã định danh đoạn tuyến

Mã định danh cân động

Mã định danh camera giám sát

Mã định danh làn đường

Thời điểm kiểm tra

Số lượng trục/cụm trục

Khoảng cách trục/cụm trục

Tải trọng các trục/cụm trục

Tải trọng các trục/cụm trục cực đại

Tổng trọng lượng xe

Trạng thái tải trọng trục

Loại xe (theo hình thái trục)

Biển số xe nhận dạng được

Địa chỉ mạng hình ảnh biển số xe được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh biển số xe

Dữ liệu hình ảnh biển số xe chụp được

Địa chỉ mạng hình ảnh toàn cảnh xe được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh toàn cảnh xe

Dữ liệu hình ảnh toàn cảnh xe chụp được

Số thứ tự xe

Mã lỗi của cân động (nếu có)

Ngày/Giờ

Thông điệp quản lý kiểm tra tải trọng xe

Thông điệp được sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý tải trọng xe

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (quản lý kiểm tra tải trọng xe)

Mã định danh đoạn tuyến

Mã định danh cân động

Mã định danh làn đường

Thời điểm kiểm tra

Số lượng xe tải nặng

Số lượng xe tải nặng nghi ngờ quá tải

Số lượng xe tải quá tải

Dữ liệu kiểm tra tải trọng xe

Trạng thái tải trọng trục

Số thứ tự xe

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn thông tin sự kiện giao thông

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu truy vấn hoặc đăng ký nhận tin báo sự kiện giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu thông tin sự kiện giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp sự kiện giao thông

Thông điệp được sử dụng để mô tả sự kiện giao thông xảy ra trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông tin sự kiện giao thông)

Mã định danh dữ liệu sự kiện giao thông

Mã định danh phòng quản lý đường

Mã định danh đoạn tuyến

Mã định danh phân đoạn đường

Mã định danh làn đường

Mã định danh địa điểm sự kiện giao thông xảy ra

Mã định danh camera giám sát

Thời gian sự kiện giao thông xảy ra

Vị trí diễn ra sự kiện giao thông

Mã định danh nhóm sự kiện giao thông

Mã định danh lớp sự kiện giao thông

Mã định danh sự kiện giao thông nguyên nhân

Cột cây số đầu tiên (nơi sự kiện giao thông xảy ra)

Cột cây số cuối (nơi sự kiện giao thông xảy ra)

Mức độ nghiêm trọng

Trạng thái sự kiện giao thông

Trạng thái kết quả xử lý

Giới tính người gây tai nạn

Độ tuổi người gây tai nạn

Giới tính người bị nạn

Độ tuổi người bị nạn

Số lượng người thương vong

Số lượng phương tiện liên quan đến tai nạn

Thông tin phương tiện liên quan đến tai nạn

Địa chỉ mạng hình ảnh được lưu trữ

Mã định danh của dữ liệu hình ảnh

Dữ liệu hình ảnh toàn cảnh chụp được

Người nhập liệu

Trạng thái kiểm tra của Trung tâm QLĐHGT tuyến

Trạng thái kiểm tra của phòng quản lý đường

Ngày/Giờ nhập dữ liệu sự kiện giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp về công trình thi công

Thông điệp được sử dụng để thông báo về công trình thi công trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (công trình thi công)

Mã định danh đoạn tuyến

Mã định danh làn đường

Mã định danh địa điểm công trình thi công

Cột cây số đầu tiên (công trình thi công)

Cột cây số cuối (công trình thi công)

Trạng thái công trình thi công

Số văn bản cho phép thi công

Ngày cấp phép thi công

Thời điểm bắt đầu thi công

Thời điểm kết thúc thi công

Ngày/Giờ

Thông điệp về hạn chế giao thông do công trình thi công

Thông điệp được sử dụng để thông báo về hạn chế giao thông do công trình thi công trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (hạn chế giao thông do công trình thi công)

Mã định danh đoạn tuyến

Mã định danh làn đường

Mã định danh địa điểm công trình thi công

Cột cây số đầu tiên (hạn chế giao thông)

Cột cây số cuối (hạn chế giao thông)

Trạng thái công trình thi công

Ngày hạn chế giao thông

Thời điểm bắt đầu hạn chế giao thông

Thời điểm kết thúc hạn chế giao thông

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các địa điểm lắp đặt BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt BBGTĐT)

Mã định danh đoạn tuyến

Tổng số BBGTĐT trên tuyến

Mã định danh BBGTĐT 1

Loại BBGTĐT 1

Vị trí BBGTĐT 1

Kích thước thông điệp hiển thị tối đa của BBGTĐT 1

Độ dài tối đa thông điệp hiển thị của BBGTĐT 1

Mã định danh BBGTĐT 2

Loại BBGTĐT 2

Vị trí BBGTĐT 2

Kích thước thông điệp hiển thị tối đa của BBGTĐT 2

Độ dài tối đa thông điệp hiển thị của BBGTĐT 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các BBGTĐT trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật BBGTĐT)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các BBGTĐT trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật BBGTĐT)

Số lượng BBGTĐT được bổ sung

Mã định danh BBGTĐT được bổ sung

Số lượng BBGTĐT bị loại bỏ

Mã định danh BBGTĐT bị loại bỏ

Số lượng BBGTĐT được thay mới

Mã định danh BBGTĐT được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu bảng Font chữ BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về bảng Font chữ hiển thị trên BBGTĐT trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu bảng Font chữ BBGTĐT)

Ngày/Giờ

Thông điệp đáp ứng về bảng Font chữ BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để thông báo về bảng Font chữ hiển thị trên BBGTĐT trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (bảng Font chữ BBGTĐT)

Mã định danh BBGTĐT

Số lượng Font của mỗi font

Số lượng Font của font mặc định

Chiều cao Font của mỗi font

Khoảng ký tự Font của mỗi font

Mã định danh phiên bản Font của mỗi font

Số lượng ký tự đối với mỗi ký tự của mỗi font

Độ rộng ký tự của mỗi ký tự của mỗi font

Bitmap ký tự của mỗi ký tự của mỗi font

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của BBGTĐT)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của BBGTĐT)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Thông tin trạng thái làm việc hiện tại (các nội dung hiện tại được hiển thị trên BBGTĐT)

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của BBGTĐT)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp điều khiển BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu bật/tắt BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Dữ liệu điều khiển các phần tử LED

Bật/tắt

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của BBGTĐT)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của BBGTĐT)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp chỉ dẫn BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để hiển thị thông tin phổ biến trên BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã định danh lớp sự kiện giao thông

Mã định danh địa điểm sự kiện giao thông

Mã định danh lớp sự kiện giao thông nguyên nhân

Mã định danh địa điểm sự kiện giao thông nguyên nhân

Ngày/Giờ

Thông điệp chỉ dẫn nhập liệu BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để hiển thị thông tin phổ biến trên BBGTĐT trong phương pháp nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Cột cây số tại địa điểm sự kiện giao thông

Mã định danh lớp sự kiện giao thông

Mã định danh địa điểm sự kiện giao thông

Tên địa điểm sự kiện giao thông

Cột cây số tại địa điểm sự kiện giao thông nguyên nhân

Mã định danh lớp sự kiện giao thông nguyên nhân

Mã định danh địa điểm sự kiện giao thông nguyên nhân

Tên địa điểm sự kiện giao thông nguyên nhân

Ngày/Giờ

Thông điệp chỉ dẫn giới hạn tốc độ BBGTĐT

Thông điệp được sử dụng để đưa ra chỉ dẫn giới hạn tốc độ trên BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Tốc độ giới hạn

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu hiển thị thông tin khẩn cấp BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu về hiển thị thông tin khẩn cấp tại BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (hiển thị thông tin khẩn cấp)

Nội dung/mã lưu trữ của thông tin khẩn cấp

Thời gian hiệu lực của thông tin hiển thị

Ngày/Giờ

Thông điệp hủy bỏ hiển thị thông tin khẩn cấp BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu về hủy bỏ hiển thị thông tin khẩn cấp cho BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (yêu cầu hủy bỏ thông tin khẩn cấp)

Ngày/Giờ

Thông điệp hiển thị thông tin dạng ký tự BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu về hiển thị thông tin dạng ký tự tại BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (hiển thị thông tin dạng ký tự)

Mã lưu trữ của thông tin dạng ký tự

Thời gian hiệu lực của thông tin hiển thị

Ngày/Giờ

Thông điệp hiển thị thông tin điều khiển giao thông BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu về hiển thị thông tin điều khiển giao thông tại BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (hiển thị thông tin điều khiển giao thông)

Mã lưu trữ của thông tin điều khiển giao thông

Thời gian hiệu lực của thông tin hiển thị

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu điều chỉnh độ sáng BBGTĐT

Thông điệp đưa ra yêu cầu điều chỉnh độ sáng của BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (yêu cầu điều chỉnh độ sáng)

Phương thức điều chỉnh độ sáng

Mức độ sáng hiển thị

Ngày/Giờ

Thông điệp về việc nhận được/không nhận được yêu cầu chỉ dẫn BBGTĐT

Thông điệp mà BBGTĐT gửi thông báo về việc đã nhận được/không nhận được yêu cầu chỉ dẫn BBGTĐT

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh BBGTĐT

Mã thông tin (tương ứng chỉ dẫn BBGTĐT)

Mã thông báo

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thu phí)

Tổng số thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh thiết bị 1 của hệ thống thu phí

Vị trí thiết bị 1 của hệ thống thu phí

Loại thiết bị thu phí 1

Mã định danh thiết bị 2 của hệ thống thu phí

Vị trí thiết bị 2 của hệ thống thu phí

Loại thiết bị thu phí 2

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống thu phí trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống thu phí trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thu phí)

Số lượng thiết bị của hệ thống thu phí được bổ sung

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí được bổ sung

Số lượng thiết bị của hệ thống thu phí bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí bị loại bỏ

Số lượng thiết bị của hệ thống thu phí được thay mới

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thu phí

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thu phí

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thu phí)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp phát hành thẻ IC

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về việc phát hành thẻ IC sử dụng trong thu phí đường bộ

Mã định danh đơn vị phát hành

Mã định danh thiết bị phát hành

Mã định danh thẻ IC

Mã định danh chủ thẻ IC

Loại xe thu phí

Khoản tiền đặt cọc

Ngày/giờ phát hành

Ngày/giờ hết hạn

Thông điệp nạp tiền thẻ IC

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về việc nạp tiền của thẻ IC sử dụng trong thu phí đường bộ

Mã định danh đơn vị phát hành

Mã định danh thiết bị nạp tiền

Khoản tiền đặt cọc

Tài khoản trả trước

Ngày/giờ

Thông điệp thẻ IC bị vô hiệu quá

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về việc thẻ IC bị vô hiệu hóa trong thu phí đường bộ

Mã định danh đơn vị phát hành

Mã định danh thiết bị phát hành

Mã định danh thẻ IC vô hiệu

Mã định danh chủ thẻ IC

Khoản tiền đặt cọc

Ngày/giờ phát hành

Ngày/giờ hết hạn

Ngày/giờ

Thông điệp giao dịch thu phí chạm và đi

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về khoản phí phải thanh toán của phương tiện sử dụng thẻ IC trong thu phí đường bộ theo phương thức chạm và đi

Mã định danh phòng thu phí

Mã định danh trạm thu phí

Mã định danh làn đường

Mã định danh thẻ IC

Mã tham chiếu của giao dịch

Khoản phí

Tài khoản trả trước

Ngày/giờ

Thông điệp kết thúc giao dịch thu phí

Thông điệp được sử dụng để thông báo kết thúc một sự kiện giao dịch thu phí

Dấu hiệu kết thúc giao dịch

Mã xác định hết hiệu lực

Số đếm lượt giao dịch

Thông điệp đăng ký Thiết Bị Thu Phí (TBTP) ETC

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về việc đăng ký TBTP sử dụng trong thu phí đường bộ theo phương thức không dừng

Mã định danh tổ chức quản lý

Mã định danh TBTP

Mã định danh chủ sở hữu TBTP

Thông tin về loại phương tiện

Biển số xe

Loại xe thu phí

Ngày phát hành

Ngày hết hạn

Thông điệp nhận dạng xe vào vùng nhận diện của thiết bị thu phí ETC

Thông điệp được sử dụng để nhận diện xe đi vào vùng nhận diện của thiết bị thu phí của hệ thống ETC

Mã định danh phòng thu phí

Mã định danh trạm thu phí

Mã định danh TBTP

Mã sản phẩm điện tử của thẻ

Mã định danh làn đường

Ngày/Giờ

Thông điệp giao dịch tính khoản phí ước tính ETC

Thông điệp được sử dụng để tính mức phí ước tính khi một xe đi vào vùng nhận diện của thiết bị thu phí của hệ thống ETC

Mã định danh phòng thu phí

Mã định danh trạm thu phí

Mã định danh TBTP

Mã sản phẩm điện tử của thẻ

Mã định danh làn đường

Mã tham chiếu của giao dịch

Xe ưu tiên /xe bị cấm

Loại xe thu phí

Khoản phí ước tính

Tài khoản trả trước

Biển số xe

Ngày/Giờ

Thông điệp giao dịch thu phí TBTP khi xe đi qua trạm thu phí ETC

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin về khoản phí phải thanh toán của một xe khi đi qua trạm thu phí của hệ thống ETC

Mã định danh phòng thu phí

Mã định danh trạm thu phí

Mã định danh TBTP

Mã sản phẩm điện tử của thẻ

Mã định danh làn đường

Mã tham chiếu của giao dịch

Loại xe thu phí

Biển số xe nhận dạng được

Khoản phí thực tính

Tài khoản trả trước

Số đếm lượt giao dịch

Ngày/Giờ

Thông điệp giao dịch về khoản phí đã trừ từ hệ thống ETC

Thông điệp được sử dụng để thông báo về khoản phí đã bị trừ khi xe đi qua trạm thu phí của hệ thống ETC

Mã trạng thái giao dịch

Mã tham chiếu của giao dịch

Số tiền phí đã trừ

Ngày/Giờ

Thông điệp thiết bị thu phí ETC bị vô hiệu quá

Thông điệp được sử dụng mô tả thông tin về việc thiết bị thu phí ETC bị vô hiệu hóa trong thu phí đường bộ

Mã định danh tổ chức quản lý

Mã định danh TBTP vô hiệu

Mã định danh chủ sở hữu TBTP

Biển số xe

Loại xe thu phí

Ngày hết hạn

Ngày phát hành

Ngày/Giờ

Thông điệp giao dịch trong kiểm soát làn xe/giám sát hậu kiểm ETC

Thông điệp được sử dụng để mô tả thông tin giao dịch trong công tác kiểm soát làn xe hoặc giám sát hậu kiểm trong thu phí ETC

Mã định danh phòng thu phí

Mã định danh trạm thu phí

Mã định danh làn đường

Mã định danh TBTP

Loại xe thu phí

Biển số xe

Mã định danh thẻ IC

Khoản phí

Tài khoản trả trước

Tình trạng giao dịch

Biển số xe nhận dạng được

Ngày/Giờ

Thông điệp hỗ trợ cưỡng chế thu phí

Thông điệp được sử dụng để hỗ trợ công tác cưỡng chế trong thu phí đường bộ

Mã định danh chủ sở hữu đường

Mã định danh phòng thu phí

Ngày của khoản phí

Tổng khoản phí thu được

Số xe qua

Tập dữ liệu giao dịch

Tình trạng cưỡng chế

Ngày/Giờ

Thông điệp quản lý thu phí theo giờ

Thông điệp được sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý thu phí theo giờ trong thu phí đường bộ

Mã định danh chủ sở hữu đường

Mã định danh phòng thu phí

Ngày lưu

Tổng khoản phí thu được

Số xe qua

Tổng số phí thu được của xe loại 1

Số xe loại 1

Tổng số phí thu được của xe loại 2

Số xe loại 2

Tổng số phí thu được của xe loại 3

Số xe loại 3

Tổng số phí thu được của xe loại 4

Số xe loại 4

Tổng số phí thu được của xe loại 5

Số xe loại 5

Ngày/giờ

Thông điệp về doanh thu phí

Thông điệp được sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý doanh thu phí trong thu phí đường bộ

Mã định danh chủ sở hữu đường

Quyết toán theo tháng

Doanh thu phí theo tháng/tuần

Số xe qua

Tổng số phí thu được của xe loại 1

Số xe loại 1

Tổng số phí thu được của xe loại 2

Sổ xe loại 2

Tổng số phí thu được của xe loại 3

Số xe loại 3

Tổng số phí thu được của xe loại 4

Số xe loại 4

Tổng số phí thu được của xe loại 5

Số xe loại 5

Ngày/giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Tổng số thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh thiết bị điều khiển 1 của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Vị trí thiết bị điều khiển 1 của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Tên khu vực giao nhau 1

Mã định danh thiết bị điều khiển 2 của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Tên khu vực giao nhau 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Số lượng thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc được bổ sung

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc được bổ sung

Số lượng thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc bị loại bỏ

Số lượng thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc được thay mới

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Thông tin trạng thái hoạt động (chế độ điều khiển, các tham số định thời tín hiệu, số lượng mẫu định thời...)

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu điều khiển từ xa đối với thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (điều khiển thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Kiểu điều khiển (thay đổi chế độ định thời tín hiệu, thay đổi mẫu định thời tín hiệu, thực hiện hiệu chỉnh offset)

Ngày/Giờ

Thông điệp về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển/từ chối thực hiện điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp thông báo về kết quả thực hiện yêu cầu điều khiển hoặc từ chối thực hiện điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera

Mã thông tin (trả lời yêu cầu điều khiển thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Mã thông báo

Ngày/Giờ

Thông điệp hủy bỏ yêu cầu điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu hủy bỏ việc điều khiển từ xa thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh camera

Mã thông tin (hủy bỏ yêu cầu điều khiển thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về các tham số định thời tín hiệu khả dụng đối với một tín hiệu giao thông của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về các tham số định thời tín hiệu khả dụng đối với một tín hiệu giao thông của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (các tham số định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Mã định danh mẫu định thời tín hiệu

Độ dài cycle

Thời gian offset

Mã định danh phase

Phase tín hiệu

Chế độ split

Phase-split

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (thông tin lập lịch mẫu định thời tín hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Thông tin lập lịch thiết bị

Chế độ định thời mẫu ngày lập lịch dựa trên thời gian

Mã định danh mẫu định thời tín hiệu mẫu ngày lập lịch dựa trên thời gian

Ngày/giờ

Thông điệp yêu cầu về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (thông tin đồng bộ thời gian của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Thông tin tham chiếu thời gian

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (giám sát các hoạt động báo hiệu của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Thời gian offset tín hiệu hiện tại

Chế độ split tín hiệu hiện tại

Phase tín hiệu hiện tại

Độ dài cycle tín hiệu hiện tại

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị điều khiển của hệ thống đèn tín hiệu vào đường cao tốc)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc).

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Tổng số thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh thiết bị 1 của hệ thống thông tin liên lạc

Vị trí thiết bị 1 của hệ thống thông tin liên lạc

Loại thiết bị 1 của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh thiết bị 2 của hệ thống thông tin liên lạc

Vị trí thiết bị 2 của hệ thống thông tin liên lạc

Loại thiết bị 2 của hệ thống thông tin liên lạc

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

 

 

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

 

 

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Số lượng thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc được bổ sung

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc được bổ sung

Số lượng thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc bị loại bỏ

Số lượng thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc được thay mới

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Tổng số thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh thiết bị 1 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Vị trí thiết bị 1 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Loại thiết bị 1 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh thiết bị 2 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Vị trí thiết bị 2 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Loại thiết bị 2 của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Số lượng thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số được bổ sung

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số được bổ sung

Số lượng thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số bị loại bỏ

Số lượng thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số được thay mới

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ truyền dẫn kỹ thuật số)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị của hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt máy

chủ dịch vụ xử lý dữ liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Tổng số máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 1

Vị trí máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 1

Loại máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 1

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 2

Vị trí máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 2

Loại máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Số lượng máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu được bổ sung

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu được bổ sung

Số lượng máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu bị loại bỏ

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu bị loại bỏ

Số lượng máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu được thay mới

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của máy chủ dịch vụ xử lý dữ liệu)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt thiết bị nhập liệu)

Tổng số thiết bị nhập liệu

Mã định danh thiết bị nhập liệu 1

Vị trí thiết bị nhập liệu 1

Loại thiết bị nhập liệu 1

Mã định danh thiết bị nhập liệu 2

Vị trí thiết bị nhập liệu 2

Loại thiết bị nhập liệu 2

...

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các thiết bị nhập liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các thiết bị nhập liệu trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật thiết bị nhập liệu)

Số lượng thiết bị nhập liệu được bổ sung

Mã định danh thiết bị nhập liệu được bổ sung

Số lượng thiết bị nhập liệu bị loại bỏ

Mã định danh thiết bị nhập liệu bị loại bỏ

Số lượng thiết bị nhập liệu được thay mới

Mã định danh thiết bị nhập liệu được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động thiết bị nhập liệu

Thông điệp được sử dụng để thông báo về lịch sử hoạt động của thiết bị nhập liệu

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh thiết bị nhập liệu

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của thiết bị nhập liệu)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ xử lý phân tích giao thông)

Tổng số bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông 1

Vị trí bộ xử lý phân tích giao thông 1

Loại bộ xử lý phân tích giao thông 1

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông 2

Vị trí bộ xử lý phân tích giao thông 2

Loại bộ xử lý phân tích giao thông 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các bộ xử lý phân tích giao thông trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (danh sách cập nhật bộ xử lý phân tích giao thông)

Số lượng bộ xử lý phân tích giao thông được bổ sung

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông được bổ sung

Số lượng bộ xử lý phân tích giao thông bị loại bỏ

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông bị loại bỏ

Số lượng bộ xử lý phân tích giao thông được thay mới

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (yêu cầu tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để thông báo về tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (thông báo tình trạng hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Trạng thái làm việc

Trạng thái truyền thông

Mã sự cố xảy ra

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (yêu cầu thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để thông báo về thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (thông số nguồn điện và môi trường hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Điện áp sử dụng

Dòng điện sử dụng

Nhiệt độ môi trường

Ngày/Giờ

Thông điệp yêu cầu về lịch sử hoạt động bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để đưa ra yêu cầu về lịch sử hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (yêu cầu lịch sử hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo về lịch sử hoạt động bộ xử lý phân tích giao thông

Thông điệp được sử dụng để thông báo về Iịch sử hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã định danh bộ xử lý phân tích giao thông

Mã thông tin (thông báo lịch sử hoạt động của bộ xử lý phân tích giao thông)

Thời điểm lắp đặt

Thời điểm được hiệu chỉnh

Khoảng thời gian hoạt động bình thường

Khoảng thời gian không hoạt động

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách các địa điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp được sử dụng để gửi thông báo về danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (thông báo danh sách các điểm lắp đặt bộ điều khiển camera trung tâm)

Tổng số bộ điều khiển camera trung tâm

Mã định danh bộ điều khiển camera trung tâm 1

Vị trí bộ điều khiển camera trung tâm 1

Loại bộ điều khiển camera trung tâm 1

Mã định danh bộ điều khiển camera trung tâm 2

Vị trí bộ điều khiển camera trung tâm 2

Loại bộ điều khiển camera trung tâm 2

Ngày/Giờ

Thông điệp truy vấn dữ liệu danh sách cập nhật bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp được sử dụng để yêu cầu về danh sách cập nhật các bộ điều khiển camera trung tâm trên tuyến đường

Mã định danh Trung tâm QLĐHGT tuyến

Mã thông tin (yêu cầu danh sách cập nhật bộ điều khiển camera trung tâm)

Ngày/Giờ

Thông điệp thông báo danh sách cập nhật bộ điều khiển camera trung tâm

Thông điệp được sử dụng để thông báo về danh sách cập nhật các bộ điều khiển camera trung tâm trên tuyến đường