Quyết định 67/2021/QĐ-UBND Bình Định sửa đổi quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 67/2021/QĐ-UBND

Quyết định 67/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:67/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tự Công Hoàng
Ngày ban hành:10/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2021/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2019/QĐ-UBND NGÀY 11/9/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sn công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Luật Qun lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Kết luận s53-TB/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Kết luận số 67-TB/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Công văn số 87/HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 127/HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về việc thỏa thuận chủ trương bổ sung tiêu chun, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 03 cơ quan;

Theo đề nghị của STài chính tại Tờ trình số 634/TTr-STC ngày 05/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi chủng loại, mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh (chi tiết như Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).
2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định (chi tiết như Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này).
3. Mức giá trang bị xe ô tô chuyên dùng và các nội dung liên quan khác thực hiện theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Bãi bỏ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
Bãi bỏ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại mục II, Nhà hát Tuồng Đào Tấn và Đoàn Ca kịch Bài chòi quy định tại điểm 2 và điểm 3 mục V Phụ lục 1 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết như Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này).
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thườn
g trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐB QH t
nh;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, K
16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Tự
Công Hoàng

PHỤ LỤC SỐ 01

SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Đơn vị

Số lượng xe tối đa/01 đơn vị

Chủng loại

Mục đích sử dụng

1

Văn phòng UBND tỉnh

2

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi hoặc xe ô tô gn thiết bị chuyên dùng

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên taiphòng chống dịch bệnh, phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, đưa đón khách Đoàn A (Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ)

PHỤ LỤC SỐ 02

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Đơn vị

Số lượng xe tối đa/01 đơn vị

Chủng loại

Mục đích sử dụng

I

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

1

Xe ô tô trên 16 ch ngi

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; Đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát tại địa phương, đơn vị.

II

Ngành Văn hóa và thể thao

 

 

 

1

Nhà hát Nghệ thuật truyền thng tnh Bình Định

2

Xô tô 34 chỗ ngồi

Xe ch din viên, nhạc cụ, dụncụ...phục vụ biểu diễn

2

Xe ô tô tải

III

Các đơn vị khác

 

 

 

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Xe ô tô bán ti

Xe phục vụ hoạt độnđền ơn đáp nghĩa và bo trợ xã hội

2

Ban Qun lý bo trì đường bộ

1

Xe ô tô bán ti

Xe phục vụ quản lý, bo trì đường bộ

3

Ban Tôn giáo

1

Xe ô tô bán ti

Xe phục vụ nhiệm vụ qun lý nhà nước về tôn giáo

4

Trường Chính trị

1

Xe ô tô trên 16 ch

Xe phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy

5

Huyện Tuy Phước

7

Xe ép rác, xe chở rác, xe ủi, xe đào; cây xanh, chiếu sáng, tưới cây, hút b pht; phục vụ tang ma; vệ sinh đường phố, biển...

Xe phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường do ngân sách nhà nước trang bị mua sm.

6

Thị xã Hoài Nhơn

 

 

 

6.1

Thị xã Hoài Nhơn

5

Xe ép rác, xe chở rác, xe ủi, xe đào; cây xanh, chiếu sáng, tưới cây, hút b pht; phục vụ tang ma; vệ sinh đường phố, biển...

Xe phục vụ vệ sinh môi trường do ngân sách nhà nước trang bị mua sắm.

6.2

Các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

1

Xe ô tô ti

Xe giữ trật tự, cảnh quan đô thị

nhayTiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ lĩnh vực công ích, vệ sinh môi trường do ngân sách nhà nước trang bị mua sắm của 05 huyện và 02 thị xã trên địa bàn tỉnh được sửa đổi bởi Phụ lục I Quyết định 06/2023/QĐ-UBND theo quy định tại Khoản 1 Điều 1.nhay
nhay
Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định được bổ sung bởi Phụ lục II Quyết định 06/2023/QĐ-UBND theo quy định tại Khoản 2 Điều 1.
nhay
Bổ sung

PHỤ LỤC SỐ 03

BÃI BỎ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH 49/2019/QĐ-UBND NGÀY 11/9/2019
(Kèm theo Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT

Đơn vị

Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh

Số lượng xe tối đa/ 01 đơn vị

Chủng loại

Mục đích sử dụng

I

Văn phòng HĐND tỉnh

1

Xe ô tô trên 16 chỗ

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; Đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năngiám sát tại địa phương, đơn vị.

II

Ngành Văn hóa và Thể thao

 

 

 

1

Nhà hát tuồng Đào Tn

2

Xe ô tô trên 16 chỗ đến 29 ch và xe ô tô ti, bán ti

Xe chở diễn viên, nhạc cụ, dụng cụ...phục vụ biểu diễn

2

Đoàn Ca kịch Bài chòi

2

Xe ô tô trên 16 chỗ đến 29 ch và xe ô tô ti, bán ti

Xe chở diễn viên, nhạc cụ, dụng cụ...phục vụ biểu diễn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi