Quyết định 6098/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt Chỉ dẫn đường đỏ huyện Ứng Hòa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

Số: 6098/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) tuyến

Tỉnh lộ 428 từ Km6+585 đến Km14+780 (Tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái,

xã Trung Tú đến cầu Cống Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500

Địa điểm: xã Trung Tú, xã Đồng Tân, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa

-----------------

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 5325/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa đến năm 2030, tỷ lệ 1/10000;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 6057/TTr-QHKT-HTKT ngày 23/10/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) tuyến Tỉnh lộ 428 từ Km6+585 đến Km14+780 (Tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái, xã Trung Tú đến cầu Cống Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với những nội dung chính sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường

- Vị trí: Tuyến đường có chiều dài khoảng 8,1km thuộc địa bàn xã Trung Tú, xã Đồng Tân và xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa.

- Hướng tuyến: Điểm đầu (điểm 1) tại cầu Quảng Tái (trên địa bàn xã Trung Tú) và điểm cuối (điểm 33) tại cầu Cống Thần (trên địa bàn xã Minh Đức). Tuyến đường xây dựng nâng cấp cơ bản trên cơ sở đường Tỉnh lộ 428 hiện có, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cấp hạng đường: đường cấp III đồng bằng.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường

Quy mô mặt cắt ngang nền đường điển hình rộng Bnền=21m (không bao gồm taluy), trong đó phần đường dành cho xe chạy rộng 14m, lề hai bên rộng 2x3,5m. Một số đoạn tuyến có Bnền>21m để đảm bảo bám sát nền đường hiện có, lề hai bên rộng ≥3,5m. Một số đoạn tuyến đi qua công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đình Làng Trần, Đình Làng Vọng Tân, Chùa Khánh Long, chùa Thanh Âm,... có Bnền<21m, đề xuất thu hẹp cục bộ lề đường (rộng từ 2,5m-3,5m) để hạn chế ảnh hưởng đến các công trình nhưng vẫn giữ nguyên quy mô lòng đường.

4. Tim đường quy hoạch và ranh giới phạm vi nền đường

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 1A, 2, 3, 4, 5... 30, 31, 32 và 33 được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế và thể hiện trực tiếp trên bản vẽ. Các điểm 1A’, 2’, 3’, 4’ 5’, 6’, 7’, 9’ 10’, 11’... 29’, 30’, 31’ và 32’ là các điểm chuyển hướng làm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch.

- Ranh giới phạm vi nền đường của từng đoạn tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường đã được định vị, mặt cắt ngang và các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông

- Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch được tổ chức nút giao bằng. Riêng nút giao giữa tuyến đường với đường cao tốc Tây Bắc theo quy hoạch dự kiến là nút giao khác mức (chỉ giới đường đỏ của nút giao sẽ được xác định theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt).

- Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) các nút giao với các đường ngang quy hoạch thể hiện trong hồ sơ chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: Kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) phù hợp với nội dung Quyết định này.

- Giao UBND huyện Ứng Hòa: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức công bố công khai hồ sơ ranh giới phạm vi nền đường được phê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết, thực hiện. Lập nhiệm vụ và hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường tỷ lệ 1/500 theo quy định. Tổ chức cắm mốc giới tuyến đường theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) và hồ sơ thiết kế cắm mốc tuyến đường được duyệt.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội: Rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các ô đất dọc hai bên tuyến đường của các tổ chức, cá nhân đã được cấp trước đây có khác so với chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) toàn tuyến đường được duyệt tại Quyết định này (nếu có).

UBND huyện Ứng Hòa, UBND các xã Trung Tú, xã Đồng Tân và xã Minh Đức: Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) tuyến đường, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo hồ sơ được duyệt. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa; Chủ tịch UBND các xã Trung Tú, Đồng Tân và Minh Đức; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);

- Các PCT UBND TP;

- VPUBTP: CVP, các PCVP;

các phòng: TH, ĐT, TKBT;

- Lưu: VT (28 bản), ĐT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 6098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ dẫn đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) tuyến Tỉnh lộ 428 từ Km6+585 đến Km14+780 (Tỉnh lộ 75 cũ) đoạn từ cầu Quảng Tái, xã Trung Tú đến cầu Cống Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Trung Tú, xã Đồng Tân, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6098/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực