Quyết định 99/2021/QĐ-UBND Ninh Thuận Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2021/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 49/2016/NQ- HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 190/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2917/BC-STP ngày 22 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận:
1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 1 như sau: "3. Tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát triển theo quy hoạch: 145 tuyến đường", trong đó:
- Điều chỉnh tên điểm cuối của các tuyến đường: Điểm cuối của đường Vũ Trọng Phụng là đường Văn Cao; điểm cuối của đường Nguyễn Trực là đường Nguyễn Tuân; điểm cuối của đường Lê Anh Xuân là đường Nguyễn Tri Phương.
- Bổ sung 94 tên đường mới trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
(Đính kèm Phụ lục).
2. Sửa đổi, bổ sung tại số thứ tự 65, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: “Đổi tên đường Lê Thánh Tôn thành tên đường Trần Nhân Tông. Theo đó, đường Trần Nhân Tông có điểm đầu tiếp giáp đường Ngô Gia Tự, điểm cuối tiếp giáp đường Nguyễn Tri Phương”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Biên

PHỤ LỤC
TÊN ĐƯỜNG CỦA CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Xã, phường

Tên đường đặt mới năm 2021 (X)

1

Võ Nguyên Giáp

Đường Yên Ninh

Cầu An Đông

Phường Mỹ Đông, Đông Hải

 

2

Võ Trứ

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Phan Bội Châu

Phường Mỹ Bình

 

3

Nguyễn Trác

Đường Trường Chinh

Đường Tỉnh lộ 704

Phường Văn Hải

 

4

Yên Thế

Đường Quốc lộ 1A

Đường Đổng Dậu

Xã Thành Hải

 

5

Hoàng Văn Thụ

Đường Võ Thị Sáu

Đường Ngô Gia Tự

Phường Kinh Dinh

 

6

Phan Bội Châu

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường 16/4

Phường Mỹ Bình

 

Khu dân cư Phước Mỹ 1

 

7

Võ Trường Toản

Đường 21/8

Đường Phạm Ngũ Lão

Phường Phước Mỹ

 

8

Phùng Khắc Khoan

Đường D1

Đường D3

Phường Phước Mỹ

 

9

Trần Nguyên Hãn

Đường 21/8

Đường Phạm Ngũ Lão

Phường Phước Mỹ

 

10

Thủ Khoa Huân

Đường D3

Đường D6

Phường Phước Mỹ

 

11

Trương Vĩnh Ký

Đường D3

Đường D6

Phường Phước Mỹ

 

12

Tôn Thất Thuyết

Đường 21/8

Đường D7

Phường Phước Mỹ

 

13

Nguyễn Trung Trực

Đường Hàm Nghi

Đường D3

Phường Phước Mỹ

 

14

Bùi Hữu Nghĩa

Đường D6

Đường D3

Phường Phước Mỹ

 

15

Nguyễn Chánh

Đường Phạm Ngũ Lão

Đường Phùng Khắc Khoan

Phường Phước Mỹ

X

16

Cù Chính Lan

Đường N2

Đường N4

Phường Phước Mỹ

X

17

Bạch Liêu

Đường N5

Đường Phùng Khắc Khoan

Phường Phước Mỹ

X

18

Bùi Quốc Khái

Đường N3

Đường Trần Nguyên Hãn

Phường Phước Mỹ

X

19

Phạm Như Xương

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường Hàm Nghi

Phường Phước Mỹ

X

20

Phạm Phú Thứ

Đường N13

Đường Hàm Nghi

Phường Phước Mỹ

X

21

Phạm Quang Tiến

Đường Phạm Ngũ Lão

Đường Nguyễn Trung Trực

Phường Phước Mỹ

X

22

Ngô Mây

Đường N10

Đường Hàm Nghi

Phường Phước Mỹ

X

23

Đặng Tất

Đường N7

Đường N11

Phường Phước Mỹ

X

24

Phạm Văn Xảo

Đường N7

Đường N9

Phường Phước Mỹ

X

25

Phạm Thế Hiển

Đường N10

Đường Hàm Nghi

Phường Phước Mỹ

X

Khu tái định cư số 2

 

26

Tôn Thất Tùng

Đường N5

Đường N2

Phường Văn Hải

 

27

Võ Duy Dương

Đường N4

Đường N5

Phường Văn Hải

 

28

Hồ Đắc Di

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

 

29

Trần Xuân Soạn

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

 

30

Đoàn Văn Bơ

Đường D2

Đường D4

Phường Văn Hải

 

31

Lê Đình Thám

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

 

32

Nguyễn Duy Trinh

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

 

33

Đặng Văn Ngữ

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường N1

Phường Văn Hải

 

34

Phạm Ngọc Thạch

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường N1

Phường Văn Hải

 

KDC gần trường THPT Tháp Chàm

 

35

Vũ Tông Phan

Đường D1

Đường N3

Phường Bảo An

 

36

Hồ Huân Nghiệp

Đường N4

Đường N1

Phường Bảo An

 

Khu TĐC nhà máy xử lý nước thải

 

37

Đào Duy Anh

Đường Mai Xuân Thưởng

Đường Ngô Đức Kế

Phường Mỹ Đông

 

38

Phạm Sư Mạnh

Đường D6

Đường D9

Phường Mỹ Đông

 

39

Lương Định Của

Đường D6

Đường D8

Phường Mỹ Đông

 

40

Hồ Thị Kỷ

Đường D6

Đường D8

Phường Mỹ Đông

 

41

Đặng Trần Côn

Đường D6

Đường D9

Phường Mỹ Đông

 

42

Hoàng Xuân Hãn

Đường D6

Đường D8

Phường Mỹ Đông

 

43

Lê Độ

Đường D5

Đường Mai Xuân Thưởng

Phường Mỹ Đông

 

44

Phạm Huy Thông

Đường D5

Đường D1

Phường Mỹ Đông

 

45

Tạ Quang Bửu

Đường D4

Đường Mai Xuân Thưởng

Phường Mỹ Đông

 

Khu dân cư Xóm Cồn

 

46

Nguyễn Sơn

Đường Nguyễn Thái Bình

Đường Phạm Sư Mạnh

Phường Mỹ Đông

X

Khu tái định cư quốc lộ 27

 

47

Huyền Trân Công Chúa

Đường Phan Đăng Lưu

Đường N2

Phường Phước Mỹ

 

48

Bế Văn Đàn

Đường N

Đường N2

Phường Phước Mỹ

 

49

Nguyễn Thiện Thuật

Đường Phan Đăng Lưu

Đường N2

Phường Phước Mỹ

 

50

Cầm Bá Thước

Đường D

Đường D2

Phường Phước Mỹ

 

51

Đặng Như Mai

Đường D

Đường D2

Phường Phước Mỹ

 

52

Cao Lỗ

Đường D

Đường D2

Phường Phước Mỹ

 

Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1)

 

53

Nam Cao

Đường Trần Nhân Tông

KDC

Phường Mỹ Bình

 

54

Chế Lan Viên

Đường Trần Nhân Tông

Đường Trần Quang Diệu

Phường Mỹ Bình

 

55

Huy Cận

Đường Trần Nhân Tông

Đường Lê Anh Xuân

Phường Mỹ Bình

 

56

Vũ Trọng Phụng

Đường Lưu Trọng Lư

Đường Văn Cao

Phường Thanh Sơn

 

57

Nguyên Hồng

Đường Lưu Trọng Lư

Đường Lê Anh Xuân

Phường Thanh Sơn

 

58

Nguyễn Trực

Đường Trần Quang Diệu

Đường Nguyễn Tuân

Phường Thanh Sơn

 

59

Văn Cao

Đường Nguyễn Trực

Đường Hoàng Diệu

Phường Thanh Sơn

 

60

Lê Anh Xuân

Đường Nguyễn Trực

Đường Nguyễn Tri Phương

P. Thanh Sơn, Mỹ Bình

 

61

Lưu Trọng Lư

Đường Nguyễn Trực

Đường Hoàng Diệu

Phường Thanh Sơn

 

62

Nguyễn Công Hoan

Đường Hoàng Diệu

Đường Huy Cận

P. Thanh Sơn, Mỹ Bình

 

63

Đỗ Nhuận

KDC

Đường Chế Lan Viên

Phường Mỹ Bình

 

64

Bùi Xuân Phái

Đường Nguyễn Trực

Đường Vũ Trọng Phụng

Phường Thanh Sơn

X

65

Chu Mạnh Trinh

Đường Nguyễn Trực

Đường Vũ Trọng Phụng

Phường Thanh Sơn

X

66

Dương Khuê

Đường Nguyễn Trực

Đường D30*

Phường Thanh Sơn

X

67

Đàm Quang Trung

Đường Nguyễn Trực

Đường D32

Phường Thanh Sơn

X

68

Đặng Thai Mai

Đường Nguyễn Trực

Đường D32

Phường Thanh Sơn

X

69

Đông Hồ

Đường D17*

Đường D26

Phường Thanh Sơn

X

70

Văn Cao

Đường Hoàng Diệu

Đường Huy Cận

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

71

Đỗ Nhuận

Đường Chế Lan Viên

Đường Nguyễn Tri Phương

Phường Mỹ Bình

X

72

Hải Triều

Đường Chế Lan Viên

Đường Nguyễn Tri Phương

Phường Mỹ Bình

X

73

Lê Trí Viễn

Đường N37

Đường D9

Phường Mỹ Bình

X

74

Nguyễn Đỗ Cung

Đường N24*

Đường Văn Cao

Phường Thanh Sơn

X

 

 

Đường Văn Cao

Đường Lưu Trọng Lư

 

X

75

Lưu Hữu Phước

Đường N24*

Đường Văn Cao

Phường Thanh Sơn

X

 

 

Đường Văn Cao

Đường Nguyên Hồng

 

X

76

Ngô Tất Tố

Đường N24*

Đường N19B

Phường Thanh Sơn

X

77

Nguyễn Đình Thi

Đường N19**

Đường N19B

Phường Thanh Sơn

X

78

Nguyễn Hiến Lê

Đường D17*

Đường D22A

Phường Thanh Sơn

X

79

Nguyễn Huy Tưởng

Đường D17*

Đường D19*

Phường Thanh Sơn

X

80

Nguyễn Tuân

Đường Ngô Gia Tự

Đường D22

Phường Thanh Sơn

X

81

Nguyễn Văn Siêu

Đường D22B

Đường D24

Phường Thanh Sơn

X

82

Tản Đà

Đường D23

Đường D24

Phường Thanh Sơn

X

83

Thế Lữ

Đường D23

Đường D24

Phường Thanh Sơn

X

84

Tô Ngọc Vân

Đường D22

Đường D26

Phường Thanh Sơn

X

85

Trần Văn Giàu

Đường D15

Đường D16

Phường Thanh Sơn

X

86

Trần Văn Khê

Đường D15

Đường D16

Phường Thanh Sơn

X

87

Chu Huy Mân

Đường N16*

Đường N25

Phường Thanh Sơn

X

88

Đinh Núp

Đường N16

Đường N23

Phường Thanh Sơn

X

89

Đoàn Khuê

Đường N16

Đường N25

Phường Thanh Sơn

X

90

Cao Bá Quát

Đường Ngô Gia Tự

Đường Nguyễn Tri Phương

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

91

Hoàng Dư Khương

Đường N16*

Hết ranh K1

Phường Thanh Sơn

X

92

Hoàng Minh Giám

Đường D2*

Đường D6

Phường Thanh Sơn

X

93

Hoàng Quốc Việt

Đường N1*

Đường N9*

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

94

Ngô Gia Khảm

Đường N1*

Đường N14

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

95

Lê Trọng Tấn

Đường N11

Đường N16

Phường Thanh Sơn

X

96

Lê Văn Hiến

Đường N11

Đường N14

Phường Thanh Sơn

X

97

Hoàng Sâm

Đường D1*

Đường D3*

Phường Thanh Sơn

X

98

Hoàng Thế Thiện

Đường D1*

Đường D2*

Phường Thanh Sơn

X

99

Nguyễn Cơ Thạch

Đường D1*

Đường D3*

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

100

Lê Quang Đạo

Đường D6*

Đường D8

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

101

Nguyễn Nhất Tâm

Đường D6

Đường D9

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

102

Đinh Đức Thiện

Đường D1*

Đường D2*

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

Đường D2*

Đường Nguyễn Tri Phương

 

103

Phan Trọng Tuệ

Đường D9

Đường N10

Phường Mỹ Bình

X

104

Trần Văn Trà

Đường D9

Đường N4

Phường Mỹ Bình

X

105

Văn Tiến Dũng

Đường D11

Đường D12

Phường Mỹ Bình

X

106

Võ Chí Công

Đường D9

Đường D13

Phường Mỹ Bình

X

107

Huỳnh Phước

Đường D11

Đường D12

Phường Mỹ Bình

X

108

Đào Tấn

Đường N10

Đường Cao Bá Quát

Phường Mỹ Bình

X

109

Đặng Chí Thanh

Đường N10

Đường N16

Phường Mỹ Bình

X

110

Lê Chưởng

Đường D14

Đường D14

Phường Mỹ Bình

X

111

Lê Tự Nhiên

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường N16

Phường Mỹ Bình

X

112

Mai Văn Cương

Đường D10

Đường N10

Phường Mỹ Bình

X

113

Hoàng Diệu

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường N26

Phường Thanh Sơn, Mỹ Bình

X

114

Trần Quang Diệu

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường 16 tháng 4

Phường Mỹ Bình

X

115

Nguyễn Ngọc Lân

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường 16 tháng 4

Phường Mỹ Bình

X

116

Nguyễn Nhược Thị

Đường D44

Đường D45

Phường Mỹ Bình

X

117

Trần Đệ

Đường D41

Đường D41A

Phường Mỹ Bình

X

 

 

Đường D41A

Đường D41

 

 

Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ

 

118

Nguyễn Tri Phương

Đường Nguyễn Văn Cừ

Khu dân cư

Phường Đài Sơn, Văn Hải

X

119

Võ Dân

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

X

120

Nguyễn Thúc Khôi

Nhà liền kề

Nhà liền kề

Phường Văn Hải

X

121

Trần Nguyên Mẫn

Đường D1

Đường D4

Phường Văn Hải

X

122

Phan Trung

Đường D1

Nhà liền kề

Phường Văn Hải

X

123

Trương Thuần Hy

Đường D2

Đường D4

Phường Đài Sơn

X

124

Trương Chí Cương

Đường D1

Đường D4

Phường Đài Sơn

X

125

Võ Liêm Sơn

Đường N2

Đường N6

Phường Đài Sơn, Văn Hải

X

126

Võ Thị Xuyến

Đường N4

Đường N5

Phường Đài Sơn, Văn Hải

X

127

Hòa Bình

Đường Nguyễn Văn Cừ

Khu dân cư

Phường Đài Sơn, Văn Hải

X

128

Pinăng Thạnh

Đường N1

Đường N2

Phường Văn Hải

X

129

Pô Pôr Thị Dú

Đường N1

Đường N2

Phường Văn Hải

X

Khu dân cư D7 - D10

 

130

Nguyễn Địa Lô

Đường Nguyễn Khoái

Đường Nguyễn Biểu

Phường Mỹ Hải

X

131

Nguyễn Đình Hiến

Đường Nguyễn Văn Nhu

Đường B6

Phường Mỹ Bình

X

132

Mạc Thị Bưởi

Đường Mạc Thị Bưởi

Đường Chu Văn An

Phường Mỹ Bình

X

133

Nguyễn Đức Lượng

Đường Nguyễn Văn Nhu

Đường Đông Sơn

Phường Mỹ Bình

X

134

Nguyễn Đốc Ngữ

Đường Bà Huyện Thanh Quan

Đường Chu Văn An

Phường Mỹ Bình

X

135

Nguyễn Hữu Dật

Đường Phạm Văn Hai

Đường Phan Văn Lân

Phường Mỹ Bình

X

136

Nguyễn Quan Quang

Đường B17

Đường B14

Phường Mỹ Bình

X

137

Nguyễn Quang Bật

Đường B13

Đường Phạm Đình Hổ

Phường Mỹ Bình

X

138

Nguyễn Quang Bích

Đường B17

Đường B14

Phường Mỹ Bình

X

139

Nguyễn Quyền

Đường B13

Đường Phạm Đình Hổ

Phường Mỹ Bình

X

Khu quần thể Tượng đài - Quảng trường - Bảo tàng

 

140

Nguyễn Tri Phương

Đường 16 tháng 4

Đường QH

Phường Mỹ Bình, Tấn Tài

X

141

Hoàng Diệu

Đường 16 tháng 4

Đường QH

Phường Tấn Tài

X

142

Hữu Nghị

Đường QH

Đường QH

Phường Tấn Tài

X

Các tuyến đường mới

 

143

Minh Mạng

Khu dân cư

Đường Phan Đăng Lưu

Phường Đô Vinh

X

144

Phan Đăng Lưu

Đường Ngô Gia Tự

Đường Lê Duẩn

Phường Đài Sơn

X

145

Lý Chính Thắng

Đường Thống Nhất

Đường Lê Duẩn

Phường Phủ Hà

X

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 99/2021/QĐ-UBND

Quyết định 99/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:99/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi