Quyết định 6036/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đỏ tuyến đường tỉnh 424 huyện Mỹ Đức

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 6036/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ chợ Bến-Hòa Bình đến Khu du lịch Quan Sơn (Km2+00÷Km3+800), huyện Mỹ Đức, tỷ lệ 1/500.

Địa điểm: xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định sỐ 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 6064/TTr-QHKT-HTKT ngày 24/10/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ chợ Bến-Hòa Bình đến Khu du lịch Quan Sơn (Km2+00÷Km3+800), huyện Mỹ Đức, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Điểm đầu tuyến (Điểm 1)-Km2+00 tại vị trí ranh giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, điểm cuối (Điểm 7)-Km3+800 tại vị trí tiếp giáp đập tràn hồ Quan Sơn, thuộc xã Hợp Tiến. Chiều dài tuyến khoảng l,8km.

- Hướng tuyến đường: xác định phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đã được duyệt.

2. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường Bnền=21m, gồm chiều rộng mặt đường Bmặt=14m, lề đường hai bên rộng Blề=2x3,5m (Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt).

3. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định bằng tọa độ, điểm chuyển hướng, các thông số kỹ thuật cụ thể tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

4. Các nút giao thông trên tuyến đường:

Các nút giao trên tuyến đường là cùng mức. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao dọc theo tuyển đường sẽ được xác định theo các Dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc: kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Mỹ Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường) được duyệt cho UBND xã Hợp Tiến và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

- Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi nền đường), quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt và hành lang an toàn đường bộ theo quy định, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Việc triển khai cắm mốc giới quy hoạch tuyến đường: được tổ chức thực hiện đồng thời với công tác cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                                                           

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);

- Các PCT UBND TP;

- VPUBTP: CVP, các PCVP,

các phòng: KT, ĐT(Thực,Năng), TKBT;

- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 6036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 424 đoạn từ chợ Bến - Hòa Bình đến Khu du lịch Quan Sơn (Km2+00÷Km3+800), huyện Mỹ Đức, tỷ lệ 1/500
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6036/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 30/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực